Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy:  OPKZP-PO1-SC131-2017-22

Zazmluvnená výška NFP: 7 999 997,57 EUR

Zazmluvnená výška rozpočtu pre partnera – Správa NP Poloniny: 11 025,00 EUR

Trvanie projektu:  od 1.3.2017 do 31.12.2023

Opis projektu:

Hlavnými cieľmi projektu „Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku“ je zachovať priaznivý stav medveďa hnedého a vlka dravého v alpskom bioregióne. Zároveň dosiahnuť priaznivý stav u vlka dravého v panónskom bioregióne a rysa ostrovida na celom Slovensku prostredníctvom realizácie aktivít zo schválených programov starostlivosti. Uvedené ciele sú v súlade s aktualizovanou národnou stratégiou ochrany biodiverzity do roku 2020, najmä jej cieľom A.1: Zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stravu.  Všetky činnosti projektu sú realizované v rámci hlavnej aktivity: Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy ktorá je rozdelená na časti.