Projektová dokumentácia: Udržiavacie a rekonštrukčné práce – Terénna stanica Osadné

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-93

Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov: 17 298,32 EUR

Trvanie projektu: 01.01.2023 – 31.12.2023

Opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie pre Terénnu stanicu Osadné.

Zámerom riešenia je citlivá rekonštrukcia objektu bývalej terénnej stanice, ktorá sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti Udava a chránenom vtáčom území v NP Poloniny. Cieľom je zrekonštruovať objekt, ktorý bude slúžiť ako informačná kancelária, pridanou hodnotou rekonštrukcie bude rozšírenie podkrovia a vytvorenie   ubytovania pre menšie skupiny návštevníkov, v prípade nutnosti prenocovania. Materiálovo-farebné riešenie exteriéru má byť v harmónií s okolitým prostredím lesnej krajiny s využitím tradičných pôvodných stavebných materiálov.  Časti hlinenej omietky doplniť hlinenou maltou, vnútorné steny natrieť tradičným vápenným náterom a pod. Jestvujúci ráz zrubovej konštrukcie je vhodné zachovať. Interiér chaty má byť funkčný, zodpovedajúci súčasným štandardom. Autentický vzhľad a zážitkovosť priestoru sú považované za súčasť architektonického návrhu.