4. zasadnutie Rady Národného parku Poloniny sa uskutočnilo dňa 14.decembra 2023 v Snine o 10.00 hod v reštaurácii U Zubra, Pčolinská 1405/35 s nasledujúcim programom:

  1. Otvorenie zasadnutia a privítanie členov Rady NP Poloniny.
  2. Pripomenutie si 30. výročia vzniku Biosférickej rezervácie Východné Beskydy a 25. výročia Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty.
  3. Manažment údajov pre riadenie a rozvoj národných parkov na príklade NP Poloniny.
  4. Zámery aktivít Správy NP Poloniny v rámci pripravovaných projektov.
  5. Rôzne, diskusia.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1).

Členom Rady NP bola daná možnosť zúčastniť sa zasadnutia online. Túto možnosť využil 1 člen Rady NP s hlasovacím právom.

Zápisnica zo dňa 14_12_2023_Rada NP

Príloha č_1_zápisnica 14_12_2023

Príloha č_2_zápisnica 14_12_2023_prezentácia riaditeľa S-NP k MAB

Príloha č_3_zápisnica 14_12_2023_medzinárodné hodnotenie

Príloha č_4_zápisnica 14_12_2023_národné hodnotenie_otazky

Príloha č_5_zápisnica 14_12_2023_zásobník_MŽP_org NPP