Minister Budaj: Začína sa nová éra riadenia národných parkov

Minister Budaj: Začína sa nová éra riadenia národných parkov

Minister životného prostredia Ján Budaj predstavil pre zreformované národné parky tých najlepších riaditeľov, ktorí úspešne zvládli výberové konanie na post riaditeľov správ národných parkov. Ukončených bolo všetkých deväť výberových konaní a minister Budaj odovzdal menovacie dekréty ôsmim riaditeľom správ národných parkov. V jednom prípade minister životného prostredia Ján Budaj vymenuje šéfa najstaršieho slovenského národného parku po detailnom prešetrení všetkých informácií, ktoré boli medializované.

„Na čele národných parkov chceme schopných ľudí, ktorí budú iniciovať a získavať európske projekty. Riaditelia národných parkov majú na ministerstve životného prostredia vždy otvorené dvere. Očakávania sú vysoké,  riaditelia musia ukázať, že národné parky dokážu prekvitať po vzore vyspelých národných parkov, kde žijú spokojní, sebavedomí a hrdí občania,“ zdôraznil minister Budaj.

Deväť národných parkov získalo od 1. apríla 2022  právnu subjektivitu s vyššími právomocami. Úlohou nových riaditeľov správ národných parkov bude nielen zachovanie prírodného dedičstva a jeho ochrana, ale aj socioekonomický rozvoj regiónov najmä prostredníctvom mäkkých foriem turizmu. Reforma národných parkov je súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR a tiež Plánu obnovy a odolnosti SR.

MŽP sa rozhodlo zveriť rozvoj národných parkov skúseným ochranárom, alebo manažérom, ktorí predstavili najlepší projekt rozvoja a riadenia národného parku. Výberové konania boli rozdelené do dvoch častí. V rámci prvej časti výberová komisia overovala odborné znalosti uchádzačov. Úspešní uchádzači z prvej časti postúpili do druhej časti výberového konania, ktorá sa uskutočnila formou verejného vypočutia.

Za riaditeľa Správy Národného parku Poloniny vymenoval minister Ján Budaj Ing. Miroslava Buraľa. 

Miroslav Buraľ ako riaditeľ Správy Národného parku Poloniny sa zameria na:

  • zabezpečenie ochrany svetového prírodného dedičstva UNESCO – Staré bukové lesy a pralesy Karpát a iných častí Európy
  • spracovanie návrhu a schválenie zonácie NP Poloniny,
  • prechod na prírode blízke obhospodarovanie lesov v súlade s priaznivým stavom biotopov,
  • rozvoj mäkkého cestovného ruchu na báze prírodného turizmu,
  • prezentáciu typickej ľudovej kultúry miestneho obyvateľstva.

 

Výsledky výberových konaní na pozíciu riaditeľov všetkých správ národných parkov – úspešní uchádzači

Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne – Ing. Miroslav Buraľ

Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine – Ing. Eduard Apfel

Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne – Ing. Gabriela Kalašová

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi – Ing. Tomáš Dražil, PhD.

Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi – Ing. Vladimír Kĺč, PhD.

Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej – Ing. Ján Šmídt

Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne – Ing. Milan Olekšák

Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici – Mag. Marek Kuchta

Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici – Ing. Pavol Majko – dočasne poverený riadením

Zdroj: MŽP SR