Manažment na vzácnej genofondovej ploche Starina

Genofondová plocha Starina, k. ú. Stakčín je lokalita výnimočná tým, že sa tu na jednom mieste vyskytuje chránený druh motýľa – modráčik horcový (Maculinea alcon)  a chránený druh rastliny horec pľúcny (Gentiana pneumonanthe). Ich existencia je vzájomne prepojená. Horec je zároveň živnou rastlinou motýľa, motýľ je na neho viazaný svojim životným cyklom, bez horca by neprežil. Rovnako sú pre motýľa dôležité mravce, najčastejšie druhu Myrmica scabrinodis, pretože sa jedná o myrmekofilný druh. Larvy modráčika horcového si v krátkom čase po vyliahnutí z vajíčka adoptujú mravce spomínaného druhu a vo svojom mravenisku ich kŕmia. Húsenice modráčika požívajú chemickú kamufláž, tzn. že vylučujú feromóny, ktoré spôsobujú to, že ich mravce pokladajú za svoje larvy, takže sa k nim aj patrične starostlivo správajú (lokalite a druhom sme sa venovali taktiež v článku – http://nppoloniny.sopsr.sk/pribeh-poloninskeho-modracika-horcoveho/).

 

O výskyte vzácneho druhu motýľa na tejto ploche, resp. na celom území národného parku, sa dlhú dobu nevedelo. Na ploche v blízkosti VN Starina bol prvý krát zistený Ing. Annou Mackovou (terajšia pracovníčka S-CHKO Východné Karpaty) dňa 13.8.2008. Z historického hľadiska bola lúka v minulosti v časovom rozpätí približne 400 rokov využívaná ako pasienok so striedaním pasenia a kosenia a nebola nikdy rozoraná. Správa Národného parku Poloniny na nej zabezpečuje pravidelný manažment približne posledných tridsať rokov, buď vo vlastnej réžii, alebo dodávateľsky, resp. cez projekt. Manažment sme tu vykonávali z dôvodu výskytu chránenej rastliny, teda horca pľúcneho. Bez praktickej starostlivosti Správy NP Poloniny, resp. predtým CHKO Východné Karpaty, by už bola táto lúka dávno zarastená, ako mnoho iných v jej blízkom okolí, či kdekoľvek v národnom parku.

Do roku 2004 bola lúka pravidelne kosená, potom do roku 2009 mulčovaná. Na uvedenom type biotopu je z hľadiska ochrany a obnovy biotopov doporučené mulčovanie iba ako obnovný zásah na odstránenie náletu a neodporúča sa jeho opakovanie v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov. Po zaznamenaní druhu Maculinea alcon, Správa NP Poloniny manažment lúky čiastočne pozmenila. V rokoch 2010-2012 bol manažment lokality zabezpečovaný z finančných prostriedkov OPŽP ŠF Maculinea.

Lokalita a stav druhu motýľa sú každoročne monitorované v spolupráci s Ing. Annou Mackovou,  ktorá bola pre NP Poloniny zároveň externým mapovateľom pre druhy rodu Maculinea v rámci spomínaného projektu.  Lúka ma relatívne malú výmeru do 1 ha, nachádza sa v nadmorskej výške 396 m n. m.. Ing. Macková A. metódou spätných odchytov v roku 2013 na lokalite zistila 476 jedincov. Taktiež sa zaoberala stanovením početnosti živnej rastliny a  na lokalite kvantitatívne vyhodnotila 13 816 jedincov živnej rastliny Gentiana pneumonanthe. Lokalita s evidovaným výskytom Maculinea alcon je súčasťou vlastného územia NP Poloniny s 3. stupňom ochrany, takže je verejnosti neprístupná. Ide o významnú lokalitu modráčika horcového a horca pľúcneho v okr. Snina. V rámci celého východného Slovenska sú tieto druhy v súčasnosti známe len z troch lokalít v okr. Snina a jednej lokality v okr. Humenné (Macková, A., 2006, 2011, 2012).

Výskyt druhu Maculinea alcon v okrese Snina.

Výskyt druhu Maculinea alcon v okrese Snina.

Modráčik horcový (Maculinea alcon) je zákonom chránený druh národného významu a patrí do skupiny druhov, na ochranu ktorých sa vyhlasujú chránené územia. Výskyt na Slovensku je veľmi lokálny, patrí medzi najviac ohrozený druh modráčikov z rodu Maculinea. Je viazaný na vzácny biotop bezkolencových lúk s roztrúseným výskytom, vyžadujúci absenciu hnojenia a neskorú kosbu raz ročne. Posledné desaťročia priniesli zmeny vo využívaní krajiny, čo spôsobilo ústup a miestami až vymiznutie viacerých druhov. Medzi hlavné príčiny, pre ktoré sa tento druh dostal do štádia ohrozenia možno uviesť  premenu lúk na polia, zalesňovanie, ničenie biotopov odvodňovaním, ťažba nerastných surovín, zástavba a v posledných rokoch aj nevhodná doba kosby, ako aj zarastanie lokalít vôbec, čo má za následok fragmentáciu lokalít výskytu a zamedzenie výmeny genetických informácií.

