Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne (ďalej „Správa NP Poloniny“) je príspevková organizácia, ktorá je zriadená zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ako samostatná organizácia vznikla dňa 31.marca 2022 a jej zriaďovateľom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

 

Územná pôsobnosť Správy Národného parku Poloniny je stanovená Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky č. 19/2022-1.11.1., ktorým bol vydaný štatút Správy Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne. V prílohe č. 2 tohto dokumentu  má Správa NP Poloniny so sídlom v Stakčíne územnú pôsobnosť na území NP Poloniny a jeho ochranného pásma, ktorý bol vyhlásený nariadením vlády Slovenskej republiky č. 258/1997 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Poloniny a na území okresu Snina, a to konkrétne:

okres Snina – okrem častí katastrálnych území, ktoré sú súčasťou Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Východné Karpaty – Hostovice a Osadné a okrem častí katastrálnych území, ktoré sú súčasťou  CHKO Vihorlat – Kolonica, Ladomírov, Snina, Stakčín, Strihovce a Zemplínske Hámre.

Hranice pôsobnosti Správy NP Poloniny so sídlom v Stakčíne_mapa

Správa NP Poloniny je odbornou organizáciou ochrany prírody a krajiny podľa § 65b ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny na území národného parku a jeho ochranného pásma, ako aj v ďalšom vymedzenom území, ktoré sú uvedené v Čl. 3 štatútu Správy Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne.

 

 

ČO NÁM PREZRÁDZA LOGO NP POLONINY?

Logo Národného parku Poloniny – má trojuholníkový tvar symbolizujúci jeho polohu na hraniciach troch štátov – Slovenska, Ukrajiny a Poľska. Vo vnútri je znázornený ako predstaviteľ fauny vlk dravý (Canis lupus). K vlkovi sa viaže prvý historický známy názov pohoria Bukovských vrchov z listín z r. 1630  – Vlčie hory.  V logu figuruje taktiež čemerica purpurová (Helleborus purpurascens), keďže v období tvorby loga bol druh na Slovensku známy iba z územia národného parku. Logo MaB poukazuje na zaradenie územia do programu UNESCO „Človek a biosféra“ prostredníctvom zapísania územia do zoznamu biosférických rezervácií sveta.

 

 

Logom s podobnou grafikou sa vyznačuje územie chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Východné Karpaty. Jedná sa o chránené územie susediace s územím NP Poloniny. V logu CHKO Východné Karpaty rovnako figuruje ako predstaviteľ fauny vlk dravý (Canis lupus) a ako symbol rastlinstva je v ňom zobrazená vetvička jedle bielej (Abies alba). Podobnosť týchto vyobrazení je zámerom a poukazuje na spoločnú históriu týchto dvoch chránených území. Národný park Poloniny vznikol v r. 1997 odčlenením severovýchodnej časti pôvodného územia CHKO Východné Karpaty, ktorá vznikla už v r. 1977.