Maloplošné chránené územia v Národnom parku Poloniny

Národné prírodné rezervácie (NPR):

 1. NPR Havešová – nachádza sa v katastrálnom území Kalnej Roztoky a Stakčínskej Roztoky a má výmeru 171,32 ha. V nadmorskej výške 450-740 m sa zachovali pôvodné pralesovité bukové porasty s vtrúsenými drevinami, ako sú javor horský, brest horský a jaseň štíhly. Územie je významným hniezdnym biotopom vtákov viazaných na pralesovité porasty, ako sú sova dlhochvostá, holub plúžik a iné. NPR Havešová má veľký význam pre vedecký výskum pôvodných lesných spoločenstiev s využitím v lesnom hospodárstve. Vyhlásená v r.1964.
 2. NPR Pľaša – má výmeru 110,80 ha. Nachádza sa v katastrálnom území Ruského. Pôvodné prirodzené lesné porasty buka s prímesou javora horského a jarabiny vtáčej zaberajú pohrebeňové svahy a okolie kóty Pľaša (1 162 m n.m.). Z východokarpatských druhov tu nájdeme rásť čemericu purpurovú typickú pre toto územie. Vo vrcholových lúčnych spoločenstvách hniezdi ľabtuška vrchovská a v starých bútľavých stromoch bukových javorín muchárik bielokrký. Vysoká úživnosť spoločenstiev podmieňuje výskyt jelenej zveri. Hlavný chrbát je obľúbeným prechodom vlka a rysa. Vyhlásená v r.1967.
 3. NPR Riaba skala (Jarabá skala, Rabia skala) – sa nachádza v katastrálnom území Zboja a Runiny a má výmeru 359,94 ha. Pôsobením geologických, geomorfologických, klimatických a biogeografických činiteľov v nadmorských výškach 1000 –1188 m sa vytvorili výnimočné prírodné podmienky na rozšírenie významných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev. Pravdepodobne v postglaciálnom období sa odtrhol horský svah, vytvorila sa skalná stena s obnaženými čelami flyšových sedimentov, pieskovcov a ílovcov a na jej úpätí sa nahromadila obrovská balvanovitá sutina. Významnou súčasťou tohto územia sú horské lúky nad hornou hranicou lesa – poloniny. Vyhlásená v r.1964. Súčasťou NPR Riaba skala je Oreničova skala, vyhlásená v r. 1982 ako chránený prírodný výtvor. Vznikla na ochranu ojedinelého skalného výtvoru vo flyšovej časti Východných Karpát (v území so zachovalými krajinárskymi a prírodnými hodnotami) na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Od r. 1993 sa stala súčasťou rozšírenej NPR Jarabá skala.
 1. NPR Rožok – sa nachádza v katastrálnom území Uliča a Uličského Krivého s výmerou 67,15 ha. Zachovali sa tu pralesovité porasty buka s vtrúseným javorom horským. Rôznoveké, hrúbkové i výškové diferencované porasty sú v rôznych vývojových štádiách pralesa. Z vtákov tu hniezdi napríklad sova dlhochvostá. Pod hrebeňom je zvýšený výskyt nitrofilných druhov, najmä bažanky trvácej. Územie má mimoriadny význam pre zachovanie biogeocenóz kvôli komplexnému prírodovednému výskumu, najmä pre potreby pestovania lesov. Vyhlásená v r.1965.
 2. NPR Stinská – sa nachádza v katastrálnom území Zboja na výmere 90,78 ha. Leží v hrebeňovom a podhrebeňovom pásme vrchu Stinská (1 093 m n.m.). Chránené územie tvoria lesné komplexy a vrcholové lúky v jedľovo-bukovom a smrekovo-jedľovo-bukovom vegetačnom lesnom stupni. Medzi najznámejšie druhy rastlín chráneného územia patrí endemit Východné Karpát iskerník karpatský, ktorý rastie na Slovensku iba v tejto lokalite. Na území má veľký zoogeografický význam výskyt východokarpatských taxónov. Vyhlásená v r.1986.
 3. NPR Stužica – nachádza sa v katastrálnom území Novej Sedlice a má výmeru 761,49 ha. Patrí medzi najvýznamnejšie chránené územia na celom Slovensku. Jej význam spočíva v zachovalosti pôvodných lesných porastov s pralesovitou štruktúrou n veľkej rozlohe, so značným výškovým rozpätím a členitým reliéfom na rozhraní Východných a Západných Karpát. Nachádzajú sa tu typické bučiny, jedliny, bukové javoriny a jaseňovité javoriny. V rezervácii trvale žije medveď, vlk a v poslednom období aj zubor hôrny. Vyhlásená v r.1965.
 4. NPR Pod Ruským (Lúky pod Ruským) – leží v katastri obce Ruské a na výmere 11,14 ha. Územie tvoria prirodzené lúčne spoločenstvá vlhkých podmáčaných lúk až mokradí na nive rieky Cirochy. Celkový charakter vegetácie udávajú vysoké byliny močiarnych a mokraďových spoločenstiev, ako sú pichliač potočný, čerkáč obyčajný a iné. Z východokarpatských druhov sa tu vyskytuje klinček bradatý nakopený. Mokré lúky, mokrade a slatiny sú biotopom mnohých ohrozených druhov vlhkomilného lúčneho hmyzu, obojživelníkov plazov, vtákov a cicavcov. Vyhlásená ako PR v r.1988, v r.2002 prekategorizovaná na NPR.

