Ekovýchovný program Bocian odštartoval svoj 20. ročník

Bocian biely (Ciconia ciconia) a pozorovanie jeho života – od príchodu skoro na jar, stavanie si hniezda, hľadanie potravy, kŕmenie mláďat, učenie sa mladých operencov lietať až po jesenné putovanie do teplých krajín – sa teší veľkej obľube u malých i veľkých pozorovateľov. Jeho nápadný spôsob života v blízkosti ľudských príbytkov ho predurčuje stať sa akýmsi „modelom“ vhodným pre praktiky environmentálnej výchovy. Preto je tu už 20. ročník Ekovýchovného programu Bocian. Pripravila ho Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so ZO SZOPK Bocian s podporou Lichtenštajnskej nadácie. Odborným garantom a autorom programu je RNDr. Miroslav Fulín CSc., koordinátor sčítania bociana bieleho na Slovensku. Na programe sa spolupracuje s organizáciou SOS/BirdLife Slovensko. 

 

 

Komu je určený program Bocian? Program je určený najmä pre žiakov základných škôl, zapojiť sa môžu aj študenti stredných škôl, prípadne verejnosť.

V TOMTO ROKU SA PROGRAM REALIZUJE V ŠTYROCH KATEGÓRIÁCH:

 • Pozorovanie vybraného hniezda bociana bieleho (do 30.9.2021).
 • Vedomostný kvíz o bocianovi (od 1.4. – Svetový deň vtáctva do 8.5.2021 – Svetový deň sťahovavého vtáctva).
 • Ochranársky čin pre bociana (od 22.4. – Svetový deň Zeme do 5.6.2021 – Svetový deň životného prostredia).
 • Kreatívne aktivity – BOCIANÍ KLUB (priebežne do 30.6. 2021).

Účastníci programu sa môžu zapojiť do ktorejkoľvek jednej ľubovoľnej kategórie, prípadne aj do viacerých naraz.

POZOROVANIE VYBRANÉHO HNIEZDA BOCIANA BIELEHO – HLAVNÁ AKTIVITA PROGRAMU

KTO? Deti, žiaci sa môžu zapojiť prostredníctvom svojich učiteľov, ale aj individuálne. Pozorovateľom môže byť jeden žiak, ale aj kolektív žiakov. Kolektív žiakov zašle za jedno hniezdo len jednu spoločnú hniezdnu kartu. V poznámke sa však uvedie menovitý zoznam pozorovateľov (žiakov).

AKO? Hniezdo je možné pozorovať kedykoľvek a akokoľvek často. Deti a mládež pozorujú priebeh hniezdenia bociana bieleho vo svojom blízkom okolí, pričom si značia významné udalosti na hniezde do ročnej evidenčnej karty hniezda, tzv. hniezdnej karty.

Do hniezdnej karty [pozri pdf] stručne podchytia len najzaujímavejšie postrehy z pozorovania diania na hniezde (prílet, párenie, znáška, liahnutie mláďat, kŕmenie a podobne). Môžu si ľubovoľne viesť aj podrobnejšie denné záznamy [pozri pdf]. Pred zapojením sa do sčítania hniezd a mláďat bociana bieleho na Slovensku využite Obrazový manuál spravodajcu bocianov bielych [pozri pdf], kde nájdete odporúčania a metodické rady k pozorovaniu bocianov.

DOKEDY? Vyplnené hniezdne karty zašlite elektronicky do 30. septembra 2021 svojim regionálnym koordinátorom, ktorých kontaktné údaje nájdete na konci. Program trvá od jari až do jesene, aby bol podchytený celý priebeh hniezdenia, vrátane vyletenia mláďat a odletu bocianov na zimoviská.

ČO? Súčasťou vašej elektronickej zásielky môžu byť okrem hniezdnej karty aj podrobnejšie denné záznamy jednotlivých pozorovaní či pozorovateľov. Ku hniezdnej karte môžete taktiež priložiť fotky, alebo videá.

VYHODNOTENIE

Vami zaslané informácie v hniezdnej karte budú vyhodnotené garantom programu RNDr. Miroslavom Fulínom CSc. a zverejnené v kolónke Ekovýchovný program Bocian a vo výročnom Informačnom spravodajovi na stránke  www.bociany.sk.

