Očakávaná Prírodná rezervácia Veľký Bukovec

Očakávaná Prírodná rezervácia Veľký Bukovec

Pohľad na hrebeň Veľkého Bukovca a na lesy navrhovanej rezervácie z lúky na Riabej skale.

Na území Národného parku Poloniny by mala v blízkej budúcnosti vzniknúť prírodná rezervácia (PR) Veľký Bukovec. Návrh pripravila Štátna ochrana prírody SR – Správa Národného parku Poloniny v Stakčíne. Zrodu každej rezervácie predchádza nie jednoduchý legislatívny proces, ktorý sa skladá zo zákonom stanovenej postupnosti krokov.Čo všetko sa musí udiať, aby sa tak stalo a v akej fáze sa nachádza návrh na PR Veľký Bukovec, sa pokúsime jednoduchšou formou objasniť.

Fázy vyhlasovacieho procesu

Samotnému vypracovaniu návrhu predchádzalo tzv. predrokovanie, čo v praxi znamená množstvo, veľakrát náročných stretnutí, diskusií a sústavná snaha o dohodu s vlastníkmi, správcami a nájomcami dotknutých pozemkov, ktoré majú byť vyhlásené za chránené. Najprv bolo v spolupráci s nimi potrebné vymedziť  hranice samotnej rezervácie  a taktiež jej ochranného pásma. Chránené územia alebo ich zóny so štvrtým stupňom ochrany a piatym stupňom ochrany na pozemkoch v neštátnom vlastníctve sa môžu vyhlásiť len so súhlasom vlastníka pozemku. Dotknutí v tomto procese sa oboznámili s plánovaným stupňom ochrany prírodnej rezervácie, s podrobnosťami o ochrane, o rozsahu zákazov a obmedzení, ktoré sa budú v území uplatňovať po vyhlásení územia za chránené (podľa stupňa ochrany). Súčasťou komunikácie v tejto fáze je aj hľadanie možností a dohoda o riešení spôsobu a určenia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania, ktoré nastane vyhlásením územia za chránené. Následným krokom bolo vypracovanie odbornej dokumentácie, a to projektu ochrany, ktorý je akoby „občianskym preukazom“ chráneného územia. Projekt ochrany je výsledkom mravčej práce, pri jeho vypracovaní sa postupuje podľa osnovy, ktorá má legislatívou stanovený obsah. Obsah je definovaný v Prílohe č. 25 k  Vyhláške č. 24/2003 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. Projekt ochrany obsahuje okrem iného základné údaje o chránenom území – výpočet výmery a charakteru pozemkov, formy vlastníctva, zoznam predmetov ochrany, teda všetkých druhov rastlín, živočíchov a biotopov, ktoré sa tu vyskytujú a sú dôvodom ochrany.  Popisuje, čo je cieľom ochrany rezervácie a aké sú možnosti jej využívania verejnosťou. Definuje opatrenia na dosiahnutie cieľov ochrany, rieši strety záujmov, podrobnosti o ochrane chráneného územia, navrhuje spôsob náhrady za obmedzenia vyplývajúce z vyhlásenia chráneného územia, ktorými môžu byť výkup, úhrada ujmy za obmedzenie bežného hospodárenia, zámena, nájom, či zmluvná starostlivosť. Projekt ochrany taktiež vyhodnocuje socio-ekonomické vplyvy, výpočet nákladov pre štátny rozpočet, či vplyv na zamestnanosť. Určuje akým spôsobom bude rezervácia označená v teréne. Súčasťou projektu ochrany rezervácie sú početné prehľadné tabuľkové a mapové prílohy.

Návrh na rezerváciu, v podobe projektu ochrany PR Veľký Bukovec, následne  ako zámer na vyhlásenie predložil Okresný úrad v Prešove na písomné pripomienkovanie vlastníkom, správcom a nájomcom dotknutých pozemkov, dotknutým obciam, orgánom štátnej správy a občianskym združeniam. Okresný úrad Prešov  ako orgán ochrany prírody prerokoval minulý týždeň písomné pripomienky s tými, ktorí ich podali. Vecné pripomienky sa v tomto procese vyhodnocujú ako obyčajné alebo zásadné, a následne sa nimi orgán musí vysporiadať tak, že má tri možnosti: akceptovanie, čiastočne akceptovanie, neakceptovanie, pričom každú z týchto možností musí odôvodniť. Okresný úrad Prešov po vyhodnotení pripomienok, akceptovaní a zapracovaní tých opodstatnených zašle v najbližšom čase návrh na rezerváciu na Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR). Toto je súčasný stav, v akom sa proces nachádza.

