Štátna ochrana prírody SR, odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, pre Vás pripravila počas prázdnin a dovoleniek fotografickú súťaž s témou Prázdniny s Cites-om. Súťaž je realizovaná pri príležitosti 100 rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku (1919 – 2019).

PLÁGAT PRE TLAČ [pdf].

Chystáte sa na dovolenku do zahraničia? Radi by ste si priniesli zo svojej dovolenky pekný suvenír? A viete o tom, že kúpou suvenírov môžete podporiť nelegálne obchodovanie s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín? Nejde len o živé organizmy, ale aj o časti ich tiel alebo výrobkov z nich (kožušiny, sošky zo slonoviny, mäso, tradičná čínska medicína, poľovnícke trofeje, koža z plazov a výrobky z nej, koraly, výrobky z morských korytnačiek a pod.).

Ak radi cestujete a fotografujete zapojte sa do našej letnej súťaže. Stačí ak odfotíte živočícha alebo rastlinu z ohrozených voľne žijúcich druhov či výrobky z nich, prípadne trh s nimi nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku.

Ak by ste nevedeli, ktoré ohrozené živočíchy a rastliny sem patria:  [viac info tu].

Svoje fotografie posielajte od 08. 07. 2019 do 31. 08. 2019  na e-mail: sutaz@sopsr.sk .

Viac informácii o súťaži nájdete v pravidlách súťaže.

Výhercu súťaže čaká hodnotná cena.

Hlavným cieľom fotografickej súťaže je oboznámiť širokú verejnosť o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES).  Poukázať na to, že i napriek zákazu obchod aj nelegálny lov s nimi stále pretrváva a poskytnúť potrebné informácie o nelegálne dovážaných exemplároch neúmyselným dovozom.

 • Do súťaže sa zapojíte tak, že odfotíte voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny, ktoré sú v prílohe CITES, výrobky zo živočíchov a rastlín, trh s nimi nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku. Ak by ste nevedeli, ktoré ohrozené živočíchy a rastliny sem patria pozrite na: [viac info tu]
 • Súťaž je určená pre všetky vekové kategórie.
 • Každý súťažiaci môže do súťaže zaslať max. 2 fotografie.
 • Fotografiu odfoťte fotoaparátom, telefónom či iným mobilným zariadením.
 • Fotky zašlite do súťaže elektronicky v JPEG formáte v min. rozmere 1920 x 1080 px, max 5 MB.
 • K fotografii pridajte názov, ako aj názov lokality a meno autora.
 • Fotografiu zašlite na e-mail adresu: sutaz@sopsr.sk.
 • Fotosúťaž začína dňa 08. 07. 2019 akončí 31. 08. 2019.
 • Odoslaním e-mailu do súťaže súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Vyhodnotenie

 • Hodnotenie súťaže bude prebiehať za účasti komisie zloženej z odborných pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR. Naša odborná porota si bude všímať kvalitu snímky, prezentáciu myšlienky z hľadiska témy.

Víťaz bude vyhlásený v mesiaci september 2019 prostredníctvom facebooku https://www.facebook.com/sopsr.sk/, ale aj na našej webovej stránke http://www.sopsr.sk/web/.

 

Suveníry ÁNO/NIE

Nie je vždy jednoduché zistiť, ktoré suveníry alebo darčeky si môžete kúpiť, preto Vám ponúkame tieto užitočné informácie.

Pozor si treba dať na nasledovné suveníry: mušle, papagáje, kaviár, koraly, kožušiny z mačkovitých šeliem, orchidey, kaktusy, slonovina, šperky a doplnky z pancierov morských korytnačiek, tradičná čínska medicína, výrobky z kože plazov, drevené výrobky z Amazónie a iné.

Podľa súčasnej platnej legislatívy si bez povolení môžete z tretích krajín doviesť v osobnej batožine nasledovné exempláre:

 • kaviár z jeseterotvarých rýb (Acipenseriformes spp.) – max. 125 g na osobu v individuálne označených prepravných obaloch,
 • dažďové palice z opunciovitých (Cactaceae spp.) – max. 3 ks na osobu,
 • výrobky z krokodílov (Crocodylia spp.) (okrem mäsa a poľovníckych trofejí) – max. 4 ks na osobu,
 • telá mŕtvych morských koníkov (Hippocampus spp.) – max. 4 ks na osobu,
 • ulity krídlatca veľkého (Strombus gigas) – max. 3 ks na osobu,
 • lastúry druhov z čeľade Tridacnidae, napr. rozďava obrovská (Tridacna gigas) – max. 3 ks na osobu, ktoré spolu nesmú presiahnuť hmotnosť 3 kg, môže ísť o jednu neporušenú lastúru alebo dve spárované polovice,
 • exempláre dreva „agarwood“ (Aquilaria spp. a Gyrinops spp.) v maximálnom množstve 1 kg triesok, 24 ml oleja a dvoch súprav korálikov alebo modlitebných ružencov (alebo dvoch náhrdelníkov alebo náramkov) na osobu.

Viac na: http://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/obchodovanie-s-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/1-final-tlac-letak-cites-ohrozene-druhy-ok.pdf

 

Čo je to CITES?

Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) bol prijatý 3. marca 1973 vo Washingtone a nadobudol platnosť na základe svojho článku 22 ods.1 dňom 1. júla 1975. Dohovor bol neskôr doplnený a pozmenený. Podľa miesta prijatia sa Dohovor nazýva tiež Washingtonský dohovor a známy je aj pod anglickou skratkou CITES.

Jeho cieľom je postaviť svetový obchod s ohrozenými druhmi pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta, tak aby sa dosiahla ich ochrana pred úplným vyhubením vplyvom bezohľadného získavania pre obchodné účely. V súčasnosti k nemu pristúpilo viac ako 180 krajín sveta. Približne 5 800 druhov živočíchov a 30 000 druhov rastlín je pod ochranou CITES.

 

GDPR – SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Svojím súhlasom udeľujem prevádzkovateľovi Štátna ochrana prírody SR, Tajovského ulica 28B, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len: „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel: verejné vyhodnocovanie súťaží, vedenie evidencie súťažiacich, vzájomná komunikácia s nimi, zasielanie informácii týkajúcich sa súťaže, prípadného doplnenia alebo vysvetlenia podmienok súťaže, a to vo vyššie uvedenom rozsahu. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 3 mesiace po vyhodnotení súťaže, odvolaním súhlasu. Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
– emailovou žiadosťou zaslanou na adresu sutaz@sopsr.sk
– telefonicky 048/4136660
– zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo našu zodpovednú osobu, emailová adresa: sutaz@sopsr.sk.
Súťažiaci zapojením sa do súťaže automaticky udeľuje súhlas s použitím jeho súťažnej fotografie na účely ŠOP SR k zvýšeniu povedomia verejnosti o Dohovore CITES.

Zdroj: www.sopsr.sk