 

Prírodné rezervácie (PR):

 1. PR Bahno – sa rozprestiera na území o výmere 2,78 ha v katastri obce Zboj. Územie je najvýznamnejším rašeliniskom Bukovských vrchov s výskytom vzácnych druhov vrchoviskových a prechodných  rašelinísk, ako sú rosička okrúhlolistá, sedmokvietok európsky a iné. Významný je výskyt olšovníkovca močiarneho. Vyhlásená v r. 1988.
 2. PR Borsučiny – jej cieľom je ochrana pôvodných lesných ekosystémov pralesovitého rázu na členitom bralnom reliéfe cisnianskych vrstiev flyšového pásma. Zahrňuje lesné spoločenstvá typických bučín, lipových bučín, jedľových bučín, bukových javorín, lipových javorín. Celková výmera: 83,72 ha. Vyhlásená v r. 1993.
 3. PR Bzaná – vznikla na ochranu genofondu územia v roku 1993, pretože prirodzený súbor teplomilných lúčnych a krovinných ekosystémov sa vyznačuje veľkou druhovou diverzitou. Celková výmera: 15,46 ha. Vyhlásená v r. 1993.
 4. PR Gazdoráň – predmetom jej ochrany sú teplomilné lúčne spoločenstvá na xerotermnom stanovišti flyšových cergowských vrstiev Bukovských vrchov. Celková výmera: 17,30 ha. Vyhlásená v r. 1993.
 5. PR Hlboké – sa nachádza v katastrálnom území Osadného na výmere 2,28 ha. Územie je zaujímavé výskytom kyslých bučín smrekovo-bukovo-jedľového vegetačného stupňa v inverznej polohe vo výškach 500 – 610 m n.m. Na kyslom flyšovom podloží sa dominantne uplatňujú chlpaňa lesná a smlz trsťovníkový. Z chránených živočíchov sa na území zistil výskyt muchárika malého. Vyhlásená v r. 1988.
 6. PR Grúnik (Hrúnok) – leží v katastri obce Stakčín o výmere 4,60 ha. Predmetom ochrany je východokarpatský druh čemerica purpurová, ktorá rastie na flyšovom podklade Laboreckej vrchoviny v údolí Cirochy. V lesných spoločenstvách bukových dubín vytvára bohaté zárasty spolu so vzácnym pečeňovníkom trojlaločným a sprievodcami duba, ako sú hrachor čierny, medunka medovkolistá. Vzácny je výskyt kručinôčky krídlatej v okolí rezervácie. Vyhlásená v r. 1982.
 7. PR Ruské – leží v katastri obce Ruské na výmere 1,46 ha. Cieľom ochrany je zachovanie teplomilných lúčnych spoločenstiev so súvislým zárastom vzácnej kručinôčky krídlatej. V terénnych zníženinách na glejových pôdach sa významne uplatňujú vstavačovec májový a páperník širokolistý. Prirodzené trávne porasty a slatiny sú biotopom vzácnych a ohrozených živočíchov. Vyhlásená v r. 1988.
 8. PR Stinská Slatina (Slatinka pod Stinskou) – nachádza sa v katastrálnom území Zboja na výmere 2,76 ha. Predmetom ochrany je slatinno-rašelinová vegetácia v terénnej depresii. Z významných rastlín tu nájdeme napr. vachtu trojlistú, páperník úzkolistý a iné vlhkomilné a močiarne druhy. Vyhlásená v r. 1988.
 9. PR Stružnická dolina – sa rozprestiera v katastrálnom území obce Zvala na výmere 2,24 ha. Predmetom ochrany je prvosienka bezbyľová, ktorá rastie v doline potoka Stružnica. Je to jediná lokalita na území severovýchodného Slovenska. Jej výskyt sa viaže na vlhký typ dubových bučín so zastúpením ostrice lesnej. Z významnejších druhov sa tu nachádza napr. horec luskáčovitý a svíb južný. Vyhlásená v r. 1982.
 10. PR Šípková – slúži pre účely ochrany lesných a sutinových spoločenstiev Bukovských vrchov s významným zastúpením východokarpatských druhov ako aj na ochranu prirodzeného odkryvu flyšových súvrství Bukovských vrchov, bučinových, horských, sutinových a lúčnych spoločenstiev Východných Karpát. Jej celková výmera je 156,32 ha. Vyhlásená v r. 1993.
