Hniezdo na vysokom komíne kotolne v areáli Agrifopu, pri vstupe od Sniny je už od roku 2001 evidované v atlase hniezd bociana bieleho Slovenska http://bociany.sk/nestcards/show/1251. Je to tradičné dlhoročné miesto, ktoré si hniezdny pár bocianov vybral na základe svojich „bocianích“ požiadaviek a nárokov. Z pohľadu človeka nešťastne postavené.

V zmysle prílohy č. 32 k Vyhláške č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je bocian biely (Ciconia ciconia) chráneným druhom európskeho významu a jeho spoločenská hodnota je 2 300,00 EUR.

V uplynulých dňoch sme v rámci pracovnej pohotovosti pre zranené chránené živočíchy riešili prípad hniezdiacich bocianov v Stakčíne, ktoré sa na hniezde spomínanom v úvode ocitli v dyme. Prípad nahlásili všímaví a vnímaví občania. Obhliadku miesta uskutočnila Polícia SR spoločne s kriminalistickým technikom. Záležitosť z hľadiska ochrany prírody posudzovala ŠOP SR – Správy NP Poloniny.

Komín s hniezdom pozostáva z dvoch častí, ktoré sú vývodom spalín z dvoch kotlov. Jeden kotol je v odstávke a nepoužíva sa, na tomto nefunkčnom výduchu sa hniezdo nachádza. Druhá časť komína je stále funkčná. Kotol vykuruje halu prevádzky zamestnávajúcej 40 ľudí, v ktorej sa vyrábajú lepené  komponenty. S lepidlom sa musí pracovať pri teplote nad 15 °C, aby dobre lepilo a výrobok bol kvalitný. Nevykurovanie haly by znamenalo zastavenie prevádzky a ekonomické škody pre firmu. Prvé mláďatá bocianov sa liahnu v polovici mája. Výchova mláďat trvá do konca júla, resp. začiatku augusta. Tohtoročná vykurovacia sezóna vo výrobnej hale je kvôli netypicky dlhej chladnej jari neobvykle dlhá. Zvyčajne už v máji nepotrebuje firma v hale prikurovať. V čase sedenia na vajciach ich pomáha vyhrievať aj teplo z komína. Preto vajíčka nemôžu zachladnúť, v prípade ak kvôli dymu rodičia hniezdo na chvíľu opustia. Podľa pravidelných pozorovaní v rámci každoročného monitoringu hniezd, takto už od r. 2010 v tomto hniezde bociany úspešne odchovali každý rok 2 – 4 mláďatá. Tohoročná situácia je nezvyčajná tým, že firma v kotle stále kúri, v období, v ktorom to už predošlé roky nepotrebovali.

Z druhého výduchu sa pri zakúrení valí hustý dym a jeho smer závisí od vetra. Hrozilo, že sa hniezdo vznieti, alebo sa v ňom mláďatká bociana udusia. V hniezde boli podľa pozorovaní prítomné už 2 mláďatá, ktoré majú podľa odhadov 12 dní. Jedná sa o hniezdo, ktoré je obsadzované každoročne už 10 rokov. Firma vyvinula v minulosti iniciatívu, aby si bociany na komíne hniezdo opätovne nestavali. V spolupráci so ŠOP SR bola v minulosti v areáli firmy umiestnená náhradná hniezdna podložka. Podložky sa stali v posledných rokoch univerzálnym riešením problémových hniezd. Nie je to však vždy ideálne riešenie. O túto bociany, žiaľ neprejavili záujem.

V rámci preventívnych opatrení bolo v minulosti hniezdo po vyhniezdení už 2 – krát zhodené a na komíne firma na vlastné náklady vybudovala mechanickú zábranu. Napriek tomu, že dostať sa na komín k hniezdu je komplikované a je k nemu nebezpečný prístup, ohrozujúci život a zdravie. No nič z toho nepomohlo, a bociany si znova tvrdohlavo vybudovali hniezdo na komíne.

Bocian je totiž viazaný k tomu miestu, na ktorom si sám postavil hniezdo. Akýkoľvek zásah do hniezda, zhodenie, premiestnenie, či vystavenie náhradnej podložky na inom mieste ťažko prijíma. Zanovito sa usiluje vystavať si hniezdo opätovne na pôvodnom stanovišti. Ak je mu to znemožnené, hľadá si sám v blízkom okolí vhodnejšie miesto alebo lokalitu opustí. Vhodné miesto predstavuje dostatočne vysoký bod (minimálne 8 m a viac), musí byť dobre viditeľné a ideálne predstavuje najvyšší prvok v okolí.

Nebezpečný prístup na komín k hniezdu sťažuje realizáciu preventívnych opatrení.

Nebezpečný prístup na komín k hniezdu sťažuje realizáciu preventívnych opatrení.

ŠOP SR – Správa NP Poloniny požiadala firmu Agrifop, š. p. o spoluprácu pri zabezpečení ochrany hniezda bociana bieleho na komíne budovy v  Stakčíne a o upustenie od kúrenia počas obdobia výchovy mláďat.

Po konzultáciách so zoológom Východoslovenského múzea v Košiciach a popredným expertom na výskum bocianov RNDr. Miroslavom Fulínom, CSc., sme navrhli alternatívy riešenia v prípade, ak od kúrenia nie je možné upustiť. Jednou z nich je vložiť do komína rúru, a tým vyvýšiť miesto, odkiaľ dym uniká, tak aby dym vychádzal aspoň 1 m vyššie nad hniezdom, a bocianom by to už až tak nevadilo. Zvažovali sme aj možnosť prekládky hniezda pod našim dohľadom na samostatný stĺp s podložkou, s následným prenesením mláďat na ňu. Prekládka bocianích hniezd sa štandardne realizuje až po ukončení hniezdnej sezóny. Vo výnimočných prípadoch je možné prekládku hniezda uskutočniť aj v hniezdnej dobe v čase výchovy mláďat vo veku 15 – 25 dní od vyliahnutia. Vždy sa uskutočňuje pod odborným dohľadom kompetentných – ŠOP SR a Okresný úrad Prešov. Hniezdo je po vyhniezdení bezpodmienečne nutné zhodiť a následne na komín osadiť iný typ zábrany ako je v súčasnosti, a to v tvare ihlana, táto znemožní v budúcnosti bocianom na miesto prisadať.

Aj napriek vydymeniu hniezda mláďatá prežili. Firma konala promptne, ústretovo a uvedomelo, zaviazala sa ihneď upustiť od vykurovania počas obdobia výchovy mláďat. Na riešení tohto prípadu pomoci bocianom budeme s firmou naďalej intenzívne spolupracovať, v záujme ochrany bociana.

O prípade informovala aj TV JOJ – Katarína Kleknerová v hlavnom spravodajstve Noviny TV JOJ dňa 30.5.2020 v reportáži „Ako zachrániť bociany?“  https://videoportal.joj.sk/noviny/epizoda/80559-noviny-tv-joj (25:55). I vďaka tejto reportáži a pozornosti, ktorú vyvolala sa veci pohli dopredu. Rovnako prebudila empatiu a vyvolala záujem ľudí. A tak nám na Správu NP Poloniny hneď ráno nasledujúci pracovný deň telefonoval pán z Rožňavy, ktorý si robil starosti o osud bocianov. S potešením sme mu oznámili, že bociany v Stakčíne sa majú a budú mať dobre, vďaka komunikácii a správnemu aktívnemu prístupu ľudí.

Zuzana Bartušová