3. zasadnutie Rady Národného parku Poloniny sa uskutočnilo dňa 31.08.2023 (štvrtok)  v Snine o 10.00 hod v reštaurácii U zubra, Pčolinská 1405/35 s nasledujúcim programom:

  1. Otvorenie zasadnutia  a privítanie členov Rady NP Poloniny.
  2. Kontrola uznesenia Rady NP Poloniny č. 2 zo dňa 14.06.2023.
  3. Návrh Plánu hlavných úloh (PHÚ) na rok 2024 – informácia, návrhy Rady NP Poloniny do PHÚ na rok 2024 v zmysle štatútu Správy NP Poloniny.
  4. Zriadenie pracovných skupín pri Rade NP Poloniny.
  5. Program malých grantov.
  6. Príprava a realizácia projektov v NP Poloniny a možnosti spolupráce.
  7. Rôzne, diskusia.

Zápisnica z 3. zasadnutia Rady NP Poloniny a UZNESENIE zo dňa 31.8.2023

INTEGROVANÝ ÚZEMNÝ ROZVOJ NP POLONINY/MBR VÝCHODNÉ KARPATY na princípoch Smart Tourism Destination, pripravované investičné a neinvestičné projekty – prezentácia zo dňa 31.8.2023