100 stromov k storočnici štátnej ochrany prírody na Slovensku – sadili sme aj v Poloninách

100 stromov k storočnici štátnej ochrany prírody na Slovensku – sadili sme aj v Poloninách

Ak správne posudzujeme podstatu vecí, je každý zelený strom neporovnateľne nádhernejší ako strom vyrobený zo zlata a striebra.

Martin Luther

 

V roku 2019 si pripomíname jubilejné 100. výročie štátnej ochrany prírody na Slovensku. História štátnej ochrany prírody sa začala písať 20. októbra 1919, kedy československý minister pre správu Slovenska Vavro Šrobár podpísal nariadenie pre vznik Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok na Slovensku, ktorého súčasťou boli aj prírodné pamiatky. Spolužitie štátnej ochrany prírody s pamiatkovou starostlivosťou trvalo až do roku 1981, kedy sa štátna ochrana prírody osamostatnila. Vo svojom vývoji mala štátna ochrana prírody niekoľko zlomových bodov. Z nich najdôležitejším bolo jej zákonné ustanovenie v roku 1955. Išlo o zákon SNR o štátnej ochrane prírody. Ďalším dôležitým medzníkom je ustanovenie národných parkov na Slovensku. Prvým bol Tatranský národný park vyhlásený v roku 1948, ku ktorému sa postupne pridalo ďalších 8 národných parkov (Národný park Poloniny v r. 1997) a 14 chránených krajinných oblastí na Slovensku.

Sériu osláv tohto významného jubilea odštartoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Boris Susko a generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Martin Lakanda zasadením prvého zo 100 stromov – duba zimného v Hriňovej – http://www.sopsr.sk/web/?cl=20482.

„Zasadiť a pestovať stromy môže každý a každý tak môže prispieť k zlepšeniu života na našej planéte. Stromy zlepšujú kvalitu ovzdušia, zachytávajú oxid uhličitý, produkujú kyslík, zmierňujú následky zmeny klímy. Preto som rád, že oslavy 100. výročia štátnej ochrany prírody na Slovensku odštartujeme symbolicky práve zasadením stromov vo všetkých našich národných parkoch a chránených krajinných oblastiach,“ povedal štátny tajomník ministerstva životného prostredia Boris Susko.

Vysádzanie verejnej zelene, či alejí stromov popri poľných cestách, sú pre prírodu prospešné činnosti. V súčasnosti sú už pozitívne vplyvy zelene na stav a kvalitu životného prostredia dostatočne známe. Zeleň zlepšuje mikroklímu, produkuje kyslík, znižuje prašnosť a hluk, menej známymi funkciami sú ochrana biodiverzity a ekosystémové služby vo vzťahu k verejným priestorom, či eliminácia negatívnych vplyvov zmeny klímy. Dobre navrhnuté verejné priestory s dostatkom zelene majú priaznivý vplyv na nestabilný hydrologický cyklus v zastavaných oblastiach a čistenie vôd. Zeleň je dôležitá pre zdravie, umožňuje kontakt s prírodou, podporuje regeneráciu po stresových situáciách, prospieva k duševnému zdraviu, pomáha zlepšiť správanie a pozornosť detí a podporuje fyzickú aktivitu ľudí. Má rekreačnú a náučnú funkciu pre obyvateľov.

V týchto dňoch sadia stromy aj všetky naše Správy národných parkov a chránených krajinných oblastí. My sme si na sadenie stromov vybrali pre Národný park Poloniny pôvodné druhy drevín: buk lesný, jedľa biela, breza previsnutá a jelša lepkavá. Dreviny sme sa rozhodli posadiť v obci Stakčín, v spolupráci so starostom obce. Obec Stakčín predstavuje symbolickú vstupnú bránu do národného parku a je zároveň sídlom Správy Národného parku Poloniny. Ako životný priestor pre stromy sme symbolicky vybrali miesto pretkané históriou, a to pozostatok areálu Starého parku v Stakčíne. Pôvodné drevinové zloženie Starého parku pozostávalo z domácich druhov drevín z blízkeho okolia ako lipa malolistá, jedľa biela, hrab obyčajný, breza previsnutá, javor poľný, a iné… Jedná sa o park založený na prelome 18. – 19. storočia známy z katastrálnej mapy z r. 1866, ktorý bol súčasťou tunajšieho veľkostatku (vo fotogalérii k článku vyznačený na historickej mape fialovým kruhom). V časti, ktorá zostala zachovaná došlo nedávno k prirodzenému výpadku drevín, a tak sa priestor rozvoľnil a uvoľnilo sa miesto pre novú generáciu stromov, ktoré sme tu vysadili, ako náš živý odkaz pre budúce generácie miestnych obyvateľov a návštevníkov územia.

„100 rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku prinieslo bez pochyby množstvo pozitívnych krokov pri ochrane nášho najväčšieho bohatstva, ktorým je príroda. Či už išlo o ochranu vzácnych druhov živočíchov, rastlín alebo ich biotopov,“ povedal generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Martin Lakanda.

„História ochrany prírody v územnej pôsobnosti národného parku Poloniny siaha ešte do dávnejšej histórie ako je 100 rokov. Už v r. 1660 sa v urbári obce Stakčín uvádza, že sa tu nachádza Chránený dubový lesík, ktorý patril hostovickej kurii. Zaujímavá je zmienka z r. 1728 v urbári obce Zboj, kde sa uvádza, že sa tu nachádzajú chránené jedľové a bukové lesy pod Riabou skalou, ktoré slúžia pre potechu veľkomožných pánov. Ešte v r. 1908 Rakúsko – uhorské ministerstvo roľníctva vyhlásilo rezerváciu „Stužica“ o výmere 331,8 ha, ktorá bola následne v r. 1932 rozšírená na 560 ha, ďalej v r. 1965 na 761,19 ha a dnes je súčasťou lokality Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Vzhľadom na historické údaje a vývoj je zrejmé, že potreba ochrany prírody nie je len moderný trend, ale uvedomovali si ju už naši dávni predkovia. V týchto súvislostiach sa dá tvrdiť, že ochrana prírody predstavuje v regióne istý druh tradície,“ povedal Mário Perinaj, riaditeľ Správy NP Poloniny.

Medzi ďalšie podujatia v rámci osláv okrúhleho jubilea bude patriť odborná konferencia zameraná na históriu ochrany prírody a jej výzvy do ďalších rokov, vydanie pamätnej bankovky a mince, vydanie odbornej publikácie, viaceré vzdelávacie a osvetové akcie a výstavy pre deti aj dospelých. V rámci celého Slovenska budú realizované aj aktivity v prírode zamerané na zlepšenie stavu v konkrétnych vzácnych lokalitách.

 

Text:admin

Foto: Ing.M. Buraľ