Nábor dobrovoľných strážcov prírody pre územie NP Poloniny

Nábor dobrovoľných strážcov prírody pre územie NP Poloniny

Vyzývame všetkých milovníkov prírody, ktorí to s ochranou prírody myslia viac ako vážne, pridajte sa k nám! Vzhľadom na nedostatočnú naplnenosť kapacít a požiadavku priebežného dopĺňania stavov a zaškoľovania novej generácie nasledovníkov  tou staršou (plnou skúseností), vyhlasujeme nábor na rozšírenie zoznamu záujemcov dobrovoľnej stráže prírody pre územnú pôsobnosť Správy Národného parku Poloniny.

Stráž prírody plní v Národnom parku Poloniny dôležitú úlohu kontroly dodržiavania zákona o ochrane prírody a krajiny, zároveň uskutočňuje informačnú a výchovnovzdelávaciu činnosť. Dobrovoľná stráž prírody dopĺňa činnosť profesionálnej stráže prírody, ktorú predstavujú zamestnanci Správy NP Poloniny na pracovnej pozícii strážcu. Územie národného parku s ochranným pásmom má relatívne veľkú výmeru nepomerne k počtu profesionálnych strážcov (iba 5 zamestnancov), kedy na jedného strážcu pripadá 8 000 ha územia. Navyše s viacerými činnosťami je potrebné kapacitne vypomôcť cez víkendy, preto je pomoc každého dobrovoľníka vítaná. Ak máte vzťah k prírode a chuť pomáhať, je tu pre vás jedinečná šanca. Príroda vás potrebuje!

Člen dobrovoľnej stráže prírody je veľmi dôležitý spolupracovník strážcu, ktorému nie je ľahostajný stav prírody a v rámci svojho voľna jej chce pomôcť. Vykonáva takú istú činnosť ako strážca, ale jeho hlavná činnosť sa zameriava na kontrolu dodržiavania platných predpisov návštevníkmi a na environmentálnu výchovu v teréne.
Profesionálny strážca, aj člen dobrovoľnej stráže prírody sú tí, ktorí Vám vždy a všade ochotne poradia, porozprávajú o ochrane prírody a v prípade núdze pomôžu.
Svojou spoluprácou sa snažia zachovať pre Vás a pre Vaše deti jedinečnosť slovenskej prírody.

ČO PREDSTAVUJE ČINNOSŤ STRÁŽCU ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY SR

Hlavnou  náplňou  práce  strážcu  sú  terénne  aktivity,  pričom  ide  o  široký rozsah  pracovných  úloh. Do kategórie patria činnosti zamerané na monitorovanie fauny a flóry, údržbu obvodového značenia, kontrolné služby súvisiace so sledovaním dodržiavania ustanovení zákona o ochrane prírody a krajín, ako aj návštevného poriadku NP Poloniny a činnosti  praktického  manažmentu.  Špecifická  pozornosť  sa venuje starostlivosti o poranené živočíchy.

Z aktivít zameraných na monitorovanie a mapovanie fauny možno spomenúť najmä tieto: zimné sčítanie vodného vtáctva, monitoring kormoránov na nocoviskách, monitoring vydry riečnej, kurovitých vtákov, veľkých šeliem, monitoring výskytu chránených druhov rastlín (najmä orchideí), monitoring biotopov (napr. mokrade a pod.)

K praktickým terénnym úlohám patrí tiež označovanie chránených území, ktoré slúži na odlíšenie takto vymedzenej plochy priamo v teréne a to buď dvomi pruhmi červenej farby na kmeňoch stromov, alebo formou dreveného hranola s tabuľou so štátnym znakom a kategóriou chráneného územia (národný park, prírodná rezervácia atď.), ktorý je nevyhnutné v teréne inštalovať a priebežne podľa potreby obnovovať.

Kontrolné služby zamerané na sledovanie dodržiavania zákona o ochrane prírody a krajiny sa upriamujú predovšetkým na tieto druhy porušovania ako poškodzovanie brehových porastov, zásahy do vodných tokov, odvodňovanie mokradí, vjazd a státie motorovým vozidlom, neusmernený pohyb návštevníkov v chránenom územní, zber  lesných  plodov, bivakovanie a stanovanie na nevyhradených miestach.

K praktickým manažmentovým opatreniam prináležia činnosti zamerané na ochranu a zachovanie rastlinných a živočíšnych druhov, či celých spoločenstiev. K najvýznamnejším patria napríklad: kosenie, výruby a odstraňovanie biomasy na plochách s výskytom vzácnych druhov flóry, budovanie reprodukčných lokalít pre obojživelníky, odstraňovanie inváznych rastlinných druhov,  inštalácia hniezdnych podložiek a búdok pre vtáky, a pod.

Keď vás zaujali tieto vymenované aktivity v rámci bežnej činnosti stráže prírody, do ktorých zapájame a plánujeme ešte viac zapájať dobrovoľnú stráž, a nachádzate v nich zmysel, ste práve Vy ten pravý.  

Neváhajte a prihláste sa do zoznamu záujemcov. Tento zoznam vytvorí databázu ľudí, s ktorými následne nadviažeme a budeme udržiavať kontakt s úmyslom serióznej spolupráce a procesu zaradenia do zoznamu stráže prírody, ktorý vedie okresný úrad v sídle kraja.

 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 31. marca 2020, a to formou mailu: jozef.blasko@sopsr.sk, alebo súkromnej správy na FB profile @NarodnyParkPoloniny.

 

Keďže dobrovoľná stráž má postavenie verejného činiteľa, z čoho vyplývajú rôzne oprávnenia (§ 75 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – ďalej len „zákon“), no i povinnosti (§ 77 zákona),  aby bol záujemca zaradený do zoznamu stráže prírody musí byť na svoju funkciu spôsobilý (§ 72 zákona). Spôsobilosť okrem iného znamená, že záujemca musí mať najmenej 18 rokov, nemá zápis v registri trestov, je občanom SR a čaká na neho vykonanie skúšky zo znalostí príslušných právnych predpisov, ako aj miestopisu a geografie územia, v ktorom má funkciu vykonávať. Skúšky sa nebojte, bonusom je úprimný záujem o ochranu prírody, nadšenie a ochota odborne sa vzdelávať a zdokonaľovať. Tešíme sa na vás!

Text: Zuzana Bartušová

Po prijatí k dobrovoľnej stráži prírody vás čaká spolupráca v tíme ľudí, ktorí vás radi zaškolia. Fotografické momentky ich zachytávajú pri práci, tradične im nechýba dobrá nálada a chuť pracovať, s ktorými vás určite nakazia 🙂 .