2. zasadnutia Rady Národného parku Poloniny (ďalej len „Rada NP“) sa uskutočnilo dňa 14.júna 2023 v Snine o 10.00 hod v reštaurácii U zubra, Pčolinská 1405/35 s nasledujúcim programom:

  1. Otvorenie zasadnutia a privítanie členov Rady NP Poloniny
  2. Kontrola uznesenia rady NP Poloniny č. 1 zo dňa 19.12.2022
  3. Doplnenie členov Rady NP Poloniny
  4. Výročná správa Správy NP Poloniny za rok 2022 a Plán hlavných úloh na rok 2023 (Ing. Miroslav Buraľ)
  5. Transformácia národných parkov – návrh zonácie NP Poloniny – prezentácia (Mgr. Zuzana Bartušová)
  6. Príprava a realizácia projektov v NP Poloniny – prezentácia (Mgr. Miroslava Špitaliková, Ing. Daniela Galandová)
  7. Rôzne, diskusia

Zápisnica a UZNESENIE z 2.zasadnutia Rady NP Poloniny zo dňa 14.06.2023

Odorné podklady k rokovaniu Rady NP pre jej 2. zasadnutie:

K bodu 4) Výročná správa Správy NP Poloniny za rok 2022 a Plán hlavných úloh na rok 2023

K bodu 5) Transformácia národných parkov – návrh zonácie NP Poloniny – prezentácia

K bodu 6) Príprava a realizácia projektov v NP Poloniny – prezentácie