Chovná stanica pri Správe NP Poloniny  slúži na umiestnenie chránených druhov živočíchov počas nevyhnutnej doby potrebnej na ošetrenie, ktorá nepresiahne tri mesiace a na zabezpečenie prvotného veterinárneho ošetrenia chorých, poranených alebo inak poškodených živočíchov, ktoré sú neschopné samostatného života v prírodnom prostredí. Chovné stanice sa zriaďujú na účel záchrany druhovej rozmanitosti, genetickej variability, obnovy a posilňovania stability populácií chránených živočíchov,

Objekt Chovnej stanice pri Správe Národného parku Poloniny v Stakčíne