1. zasadnutie Rady Národného parku Poloniny sa uskutočnilo dňa 19.decembra 2022 v Snine o 10.00 hod v reštaurácii U zubra, Pčolinská 1405/35 s nasledujúcim programom:

  1. Otvorenie zasadnutia a privítanie členov Rady NP Poloniny
  2. Prerokovanie štatútu Rady NP Poloniny
  3. Voľba predsedu Rady NP Poloniny
  4. Schválenie rokovacieho poriadku Rady NP Poloniny
  5. Národný park Poloniny v kontexte reformy národných parkov – prezentácia
  6. Rôzne, diskusia

Zápisnica a UZNESENIE z 1.zasadnutia Rady NP zo dňa 19.12.2022.pdf

Príloha č. 1 a č. 2 Štatút Rady NP Poloniny a menný zoznam členov Rady NP ku dňu 19.12.2022

Príloha č. 3. Písomné pripomienky k zneniu štatútu Rady NP od PhDr. Dušana Drančáka, LPUPS Starina

Priloha č. 4. Prezentácia riaditeľa k bodu 5) programu zasadnutia v powerpointe