Obnova tradičných architektonických prvkov a rekonštrukcia terénnej stanice

 

 

Výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR zameraná na podporu rozvojových projektov transformácie regiónov Národného parku Muránska Planina a Národného parku Poloniny.

Kód projektu: 05I01-18-V02-00021

Názov investície: Investícia 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na zadržiavanie vody, ochranu prírody a rozvoj biodiverzity

Názov komponentu: Komponent 5 – Adaptácia na zmenu klímy

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti  č. 382/2022/1.8. účinná od 13.04.2023

Celková výška poskytnutej dotácie: 130 724,30 EUR

Trvanie projektu: 01.01.2023 – 31.03.2026

 

POPIS PROJEKTU:

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie turistickej infraštruktúry a zachovanie kultúrnych hodnôt krajiny prostredníctvom obnovy tradičných architektonických prvkov a ojedinelého objektu vo vysídlenej časti územia Národného parku.

Špecifické ciele projektu:
Obnovenie tradičného architektonického prvku, tzv. oborohu v území NP Poloniny.
Zlepšenie turistickej infraštruktúry, zatraktívnenie územia NP Poloniny.
Rekonštrukcia ojedinelého objektu vo vysídlenej časti územia NP Poloniny – terénnej stanice.
Zabezpečenie infraštruktúry pre vykonávanie prieskumu a výskumu územia Národného parku Poloniny, v oblasti napr. zoológie, ekológie, hydrobiológie a príbuzných biologických disciplín.
Vytvorenie potenciálu pre vznik pracovných miest – vedecko-výskumný pracovník, sprievodca pre turistov.

Časový harmonogram hlavných aktivít:

  1. Obstaranie dodávateľa na obnovu oborohov
  2. Obstaranie dodávateľa na realizáciu rekonštrukcie TS
  3. Výber odborne spôsobilej osoby na výkon činnosti stavbyvedúceho
  4. Dodanie informačných tabúľ na oborohy
  5. Interiérové a exteriérové vybavenie