SVK:

Názov projektu: GOV4PeaCE – Multidimenzionálny a medziteritoriálny model riadenia na aktiváciu dedičstva prvej svetovej vojny na podporu trvalo udržateľného sociálno-ekonomického rozvoja vzdialených území strednej Európy

Skratka projektu: GOV4PeaCE

ID projektu: CE0200961

Vedúci partner: Vývojové centrum Posoški

Partneri projektu: Nadácia „Cesty mieru v Posočje“, ZRC SAZU, PromoTurismoFVG, VeGAL Venezia, MSIG Rovereto, Mesto Gorlice, Združenie Karpatského euroregiónu Poľsko, NP Poloniny, Mórahalom

Celková hodnota projektu: 1 699 120,24 EUR (ERDF = 1 359 296,18 EUR)

Hodnota projektu pre NP Poloniny: 181 439,65 EUR:

  • ERDF = 145 151,72 EUR
  • MIRRI SR = 36 287,93 EUR

Trvanie projektu: 30 mesiacov (01.05.2024 – 31.10.2026)

Priorita programu: Lepšie riadenie spolupráce

Špecifický cieľ programovej priority: Posilnenie riadenia pre integrovaný územný rozvoj v strednej Európe

Opis projektu: Stredná Európa disponuje rozsiahlym kultúrnym dedičstvom spojeným s udalosťami 1. svetovej vojny, ktoré ponúkajú značný potenciál na podporu sociálno-ekonomického rozvoja vidieckych oblastí. Avšak, efektívna správa tohto dedičstva zostáva náročná, nakoľko je roztrieštená v rôznych krajinách a absentuje jednotná stratégia na jeho ochranu a využitie.

Projekt GOV4PeaCE sa zameriava na vytvorenie spoločnej cezhraničnej vízie pre správu kultúrneho dedičstva vojnových udalostí a odvetvia. Projekt sa sústreďuje na testovanie nových prístupov k dizajnu múzeí, vytváraniu cezhraničných trás dedičstva a podpore medzisektorovej spolupráce. Cieľom projektu je optimalizovať využitie historického dedičstva pre podporu budúceho rozvoja.

Aktivity projektu:

  1. Inovatívny strategický model pre multidimenzionálne a medziteritoriálne riadenie dedičstva prvej svetovej vojny.
  2. Pilotovanie modelu správy dedičstva z prvej svetovej vojny na funkčných územiach rôznej úrovne vyspelosti.
  3. Nadnárodná platforma riadenia pre prepojené a udržateľné funkčné územia dedičstva z prvej svetovej vojny.

Informácie o projekte na webovej stránke Interreg Central Europe.

 

ENG:

Project title: GOV4PeaCE – Multi-dimensional and cross-territorial governance model for activation of the World War I heritage to foster sustainable socio-economic development of remote territories of Central Europe

Project acronym: GOV4PeaCE

Project ID: CE0200961

Lead partner: Soča Valley Development Centre

Project partners: Walk of Peace in the Soča Region Foundation, Foundation, ZRC SAZU, PromoTurismoFVG, VeGAL Venezia, MSIG Rovereto, Gorlice City, Association of the Carpathian Euroregion Poland, NP Poloniny, Mórahalom, IFFM Ieper

Total project value: 1 699 120,24 EUR (ERDF = 1 359 296,18 EUR)

Project value for NP Poloniny: 181 439,65 EUR:

  • ERDF = 145 151,72 EUR
  • MIRRI SR = 36 287,93 EUR

Project duration: 30 months (01.05.2024 – 31.10.2026)

Programme priority: A better cooperation governance

Programme priority specific objective: Strengthening governance for integrated territorial development in central Europe

Project description: Central Europe has an extensive cultural heritage associated with the events of the WWI, which offers considerable potential to support the social-economic development of rural areas. However, the effective management of this heritage remains difficult, as it is fragmented in different countries and there is no unified strategy for its protection and use.

The GOV4PeaCE project aims to create a common cross-border vision for wartime cultural heritage management and industry. The project focuses on testing new approaches to museum design, creating cross-border heritage routes and promoting cross-sectoral collaboration. The aim of the project is to optimize the use of historical heritage to support future development.

Project activities:

  1. Innovative strategic model for multi-dimensional and cross-territorial WWI heritage governance
  2. Piloting the WWI heritage governance model in functional territories of different maturity level
  3. Transnational governance platform for connected and sustainable WWI heritage functional territories

 

Informations about project on the web site Interreg Central Europe.