Rekonštrukcia horskej chaty a doplnenie mobiliáru na lokalite Grófske chyžky

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-93

Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov: 32 635,00 EUR

Trvanie projektu: 01.01.2023 – 31.12.2023

Opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie pre horskú chatu v lokalite Grófske chyžky.

Vízia NP je aby sa z lokality stalo atraktívne miesto pre rôznorodých návštevníkov. Bežný návštevník je v súčasnosti turista, ktorý pokračuje ďalej do národného parku, avšak výsledkom projektu by malo byť vytvorenie miesta, ktoré môže byť cieľom – nielen miestom zastavenia a mal by slúžiť aj pre rodiny s deťmi a cykloturistov. Objekt bude využívaný aj pre školské skupiny s ponukou exteriérových výučbových programov, tiež pre účely organizovania seminárov, workshopov, kurzov s prírodovedným zameraním pre zvyšovanie environmentálneho povedomia návštevníkov.

Objekt bol len nedávno sprístupnený verejnosti. Jeho rekonštrukcia má odpovedať na nové fungovanie, ktorého výsledkom má byť otvorenie sa širšiemu okruhu návštevníkov. Záujemca si môže rezervovať jednotlivé miestnosti pre malé skupiny, ktorých tam súčasne môže byť viac, prípadne celá chata naraz.