Ďalším krokom, ktorý PR Veľký Bukovec ešte len čaká, bude medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré bude riadiť MŽP SR. Prípadné pripomienky, ktoré z neho vzídu budú musieť byť rovnako vyhodnotené a zapracované. Až po ukončení tohto procesu môže byť návrh predložený Vláde SR a tá ho nariadením vyhlási za prírodnú rezerváciu. Snahou MŽP SR a ŠOP SR je uskutočniť to, a tým celý proces vyhlásenia zavŕšiť,  v čo najskoršom termíne.

Predstavujeme PR Veľký Bukovec

Navrhovaná PR Veľký Bukovec prilieha k existujúcim maloplošným chráneným územiam NPR Jarabá skala, NPR Pľaša, NPR Stužica a PR Borsukov vrch úzkym pásom, z ktorého vybieha územie pozdĺž hrebeňa Veľkého Bukovca až k existujúcej PR Borsučiny. Zahŕňa prevažne lesné ekosystémy podstatne nezmenené ľudskou činnosťou. Doteraz súčasť vlastného územia Národného parku Poloniny s tretím stupňom ochrany.

Hlavným predmetom ochrany prírodnej rezervácie Veľký Bukovec sú prebiehajúce prírodné ekologické a biologické procesy v evolúcii a vývoji pozemných lesných biotopov s bukom lesným (Fagus sylvatica).

Hlavný dôvod návrhu na ochranu je potreba zabezpečenia legislatívnej ochrany územia medzinárodného významu, na ktoré sa vzťahujú záväzky vyplývajúce z medzinárodného dohovoru, ku ktorému Slovenská republika pristúpila. V súlade s § 17 zákona o ochrane prírody č. 543/2002 ods. 11 ŠOP SR spracovala tento návrh, ktorý má zabezpečiť primeranú ochranu časti komponentu Stužica-Bukovské vrchy, ktorý je súčasťou lokality Svetového dedičstva „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“. Výbor svetového dedičstva na svojom 31. zasadnutí v júni 2007 v meste Christchurch na Novom Zélande svojím rozhodnutím č. 31 COM 8B.16 (viďte http://whc.unesco.org/en/decisions/1314) schválil zápis tejto lokality na Zoznam Svetového dedičstva pod číslom 1133 s vtedajším názvom „Karpatské bukové pralesy“. V tom čase to bola bilaterálna slovensko-ukrajinská  medzinárodná lokalita.  Neskôr došlo dvakrát k rozšíreniu tejto lokality.

Vzhľadom na uplatnenie rozličných spôsobov starostlivosti o biotopy územie PR Veľký Bukovec je členené na zóny A a B a zároveň sa vymedzuje ochranné pásmo. Tomuto prístupu v manažmente lesných biotopov zodpovedá aj rozčlenenie územia na 3 ekologicko-funkčné priestory:

 

zóne A (EFP1) PR Veľký Bukovec sa navrhuje bezzásahový režim a teda piaty stupeň ochrany v zmysle § 16 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

zóne B (EFP2) PR Veľký Bukovec sa navrhuje jednotlivý výber stromov výlučne v prospech ochrany samotných komponentov a teda štvrtý stupeň ochrany v zmysle § 15 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

ochrannom pásme (EFP3) PR Veľký Bukovec sa navrhuje prírode blízky spôsob obhospodarovania a teda tretí stupeň ochrany v zmysle § 14 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Jedným z ďalších dôvodov návrhu PR Veľký Bukovec je i ochrana biotopov európskeho významu Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130), Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy (9110), Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy (9140), Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy (91E0*), Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy (9180) a Pr3 Penovcové pramenisko (7220*) ako aj druhov európskeho významu kunka žltobruchá (Bombina variegata), mlok karpatský (Triturus montandoni), jariabok hôrny (Bonasa bonasia), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), ďateľ čierny (Dryocopus martius), muchárik červenohrdlý (Ficedula parva), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), včelár lesný (Pernis apivorus), žlna sivá (Picus canus), sova dlhochvostá (Strix uralensis), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum), pôtik kapcavý (Aegolius funereus), myšovka horská (Sicista betulina), zubor hrivnatý (Bison bonasus), vlk obyčajný (Canis lupus), rys ostrovid (Lynx lynx),  medveď hnedý (Ursus arctos), fuzáč alpský (Rosalia alpina) a druhu národného významu salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra).

