„Pestrý svet na začiatku Slovenska“ – vyhodnotenie súťažného kvízu

„Pestrý svet na začiatku Slovenska“ – vyhodnotenie súťažného kvízu

Dvom významným environmentálnym sviatkom – medzinárodný deň biodiverzity (22. mája) a európsky deň národných parkov (24. mája) – bola venovaná online súťaž nazvaná „Pestrý svet na začiatku Slovenska“. Zodpovedať na 13 otázok bolo možné od 25. mája do 25. júna 2021. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: široká verejnosť (všetky vekové kategórie, aj mimo okres Snina) a žiaci a študenti školských zariadení v okrese Snina.

Do súťaže sa zapojilo 37 ľudí, z toho 26 riešiteľov z okresu Snina, 10 riešiteľov z ostatných častí Slovenska, 1 riešiteľka z Poľska. Tešíme sa, že sa do súťaže zapojili žiaci a študenti miestnych škôl, z nich najviac riešiteľov bolo zo ZŠ Komenského (15 žiakov).

Náročnú súťaž úspešne zvládli títo 6 riešitelia:

 1. kategória: Hajduková Sandra z Bratislavy, Katarína Brostiková zo Sniny, Ladislav Chriašteľ z Gymnázia Jána Papánka v Bratislave
 2. kategória: Dávid Pipta zo ZŠ Komenského v Snine, Martin Hamerlík zo ZŠ Komenského v Snine, Emma Holotová zo ZŠ Študentskej v Snine

Víťazom srdečne gratulujeme a poštou zasielame sľúbenú odmenu. Veríme, že kniha „Bieščadský národný park a Národný park Poloniny“ poteší a obohatí knižnicu.

Ďakujeme za slová účastníkov, ktoré nám nielenže spríjemnili pracovný deň, ale sa pre nás stáli povzbudením a inšpiráciou na ďalšie aktivity:

„Ďakujeme, že zostavujete takéto zaujímavé kvízy.“ (Ladislav Chriašteľ)

„Zaujímavý test“ (Sara Malec Halgašová, ZŠ Komenského, Snina)

„Idem d toho z vlastnej vôle. Chcel som to vyskúšať. A možno niečo vyhrať.“ (Štefan Galanda, ZŠ Komenského, Snina)

„Zaujímavý kvíz“ (Filip Bužo, ZŠ Komenského, Snina)

Niektorí súťaž vyhodnotili ako náročnú, iní zas ako ľahkú:

„Ufff, veľmi náročná súťaž“ (Beáta Okulinská z Poľska)

„Not hardJ“ (Martin Hamerlík, ZŠ Komenského, Snina)

 

Krátka rekapitulácia.

Načo sme sa pýtali? Aké boli správne odpovede?

 1. Najrozšírenejším typom vegetácie v NP Poloniny sú lesy. Prevládajúcou a charakteristickou drevinou je buk lesný. Na ktorom obrázku je buk?

Správna odpoveď: B

 

 

 1. Vo vyšších polohách a na vlhkejších stanovištiach sa objavuje jedľa biela – ďalší zástupca pôvodných drevín. Na ktorom obrázku je jedľa?

Správna odpoveď: A

 

 1. Ktorý z troch výrokoch o starých bukových lesoch typických pre NP Poloniny je pravdivý?

Bukový prales v NPR Havešová v zime.

Správna odpoveď: B

A. Staré bukové lesy vo zvýšenej miere podliehajú hurikánom.

B. Staré bukové lesy poskytujú výborné podmienky pre život húb.

C. Staré bukové lesy podliehajúce vyvráteniu spôsobujú pôdnu eróziu.

 

 1. Najpočetnejšou skupinou živočíchov sú bezstavovce. Ktorý zo živočíchov patrí do tejto skupiny?

Správna odpoveď: C

 

 1. Našim najväčším hadom je užovka stromová. Na ktorom obrázku sa nachádza?

Správna odpoveď: A

 

 1. Najpočetnejšou triedou stavovcov sú vtáky. Pre ktorého z nich platí táto charakteristika: „Zobákom veľmi šikovne rozbíja oriešky i semená. Po stromoch sa často pohybuje dolu hlavou.“?

Správna odpoveď: B

 

 1. Vtáky Polonín vynikajú rozmanitými tvarmi, farbami i rôznou veľkosťou. Ktorý z nich si môže povedať toto: „Som indikátorom čistej vody. Pod vodou vydržím až 30 sekúnd. Pomocou krídel plávam a dokonca dokážem chodiť aj po dne rieky.“ ?

Správne odpoveď: A

 

 1. Stojaté vody, mokrade, rybníky i vlhké lúky národného parku sú vhodným biotopom pre vážky. Priraďte k vážke správny obrázok.

Správna odpoveď: B

 

 

 1. Pri vodných tokoch v Poloninách žije najgeniálnejší inžinier vodných stavieb – najväčší európsky hlodavec bobor vodný, tiež vydra riečna, známa lovkyňa rýb, ktorá sa do vody bez problémov vrhá aj v čase najväčších mrazov. Ktorému z nich patrí časť tela na obrázku?

Správna odpoveď: B

 

 1. Územie národného parku zastupuje 63 druhov cicavcov. Osobitnú pozornosť si zaslúži zubor hrivnatý. Vo voľnej slovenskej prírode je možné ho stretnúť iba na severovýchode krajine. Ktorý výrok je pravdivý?

 

 

Správna odpoveď: B

A Pôvodne sa zubor vyskytoval v Európe iba na území Slovenska.

B U zubra sa vyskytuje výrazný pohlavný dimorfizmus (býky sú značne väčšie ako kravy).

C Prvé exempláre zubra boli do Národného parku Poloniny privezené z Poľska, Talianska a Ukrajiny.

 

 1. Bohatý je svet rastlín v Poloninách. Na základe výskumov je známych viac ako 1000 druhov vyšších rastlín. Medzi nimi je skopólia kranská, ktorá je pôvodná len v Bukovských vrchoch, Vihorlatských vrchoch a v Pieninách. Na ktorom obrázku sa nachádza?

Správna odpoveď: C

 

 1. Ktorú z týchto rastlín v NP Poloniny na jar nenájdete?

Správna odpoveď: C

 

 1. Poloniny tvoria botanickú hranicu medzi horstvami Východných a Západných Karpát. Prejavuje sa to na prítomnosti východokarpatských druhov rastlín. Ktorá z nich medzi ne nepatrí?

Správna odpoveď: B

 

Všetkým riešiteľom ďakujeme za účasť, víťazom ešte raz gratulujeme. Trojicu online kvízov zavŕšime v septembri – pri príležitosti vyhlásenia Národného parku Poloniny.

Text: Iveta Buraľová

Fotografie: archív Správy NP Poloniny