5. zasadnutie Rady Národného parku Poloniny sa uskutočnilo dňa 16.mája 2024 v Snine o 10.00 hod. v reštaurácii U zubra (Snina) s nasledujúcim programom:

  1. Otvorenie zasadnutia a privítanie členov Rady NP Poloniny.
  2. Návrh zmien štatútu Rady NP Poloniny.
  3. Výročná správa Správy NP Poloniny za rok 2023.
  4. Informácia o zriadení a činnosti národnej riadiacej skupiny pre riadenie slovenských komponentov lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“ Slovenskej republiky, vyplývajúceho z integrovaného systému riadenia lokality.
  5. Zámery aktivít Správy NP Poloniny v rámci pripravovaných projektov.
  6. Rôzne, diskusia.

K týmto bodom programu boli navrhnuté ďalšie tri body:

  1. Plán hlavných úloh (PHÚ) S – NP Poloniny na rok 2025 a jeho finančné krytie. (návrh prof. Janiga M., VÚVB ŽU)
  2. Prírodný park Poloniny ako vízia zabezpečenia väčšej prosperity v regióne v krátkodobom a dlhodobom horizonte. (návrh prof. Janiga M., VÚVB ŽU)
  3. Otázka bezpečnosti cyklistov na cyklotrasách, ktoré sú združenými komunikáciami a využívajú ich aj urbariáty, najmä bezpečnosť na rekonštruovanej cyklotrase Starina – Ruské. (návrh JUDr. Kocák, PSK)

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Zápisnica a uznesenia z 5. zasadnutia Rady NP Poloniny zo dňa 16.05.2024

Príloha č.1 Členovia Rady NP Poloniny ku dňu 16.05.2024 – zoznam

Príloha č.2 Štatút Rady NP Poloniny ku dňu 16.05.2024

Príloha č. 3 Výročná správa NP Poloniny za rok 2023- prezentácia poverenej riaditeľky – Ing. Martiny Vlasákovej

Príloha č.4 Mapa návrhu rozčlenenia územia NP Poloniny na Prírodný park a Národný park

Príloha č.5 Riadenie lokality SPD – prezentácia Mgr. Zuzana Bartušová