Rada Národného parku Poloniny vznikla ako poradný, odborný, konzultačný a iniciačný orgán v súlade s rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 24. 6. 2022 č. 46/2022-1.11.1 o zriadení Rady Národného parku Poloniny a  čl. 6 štatútu Správy Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne (ďalej len „štatút Správy NP Poloniny“).

Rada NP Poloniny zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny na území národného parku (ďalej len „NP Poloniny“) a jeho ochranného pásma, ako aj v ďalšom vymedzenom území v súlade so štatútom Správy NP Poloniny.

Kompetenciou Rady je napríklad prerokovávať a vydávať odporúčania k strategickým a programovým materiálom, návrhom zámerov ochrany a rozvoja kompetenčného územia v pôsobnosti Správy NP Poloniny.  Rada môže identifikovať problémy a príležitosti v oblastiach ochrany prírody a krajiny, rozvoja cestovného ruchu, rozvoja vidieka a podpory lokálnej ekonomiky a predkladať Správe NP Poloniny návrhy na riešenie identifikovaných problémov a na využitie príležitostí.

Štatút Rady NP Poloniny.pdf

Zoznam členov rady NP Poloniny (ku dňu 01.02.2024)