Celková výmera navrhovaného CHÚ podľa aktuálneho parcelného stavu je 974,3339 ha. Z toho zóna A, ktorá je súčasťou jadrovej zóny komponentu Stužica-Bukovské vrchy lokality Svetového dedičstva UNESCO, má výmeru 270,7811 ha a zóna B, ktorá je tvorená prísnejšou nárazníkovou zónou B1 toho istého komponentu lokality UNESCO, má výmeru 703,5528ha. Ochranné pásmo je tvorené nárazníkovou zónou B2 komponentu Stužica-Bukovské vrchy a má výmeru 4986,4989 ha.

Zóna A navrhovanej PR Veľký Bukovec spolu s uvedenými maloplošnými chránenými územiami bude súčasťou komponentu Stužica-Bukovské vrchy lokality Svetového dedičstva UNESCO „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“ podľa návrhu na modifikáciu hraníc lokality svetového dedičstva schváleného uznesením vlády SR č. 508/2009 zo dňa 14. októbra 2019. Vznikne tak ucelené, prísne chránené územie bez zásahu s rozlohou 1733 hektárov.  Zóna B a ochranné pásmo navrhovanej PR budú súčasťou nárazníkovej zóny. Navrhovaná PR tak prispeje k zabezpečeniu ochrany tejto medzinárodnej lokality.

Zóna A prírodnej rezervácie Veľký Bukovec o výmere 270,7811 ha je celá vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič, š.p., 067 67 Ulič. V zóne B PR Veľký Bukovec štát vlastní 431,0304 ha, čo predstavuje 61,26 % z výmery zóny a v ochrannom pásme PR je v štátnom vlastníctve 4976,3306 ha, čo predstavuje 99,80 % z výmery zóny. Štátom vlastnené územie v rámci PR spravuje prevažne Lesopoľnohospodársky majetku Ulič, š.p., len malú časť spravujú Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica a Slovenský pozemkový fond Bratislava.  V neštátnom vlastníctve sú lesné porasty patriace do zóny B (EFP2) PR Veľký Bukovec na výmere 247,61 ha, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti BESTRY, s.r.o. (súkromné vlastníctvo).  Ďalšie formy vlastníctva pozemkov v PR predstavujú cirkevné a obecné pozemky  a neznámy vlastník,  ktorých plošné zastúpenie je okrajové.

Hlavným cieľom ochrany v navrhovanej PR Veľký Bukovec je zabezpečiť  nerušený priebeh prírodných ekologických a biologických procesov v evolúcii a vývoji pozemných lesných biotopov s bukom lesným (Fagus sylvatica) a zachovanie priaznivého stavu biotopov a druhov v rámci komplexu lesných spoločenstiev, zahrnutých do komponentu Stužica-Bukovské vrchy lokality „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“ zapísanej do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. PR Veľký Bukovec je členená na dve zóny. Zóna A, kde sa bude uplatňovať 5. stupeň ochrany, bude súčasťou jadrového územia dotknutej lokality svetového dedičstva. Zóna B so 4. stupňom ochrany bude súčasťou prísnejšej nárazníkovej zóny B1 lokality. PR Veľký Bukovec bude mať aj ochranné pásmo (3. stupeň ochrany), ktoré bude súčasťou širšej nárazníkovej zóny lokality. Takto sa zabezpečí adekvátna legislatívna ochrana jadrovej a nárazníkovej zóny lokality svetového dedičstva UNESCO v súlade s požiadavkami kladenými na toto územie medzinárodného významu.

Tešíme sa na novú Prírodnú rezerváciu Veľký Bukovec a ďakujeme všetkým z rôznych sektorov, čo sa o  jej vznik svojou činnosťou taktiež pričinili, či podporili svojou prácou, či postojom jej vznik. Každý hektár navyše, kde necháme prírodu byť prírodou bez vplyvu človeka, stojí za to. Posúďte sami, aj vo fotogalérii PR Veľký Bukovec.

Zuzana Bartušová

Foto: Z. Bartušová, F. Kulisev (2 x foto dron)