Zo zúčastnených jednotlivcov v tejto kategórii vyžrebujeme a oceníme v októbri 2021 troch, ktorí získajú od ŠOP SR vecné ceny:

 1. cena – turistický ruksak značky Mamut – 22 l,
 2. cena – športové hodinky SMART WATCH,
 3. cena – kniha Putovanie prírodou.

Okrem uvedených, každé miesto získa:

 • EV program Bocian – metodický materiál s informačným spravodajom, pracovnými listami, spoločenskou hrou a inými kreatívnymi aktivitami,
 • balíček propagačných materiálov ŠOP SR (vedomostné pexeso a kvarteto Národné parky, zápisník ŠOP SR, ceruzka),
 • propagačné materiály SOS/Birdlife (časopis Vtáky a pod.).

Každý účastník získa diplom a drobné propagačné predmety ŠOP SR a SOS/Birdlife.

Podrobný popis ďalších kategórii a podmienky ich účasti ako vedomostný kvíz o bocianovi, ochranársky čin pre bociana a Bocianí klub – kreatívne aktivity budeme postupne zverejňovať. Sledujte novinky na stránke Školy ochrany prírody Varín, ŠOP SR a Správy NP Poloniny.

Každá organizačná jednotka Štátnej ochrany prírody SR má svojho regionálneho koordinátora. V územnej pôsobnosti Správy NP Poloniny (okres Snina) sa s otázkami, nejasnosťami, podnetmi, inšpiráciami môžete obrátiť na Mgr. Ivetu Buraľovú: iveta.buralova@sopsr.sk.

Účasťou v programe súhlasíte so spracovaním osobných údajov. [pozri pdf]

Veľmi sa tešíme na vašu účasť v programe. Veríme, že vám prinesie príjemné, zaujímavé, nevšedné zážitky pri sledovaní tohto nápadného a obľúbeného príslušníka vtáčej ríše. A nám radosť z toho, že sa okruh mladých prírodovedcov a bádateľov opäť rozrastie.

Informácie o Ekovýchovnom programe Bocian spracované Miriam Balciarovou a Gabrielou Kalašovou z oddelenia Školy ochrany prírody Varín sú tiež na webovej stránke ŠOP SR: http://www.sopsr.sk/web/?cl=20749

V minulom roku sa do tohto zaujímavého, ale i náročného projektu zapojili žiaci ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou: Damián Behun, Filip Mišenko a Soňa Gutterová pod vedením vždy nadšenej učiteľky Mgr. Jany Kaščákovej. Výsledky ich pozorovania s podrobnými záznamami o situácii na hniezdach, ktoré žiaci pozorovali, spolu s bohatou fotoprílohou, sú súčasťou minuloročného príspevku, ktorý môže byť inšpiráciou aj pre ďalších mladých pozorovateľov: http://nppoloniny.sopsr.sk/ekovychovny-program-bocian/

Každoročne (od roku 2003) realizuje Správa Národného parku Poloniny monitoring bociana bieleho. V minulom roku bolo zaznamenaných najviac vyvedených mláďat (94). Prvé pozorovanie bolo zaznamenané 17. 3. 2020, pri obci Jalová boli videní 4 jedinci. Podrobnejšie informácie o minuloročnom monitoringu sú uvedené na našom webe: http://nppoloniny.sopsr.sk/vysledky-hniezdenia-bociana-bieleho-v-okrese-snina-v-roku-2020/. Súčasťou príspevku je spracovaná brožúra so zoznamom hniezd bociana bieleho v jednotlivých obciach, s údajmi o obsadenosti jednotlivých hniezd i počtom vyvedených mláďat.

Vedeli ste o bocianovi bielom, že:

 • patrí do rodu brodivcov (Ciconiiformes) a jeho príbuznými sú tiež volavky a bučiaky?
 • kedysi hniezdil na stromoch v voľnej prírode, až neskôr sa prispôsobil a žije takmer výlučne v obciach?
 • je jedným zo symbolov príchodu jari?
 • Arabi ho volajú Laklaka a Gruzínci Leljak?
 • potravu hltá celistvú a nestrávené zvyšky potom vyvrhuje vo forme akéhosi valčeka na okraj hniezda?
 • spoločenská hodnota za jeho úmyselné usmrtenie je až 2 300 eur?

Spracovala: Iveta Buraľová