Realizácia vybraných aktivít Programu starostlivosti o Národný park Poloniny

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2019-49

Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov: 13 254,00 EUR

Trvanie projektu: do 31.12.2023

Opis projektu:

Cieľom projektu je zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity vo vybraných lesných porastoch a trvalých trávnych porastoch sústavy Natura 2000, konkrétne 9 druhov vtákov, 1 druh cicavcov a 1 biotop európskeho významu v lesných ekosystémoch a 1 biotop európskeho významu v lúčnych ekosystémoch. Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom opatrenia prírode blízkeho obhospodarovania lesov – na zabezpečenie dostatočného počtu stromov ponechaných na dožitie alebo hrubého mŕtveho dreva vo vybraných lesných porastoch. Navrhované opatrenie vychádza z PS o NP Poloniny. Opatrenia na trvalých trávnych porastoch budú smerovať k zlepšeniu stavu biotopov a druhov lúčnych spoločenstiev európskeho významu v rámci 2 ÚEV. Opatrenia sa budú realizovať výrubom drevín (ručne a mechanizovane), frézovaním, strojovým kosením a ručným kosením projektových plôch. Zlepšovanie stavu vtákov, ktoré sú predmetom ochrany CHVÚ Bukovské vrchy a sú viazané na poľnohospodársku krajinu sa bude realizovať výsadbou ovocného sadu. Súčasťou projektu je aj ochrana druhu Zubor hrivnatý kde cieľom je zabezpečiť priaznivý stav populácie. Aktivity projektu podliehajú pravidlám štátnej pomoci v zmysle Schémy štátnej pomoci na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany biodiverzity v znení dodatku č. 1 (ďalej aj „schéma / schéma pomoci“).