Hodnotiaca misia IUCN v lokalitách svetového dedičstva NP Poloniny

Hodnotiaca misia IUCN v lokalitách svetového dedičstva NP Poloniny

Na základe uznesenia Vlády SR č. 508/2019 zo dňa 14.10.2019 podala Slovenská republika vo februári 2020 návrh na modifikáciu hraníc slovenských komponentov lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“. Centrum pre svetové dedičstvo UNESCO požiadalo IUCN (International Union for Conservation of Nature – Medzinárodnú úniu pre ochranu prírody), ktorá je poradným orgánom pre ochranu prírody pre UNESCO, aby vykonala hodnotenie podaného návrhu renominačného projektu.

V nadväznosti na to sa uplynulý týždeň v území Národného parku Poloniny, Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat a kompetenčnom území CHKO Východné Karpaty uskutočnila hodnotiaca misia tohto renominačného projektu slovenskej časti lokality svetového prírodného dedičstva. Na hodnotiacu misiu bola vyslaná expertka IUCN pani Ulrika Aberg (Švédsko), ktorá absolvovala terénnu pochôdzku vo všetkých slovenských komponentoch okrem Udavy, a zúčastnila sa viacerých stretnutí s rôznymi dotknutými subjektmi. Expertku IUCN sprevádzal pán Hanns Kirchmeir z E. C. O. Institut für Ökologie z Rakúska, ktorý je koordinátorom tohto medzinárodného projektu.

Slovenskú delegáciu tvorili zástupcovia inštitúcii Ministerstva životného prostredia SR, Štátnej ochrany prírody SR Banská Bystrica, Správy Národného parku Poloniny Stakčín, Správy CHKO Vihorlat Michalovce, Správy CHKO Východné Karpaty Medzilaborce, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Národného lesníckeho centra Zvolen, Lesov SR Banská Bystrica, LPM Ulič, š. p. a Vojenských lesov a majetkov SR, š. p.. V teréne prebiehali početné diskusie a výmeny názorov. Názorne priamo v území komponentov sa rozoberali príčiny a dôvody zahrnutia, resp. vylúčenia jednotlivých častí územia v renominačnom projekte v porovnaní s pôvodným nominačným projektom z r. 2007, keďže lokality zmenili svoje vymedzenie v teréne a taktiež rozlohu (viďte mapa pod článkom). Na všetky terénne exkurzie boli prizvaní aj zástupcovia neštátnych vlastníkov pozemkov v lokalitách, v ktorých sa exkurzie konali. Z nich pozvanie prijalo iba Lesopoľnohospodárske a urbárske pozemkové spoločenstvo Ruské, stretnutie prebehlo v teréne, v k. ú. Ruské. Záverečné spoločné vyhodnotenie a zosumarizovanie poznatkov z terénu a prínosu misie prebehlo v Hoteli Ali Baba v Humennom, kde boli prizvané aj mimovládne organizácie, z nich sa stretnutia zúčastnilo len Lesooochranárske zoskupenie VLK Tulčík.

V rámci programu misie IUCN experti navštívili pôvodné, nové i rozšírené časti navrhovaných lokalít, a to komponenty Havešová, Kyjovský prales, Vihorlat (Morské oko), Rožok,  Stužica – Bukovské vrchy (PR Borsučiny). Program misie zahŕňal taktiež exkurziu do územia v minulosti navrhovanej Prírodnej rezervácie Pramenisko Cirochy v k. ú. Ruské, u ktorej sa nepodarilo zabezpečiť legislatívnu ochranu na národnej úrovni. PR Pramenisko Cirochy bola taktiež jednou z novonavrhovaných rezervácií, ktorej cieľom malo byť zabezpečenie adekvátnej legislatívnej ochrany jadrovej a nárazníkovej zóny lokality svetového dedičstva UNESCO v súlade s požiadavkami kladenými na toto územie medzinárodného významu. Slovenská republika vyhovela postoju vlastníkov pozemkov a toto územie navrhuje z pôvodnej nominácie z r. 2007 vylúčiť.

Správa z uskutočnenej misie IUCN by mala byť podaná na UNESCO do mája budúceho roku. Tohoročné zasadnutie Výboru pre svetové dedičstvo pri UNESCO (ďalej Výbor) sa kvôli koronavírusu neuskutočnilo, takže dôjde pravdepodobne aj k presunu budúcoročného zasadnutia Výboru o rok neskôr, a teda sa v tejto veci rozhodne asi až v roku 2022. Po troch dňoch nabitých bohatým programom sa experti Ulrika Aberg a Hanns Kirchmeir presunuli do Poľska, kde bola následne vykonaná taktiež hodnotiaca misia komponentov v Národnom parku Bieščady. Poľsko spolu s ďalšími ôsmimi krajinami podalo nominačný projekt spoločne so slovenským renominačným projektom. Po schválení tohto projektu Výborom sa doterajšia multilaterálna lokalita rozšíri o ďalších 31 komponentov v desiatich krajinách Európy, z ktorých 8 je nových a potom ju teda bude tvoriť dohromady 20 európskych krajín a 109 komponentov. V renominačnom projekte navrhuje Slovensko šesť komponentov. V porovnaní s pôvodným nominačným projektom, v ktorom boli štyri komponenty – Havešová, Rožok, Stužica – Bukovské vrchy a Vihorlat, pribudli dva nové: Kyjovský prales a Udava. Výmera všetkých komponentov slovenskej časti lokality predstavuje v renominačnom projekte dohromady 4 286,9991 ha, B1 – striktná nárazníková (buffer) zóna má výmeru 1693,7113  ha a B širšia nárazníková (buffer) zóna 13 381,3051 ha.

Text: Zuzana Bartušová

Foto: Milan Piroš

Mapa: Marián Gič

 

 

 

Mapa.pdf _A3 – s možnosťou priblíženia, na ktorej je znázornené porovnanie podaného návrhu renominačného projektu (február 2020) slovenských lokalít svetového dedičstva UNESCO s vymedzením podľa pôvodného nominačného projektu z r. 2007