 11. PR Udava – sa nachádza v katastrálnom území Osadného s výmerou 391,98 ha ha. Zachovali sa tu vplyvom priaznivých klimatických podmienok prirodzené spoločenstvá jedľových bučín a bukových javorín, kde sa v porastovej štruktúre popri buku významne uplatňuje pôvodná jedľa. Živné stanovištia podmieňujú bohatý bylinný kryt, kde dominujú paprade, kyslička obyčajná, hluchavník žltý. V lesných komplexoch je bohatý výskyt poľovnej zveri, ale aj veľkých mäsožravcov, z ktorých tu žijú vlk, rys a medveď. V tejto PR sa pozoroval prechodný výskyt zubra hôrneho z Poľska. Vyhlásená v r. 1982 a rozšírená v r. 2005 s pôvodnej výmery 52,09 ha na súčasnú výmeru.
 12. PR Uličská Ostrá (Ostrá) – slúži na ochranu lesných spoločenstiev Východných Karpát v inverznej polohe prielomu Uličky v Bukovských vrchoch, dôležitých z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Celková výmera je 25,24 ha. Vyhlásená v r. 1993.
 13. PR Roztoky – nachádza sa v katastrálnom území obce Hrabová Roztoka s výmerou 1,03 ha. Bola vyhlásená predovšetkým na ochranu rastlinných spoločenstiev s plavúnikom splošteným v r. 1988. Nachádza sa mimo vlastného územia národného parku a jeho ochranného pásma, v územnej pôsobnosti Správy NP Poloniny.
 14. PR Borsukov vrch nachádza sa v katastrálnych územiach Nová Sedlica a Zboj na výmere 146,79 hektára. Bola vyhlásená v r. 2015 a na jej území platí piaty stupeň ochrany. Predmetom ochrany sú: 1. Komplex lesných spoločenstiev, podstatne nezmenených ľudskou činnosťou, ktoré sú súčasťou územia medzinárodného významu – lokality „Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka“ zapísanej v Zozname svetového dedičstva UNESCO. 2. Biotopy európskeho významu: Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy (* 9180), Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130), Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy (9110), Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy (9140). 3. Druhy živočíchov európskeho významu: kunka žltobruchá (Bombina variegata), mlok karpatský (Triturus montandoni), jariabok hôrny (Bonasa bonasia), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), ďateľ čierny (Dryocopus martius), muchárik červenohrdlý (Ficedula parva), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), včelár lesný (Pernis apivorus), žlna sivá (Picus canus), sova dlhochvostá (Strix uralensis), myšovka horská (Sicista betulina), zubor hrivnatý (Bison bonasus), vlk obyčajný (Canis lupus), rys ostrovid (Lynx lynx), medveď hnedý (Ursus arctos) a fuzáč alpský (Rosalia alpina).
 15. PR Veľký Bukovec nachádza sa v katastrálnych územiach obcí Nová Sedlica, Runina, Ruský Potok, Ruské, Topoľa, Uličské Krivé a Zboj. Celková výmera prírodnej rezervácie je 973,9761 ha. Bola vyhlásená za účelom zabezpečenia ochrany prirodzených procesov a umožnenia prirodzeného vývoja prírodných spoločenstiev a biotopov s bukom lesným (Fagus sylvatica). Prírodná rezervácia a jej ochranné pásmo je súčasťou lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Vyhlásená v r.2021.

 

Prírodná pamiatka (PP):

 1. PP Ulička – predstavuje ochranu fragmentu podhorského potoka s typickým riečnym reliéfom flyšového toku s prirodzenými pobrežnými a iniciálnymi spoločenstvami na štrkových náplavoch predovšetkým chránenej paprade – perovníka pštrosieho. Rozprestiera sa na ploche 7,25 ha. Vyhlásená v r.1994.

MALOPLOŠNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIA V NP POLONINY_mapa – pozri…