Starostlivosť o územie v správe Národného parku Poloniny

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-22

Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov: 569 622,28 EUR

Trvanie projektu: 01.01.2023 – 31.12.2023

Opis projektu:

V rámci realizácie aktivít projektu bude v roku 2023 zabezpečená riadna starostlivosť o lesné ekosystémy a lúčne ekosystémy národného parku s cieľom dosiahnuť lepší stav ochrany druhov a biotopov na celkovej rozlohe 167,91 ha a taktiež posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy NATURA 2000. Predovšetkým ide o pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré boli delimitované z niekdajšieho LPM š. p. Ulič, v súčasnosti Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Ulič.

Nenávratný finančný príspevok bude taktiež použitý na refundáciu mzdových výdavkov pre zamestnancov Správy Národného parku Poloniny. Pre zamestnancov zakúpime ochranné pracovné prostriedky, pracovné nástroje a univerzálny kolesový traktor s príslušenstvom. Rekonštrukciou a obnovou prejde turistická infraštruktúra na lokalite Grófske chyžky, ktorej súčasťou bude novostavba altánu, tri informačné tabule a socha veľkej včely na Medovej babe.