Projektová dokumentácia: Zníženie energetickej náročnosti budovy a opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, Informačné stredisko Nová Sedlica

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-93

Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov: 45 246,73 EUR

Trvanie projektu: 01.01.2023 – 31.12.2023

Opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie pre Informačné stredisko v Novej Sedlici.

Zámerom riešenia je komplexná rekonštrukcia objektu Informačného strediska, garáží a priľahlého areálu. Budovu Informačného strediska je potrebné zatepliť, kompletne sa zrekonštruuje, aby objekt poskytoval moderné a plne využiteľné priestory nie len pre zamestnancov správy Národného parku (kancelárie a konferenčná miestnosť, sociálne zázemie), ale aj s možnosťou ubytovania pre turistov, organizovanie konferencii a seminárov, taktiež pre  prípravu stravy a podobne). Pri rekonštrukcii je nevyhnutné riešiť alternatívne zdroje tepla, či rekonštrukciu elektroinštalácie, je potrebné posúdiť možnosť využitia obnoviteľných zdrojov energie. Súčasťou návrhu bude aj rekonštrukcia vstupného schodiska a vybudovanie zelenej infraštruktúry v rámci riešeného areálu.

Samostatne stojace garáže sa nadstavia, kompletne zrekonštruujú a zrealizuje sa nad nimi informačná kancelária. Informačná kancelária bude slúžiť turistom. Na tomto mieste získajú informácie o možnostiach turistiky v okolí, ubytovaní, stravovaní, atrakciách a zaujímavostiach regiónu a podobne. Informačné stredisko musí byť zariadené jednoducho ale účelne, aby poskytovalo aj priestor na propagáciu regiónu, umiestnenie propagačných predmetov, informačných letákov a pod.