Návrhy verejnosti k pripravovanému návštevnému poriadku

Návrhy verejnosti k pripravovanému návštevnému poriadku

Návštevný poriadok národného parku upravuje najmä podrobnosti o povinnostiach návštevníkov, o rozsahu a spôsobe dopravy a o kultúrno-výchovnom využívaní národného parku a jeho ochranného pásma.

Začiatkom apríla Správa Národného parku Poloniny vyzvala verejnosť a inštitúcie, ktoré pôsobia v jej kompetenčnom území na zaslanie návrhov k pripravovanému Návštevnému poriadku národného parku Poloniny.  V tejto predprípravnej fáze boli v stanovenom termíne doručené návrhy od siedmych inštitúcii, ktoré v kontexte zásady transparentnosti zverejňujeme.

Teraz proces prípravy Návštevného poriadku prechádza do prípravnej fázy samotného dokumentu. V tejto fáze, každý z doručených návrhov prechádza procesom posudzovania jeho súladu so záujmami ochrany prírody a krajiny na území národného parku. V ďalšom kroku, sú návrhy buď zapracované do znenia tohto dokumentu, alebo nie sú zapracované Obsah dokumentu sa rozširuje aj o návrhy odborných pracovníkov Správy Národného parku, ktoré vyplynuli z vyvíjajúcich sa potrieb a požiadaviek z praxe.

Keď bude v prípravnej fáze návštevný poriadok finalizovaný, vzniknutú verziu ešte raz zašleme všetkým záujmovým skupinám na pripomienkovanie. Následne ho po posledných úpravách Správa NP Poloniny postúpi orgánu ochrany prírody – Okresnému úradu Prešov v sídle kraja, ktorý je oprávnený vydať návštevný poriadok národného parku a jeho ochranného pásma. Okresný úrad Prešov na to začne oficiálny administratívny proces. Oznámi návrh návštevného poriadku vlastníkom, správcom a nájomcom dotknutých pozemkov zistených z evidencie v katastri nehnuteľností. Ak je týchto vlastníkov, správcov a nájomcov väčší počet, môže orgán oznámenie návrhu doručiť verejnou vyhláškou. Vlastník, správca a nájomca dotknutého pozemku je oprávnený k návrhu návštevného poriadku uplatniť pripomienky v lehote 30 dní od doručenia verejného oznámenia návrhu alebo jeho verejného oznámenia. Znovu nastane proces už oficiálneho prerokovania a pripomienkovania, výsledkom ktorého bude platná verzia Návštevného poriadku národného parku a jeho ochranného pásma, ktorú vydá Okresný úrad Prešov v sídle kraja vyhláškou.

Našimi hlavnými zásadami v tomto procese je transparentnosť, snaha o všeobecnú spokojnosť a zapojenie záujmových skupín do „spoločného diela“.

Doručené návrhy verejnosti v predprípravnej fáze prípravy nového návštevného poriadku Národného parku Poloniny

admin