Pestrý svet Polonín

 

 

 

 

 

 

Projekt podporený zo Zeleného vzdelávacieho fondu formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2023

Zmluva č. SAZP SE/ZVF/2023/82

Celková výška poskytnutej dotácie: 7 999,00 EUR

Spolufinancovanie 5%: 421,00 EUR

Trvanie projektu: 01.01.2023 – 30.04.2024

Opis projektu:

Realizáciou projektu Pestrý svet Polonín chceme prostredníctvom neformálneho vzdelávania deťom a mladým ľuďom poukázať na nevyhnutnosť zachovania biodiverzity v krajine, hravou, nenásilnou formou ich presvedčiť o dôležitosti ochrany prírody, upevniť ich vzťah k prírode i k vlastnej krajine. Naučiť ich vážiť si prírodné dedičstvo národného parku a podporiť aktivity na jeho ochranu. Cez zážitkové aktivity im ukázať pestrý svet rastlín, živočíchov a biotopov. Prehĺbiť vedomosti o chránených územiach a ich význame. Získané vedomosti si žiaci overia vo vedomostnej súťaži, ktorú zorganizujeme na záver realizácie projektu. Z poskytnutých finančných prostriedkov budú zakúpené edukačné pomôcky vyrobené z ekologicky udržateľných materiálov, napríklad pomôcky na praktické pozorovanie prírody, interaktívne a magnetické tabule, drevené pečiatky, publikácie a vzdelávacie materiály.

CIELE PROJEKTU:

  1. Hravou nenásilnou formou prehĺbiť u detí environmentálne povedomie.
  2. Upevniť u detí a žiakov kladný vzťah k prírode a ku krajine, ktorá ich obklopuje.
  3. Naučiť deti a žiakov chápať, čo je to biodiverzita a prečo je pre udržanie ekosystémov dôležitá.
  4. Docieliť u deti a mladých ľudí aktívny prístup a angažovanosť v oblasti ochrany prírody.
  5. Upevniť vedomosti o prírode Národného parku Poloniny formou vedomostnej súťaže.

CIEĽOVÁ SKUPINA:

Deti materských škôl okresu Snina, deti základných škôl okresu Snina, vyrastajúce v náručí Národného parku Poloniny. V neposlednom rade aj široká verejnosť, ktorá sa o realizácii a aktivitách projektu bude môcť dozvedieť formou mediálnych výstupov.