Ponuka práce – Informatik – GIS špecialista

Ponuka práce – Informatik – GIS špecialista

Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu

INFORMATIK – GIS ŠPECIALISTA

 

Miesto práce
Stakčín

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
február, marec – dohodou.

Mzdové podmienky (brutto)

Od 1 076 / mesiac (v závislosti od počtu rokov praxe) + 5% navýšenie podľa zákona 553/2003 Z.z.

Platové podmienky určuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutej praxe a úrovne plnenia pracovných úloh.

Možnosť priznania osobného príplatku (variabilnej zložky mzdy) k základnej zložke mzdy

v závislosti od úrovne plnenia pracovných úloh.

Trvanie pracovného pomeru
Doba určitá – 1 rok, predpoklad trvalého pracovného pomeru.

INFORMÁCIE o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Zabezpečuje najmä nasledovné úlohy:

 • podieľa sa na tvorbe a pripravuje podklady pre dokumentáciu ochrany prírody a krajiny a zonáciu NP Poloniny,
 • pripravuje podkladové GIS vrstvy a mapy pre sústavu Natura 2000 a pre plnenie ostatných medzinárodných záväzkov Správy NP Poloniny so sídlom v Stakčíne /ďalej len“ S – NP Poloniny/ v oblasti ochrany prírody a krajiny,
 • podieľa sa na tvorbe, zabezpečovaní a zavádzaní programových aplikácií pre vnútorné potreby S – NP Poloniny,
 • zabezpečuje koncepciu rozvoja IT na S – NP Poloniny,
 • bežnú údržbu a prevádzku IT, inštaláciu softvéru, výmeny a opravy hardvéru, identifikáciu chýb IT,
 • správu siete a sieťových komponentov na pracoviskách S – NP Poloniny a v majetku S – NP Poloniny,
 • komunikácia s externými dodávateľmi IT,
 • podieľa sa na vypracúvaní harmonogramu nákupov IT,
 • zabezpečuje bezpečnosť informačných systémov a ich zálohovanie pre všetky organizačné útvary S – NP Poloniny,
 • na základe požiadaviek užívateľov pripravuje špecifikácie IT a softvéru pre VO,
 • spolupracuje na spravovaní a rozvíjaní Komplexného informačného a monitorovacieho systému (KIMS) Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR),
 • spolupracuje na riadení zberu, ukladania, selekcii a prezentácii údajov o výskyte chránených druhov a biotopov,
 • preberá, implementuje a testuje dodávky prác, služieb, softvérovej infraštruktúry a výpočtovej techniky podľa potreby,
 • pripravuje koncepčné a analytické materiály pre rozvoj geografických informačných systémov,
 • koordinuje práce na aktualizácii tematických mapových vrstiev S – NP Poloniny pre potreby aktualizácie štátneho mapového diela,
 • koordinuje a zabezpečuje zavádzanie GIS na pracoviskách S – NP Poloniny a školenia odborných zamestnancov;
 • pripravuje mapové zostavy, diela a výstupy podľa potrieb odborných zamestnancov S – NP Poloniny ako podklady alebo prílohy k stanoviskám pre orgány ochrany prírody,
 • zabezpečuje implementáciu smernice INSPIRE v oblasti ochrany prírody a krajiny,
 • podieľa sa na tvorbe, zabezpečovaní, zavádzaní a prevádzke programových aplikácií, na údržbe a prevádzke IT, pri inštalácii softvéru a identifikácii chýb IT, pri správe sietí a sieťových komponentov,
 • spolupracuje podľa požiadaviek na tvorbe koncepčných, strategických a auditných dokumentov, inventarizácií, harmonograme nákupov, špecifikácií pre potreby verejného obstarávania,
 • poskytuje a priebežne aktualizuje GIS vrstvy osobitne chránených častí prírody a krajiny do Štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny, vedeného ŠOP SR,
 • vykonáva a plní ďalšie úlohy vyplývajúce z operatívnych úloh a činnosti S – NP Poloniny.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • 5 dní dovolenky nad rámec zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
 • možnosť práce aj na home office,
 • preplatenie PN nad rámec zákona,
 • možnosť priznania osobného príplatku (variabilnej zložky mzdy) k základnej zložke mzdy v závislosti od úrovne plnenia pracovných úloh,
 • pružný pracovný čas a iné.

Informácie o výberovom konaní

Plánovaný nástup:  február, marec – dohodou.

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú 1 rok, po uplynutí doby určitej možnosť jeho predĺženia na dobu neurčitú.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:

15. 01. 2024

Na pracovný pohovor si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov, ktorí spĺňajú požiadavky.

Predpokladaný termín pracovného pohovoru:

25. 01. 2024

POŽIADAVKY na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

vysokoškolské I. alebo II. stupňa

Vodičské oprávnenie

skupina B (aktívny)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Spoľahlivosť.
 • Aktívny záujem o problematiku ochrany prírody.
 • Environmentálna a počítačová gramotnosť.

Ďalšie požiadavky

 • Práca s počítačom na úrovni pokročilý (administratíva Windows), práca s programami GIS na úrovni pokročilý (ArcGIS, príp. QGIS) a databázami.
 • Znalosť súvisiacich právnych predpisov – zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon o lesoch, zákon o inváznych a nepôvodných druhoch .
 • Bezúhonnosť, samostatnosť, zodpovednosť.
 • Aktívna znalosť cudzieho jazyka (AJ, NJ) – minimálne úroveň B1.
 • Publikačná činnosť výhodou.

Zoznam potrebnej dokumentácie k žiadosti uchádzača o voľné pracovné miesto:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru/motivačný list,
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • doklad o (najvyššom) dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti uchádzača,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako 1 mesiac)

Dátum a miesto podania žiadosti uchádzača o voľné pracovné miesto:

Uchádzač doručí svoju žiadosť s prílohami poštou, elektronickou poštou alebo osobne na adresu: Správy Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne, Ulica mieru 193, 067 61  Stakčín, s označením obálky „Výberové konanie – informatik – GIS špecialista“ alebo na emailovú adresu: anna.marinicova@nppoloniny.sk do 15.01.2024 do 14:00.

Inzerujúca spoločnosť

Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne je príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR, ktorá zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a osobitných predpisov na území národného parku a jeho ochranného pásma.

Kontaktné údaje:

telefón: 0911 085 687

e-mail: anna.marinicova@nppoloniny.sk

V Stakčíne 15.12.2023