V súčasnosti je ešte možné vhodnými opatreniami zabrániť postupujúcemu ústupu tohto druhu. Dôležité je zaistenie početnosti populácií druhu, priaznivého stavu ich lokalít výskytu, ich údržba a prepojenie súčasných a potenciálnych lokalít druhu. Preto v uplynulých dňoch Správa NP Poloniny uskutočnila manažment na tejto vzácnej lokalite z hľadiska potrieb aj chráneného druhu motýľa, i chráneného druhu rastliny.

Pre zabezpečenie lokality s výskytom chráneného druhu živočícha – Maculinea alcon  a chráneného druhu rastliny –  Gentiana pneumonanthe  je nevyhnutné realizovať kosbu pred 15.6. alebo až v 2. polovici októbra príslušného kalendárneho roka s odstránením biomasy vyhrabaním. Lúku je nutné pravidelne kosiť, kosenie realizovať podľa možností mozaikovito (t. j. v pruhoch, šachovnicovito a pod.), ručne alebo pomocou lištovej kosačky so zvýšenou lištou pre ochranu mravenísk. Pri mozaikovitom kosení je v danom roku pokosená iba časť príslušnej lúky. Podiel dočasne nepokosenej plochy má tvoriť ½ lokality. Nepokosené plochy sú kosené až pri nasledujúcej kosbe, t. j. v nasledujúcom kalendárnom roku. Optimálne je dotknutú časť pokosiť ručne s krovinorezom do 15. júna a pri ručnom kosení v maximálnej možnej miere šetriť horce (nekosiť ich). Na lokalite je vhodné zachovať solitérne stromy s cieľom udržania pestrého mozaikovitého biotopu, keďže úplne otvorené lúčne biotopy nie sú vhodné pre mnohé motýle, obzvlášť na veterných lokalitách. Nevhodné je akékoľvek minerálne hnojenie a vápnenie. Neusmernené kosenie môže na danej lokalite zničiť hostiteľskú rastlinu Gentiana pneumonanthe (horec pľúcny) v čase, kedy sú na nej nakladené vajíčka motýľov, a tým vážne ohroziť miestnu populáciu modráčika horcového. Rovnako je nevhodný termín kosenia pred utvorením semien horca pľúcneho (dozrievanie v októbri), čo môže znemožniť obnovenie jeho populácie. Z tohto dôvodu vyplýva tak neskorý termín kosenia.

Prax, ktorá sa nám osvedčila pre zabezpečenie efektivity ochrany druhov v podmienkach chránených území na Slovensku, ukázala, že je nevyhnutná komunikácia s vlastníkmi a užívateľmi, na ktorých sa vyskytujú vzácne chránené druhy živočíchov a rastlín. Rovnako dôležitá je osveta o biológii a ekológii druhov. Vlastníkom a užívateľom dotknutého pozemku je Lesopoľnohospodárske urbárske pozemkové spoločenstvo (LPUPS) Starina. Lokalitu má v užívaní Poľovnícke spoločenstvo PS Gazdoráň – Starina, ktoré si na okraji lokality vybudovalo poľovnícky posed a krmelec. Tieto subjekty sa k problematike postavili uvedomelo, citlivo, zodpovedne, a s hrdosťou, čo nebýva všeobecne zvykom. Oceňujeme a vyzdvihujeme ich ústretový prístup pri hospodárení v lese v blízkom okolí tejto lokality, rovnako aj pri poľovnom hospodárení priamo na lokalite, s ohľadom na zachovanie chránených druhov. Takáto spolupráca je nevyhnutná, aby sa ochrana prírody preniesla z teórie do praxe.

Poznámka: Rod Maculinea  sa po prehodnotení na základe nových poznatkov z genetických výskumov podľa novej nomenklatúry premenoval na rod Phengaris. Toto nové pomenovanie používa hlavne vedecká obec, v texte vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, je používané stále staré názvoslovie, pri ktorom sme zostali aj my.

Zuzana Bartušová

Plocha GP Starina v júli, i keď je tráva vysoká je dôležité z hľadiska potrieb chránených druhov, ktoré sa tu vyskytujú, lúku v tomto období nepokosiť.

Plocha GP Starina v júli. I keď je tráva vysoká je dôležité z hľadiska potrieb chránených druhov, ktoré sa tu vyskytujú, lúku v tomto období nepokosiť.