Príbeh „poloninského“ modráčika horcového

Jednou z úloh vyplývajúcich zo štatútu Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR), a teda Správy NP Poloniny, je realizácia opatrení v chránených územiach súvisiacich s ich obhospodarovaním za účelom zlepšenia stavu predmetu ich ochrany. Rovnako z plánu hlavných úloh ŠOP SR na rok 2018, takisto ako po minulé roky, vyplýva pre Správu NP Poloniny úloha zabezpečenia starostlivosti o chránené živočíchy a chránené rastliny v jej územnej pôsobnosti.

V rámci týchto kompetencií a úloh sa dňa 24.4.2018 realizovali manažmentové opatrenia na lokalite výskytu chráneného druhu živočícha – modráčika horcového (Maculinea alcon) a chráneného druhu rastliny horca pľúcneho (Gentiana pneumonanthe). Na lokalite, ktorá intenzívne zarastá sa uskutočnilo odstraňovanie náletových drevín s cieľom ich potlačenia v réžii pracovníkov národného parku.

Horec pľúcny (Gentiana pneumonanthe) je podľa vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „vyhláška“) zaradený do prílohy č. 5 ako chránený druh národného významu, ktorého spoločenská hodnota je vyčíslená na 51 € /1 jedinec. Rastie na nehnojených, striedavo vlhkých bezkolencových lúkach (porasty ostríc) a pasienkoch, na slatinných lúkach, vlhkých lesných čistinkách a rúbaniskách, od nížin do pahorkatiny, obľubuje čerstvé až vlhké, na živiny a minerály bohaté, neutrálne až slabo zásadité pôdy, často s kolísajúcou hladinou spodnej vody. Obdobie kvitnutia tohoto druhu je v mesiacoch júl – september.

Modráčik horcový (Maculinea alcon, Denis & Schiffermüller, 1775) je podľa vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. zaradený do prílohy č. 6B a 4B. Podľa klasifikácie IUCN je druh zaradený do kategórie ohrozenia (ďalej len „kategória ohrozenia“) EN – ohrozený. Tento druh sa vyskytuje v otvorených biotopoch, ako sú mezofilné lúky, podmáčané lúky a slatiniská s výskytom živnej rastliny Gentiana pneumonanthe (horec pľúcny). Lieta jednotlivo, na prelome mesiacov jún – júl. Samička kladie vajíčka na kvetné puky hostiteľskej rastliny horca pľúcneho, často vo veľkom množstve na jeden pupeň. Húsenice sú kanibaly, požierajú sa navzájom, takže z daného súkvetia dovŕši vývoj len niekoľko, prípadne len jedna. Po 4. instare sa spúšťajú na zem, kde sú adoptované do hniezda mravcov druhu Myrmica scabrinodis, kde sú hostiteľským mravcami kŕmené. Jedná sa o sedentárny druh, t. j. motýle sa nepresúvajú na veľké vzdialenosti a zdržiavajú sa iba na jednom mieste. Presuny sú zriedkavé a málopočetné, preto aj znovu osídlenie lokalít, na ktorých druh vyhynul je obtiažne.

Druh ohrozujú prirodzené faktory ohrozenia: abiotické faktory – napr. dlhodobé dažde, silný vietor a oblačné počasie v období kopulácie a kladenia vajíčok, a pod.; a biotické faktory – neprítomnosť vhodného druhu mravcov rodu Myrmica v dostatočnom množstve a dostatočne silných kolónií na lokalite následkom zničenia populácie, neprítomnosť živnej rastliny v dostatočnom množstve a vhodnej fenofáze, a pod. Medzi najvýznamnejšie faktory ohrozenia druhu patrí zánik lokalít, prevažne zarastaním vhodných lokalít drevinami. Postupnou sukcesiou lesných drevín a krov sa tieto lokality zmenili na les, alebo sú husto porastené krovitou vegetáciou.  Sú to najmä  antropické faktory ohrozenia, ktoré v súčasnej dobe spôsobujú zmenšovanie populácií daného druhu. Medzi antropické faktory ohrozenia patrí nevhodný spôsob a termín kosenia. Vylúčiť treba aj rozorávanie lúk, zarastanie krovinami a stromami ako aj priame zalesňovanie, opakované mulčovanie (ničenie mravenísk) a podobne.

Lokalita s evidovaným výskytom Maculinea alcon je súčasťou vlastného územia NP Poloniny s 3. stupňom ochrany, takže je verejnosti neprístupná. Ide o významnú lokalitu modráčika horcového a horca pľúcneho v okr. Snina. V rámci celého východného Slovenska sú tieto druhy v súčasnosti známe len z dvoch lokalít v okr. Snina a jednej lokality v okr. Humenné (Macková, A., 2006, 2011, 2012). Presnú lokalizáciu plochy nie je možné zverejniť z dôvodu zabezpečenia ochrany miesta výskytu chránenej rastliny a chráneného živočícha.

Vlastníkom dotknutého pozemku je miestne urbárske pozemkové spoločenstvo a užívateľom poľovnícke spoločenstvo, ktorí boli o výskyte týchto druhov upovedomení. Tiež boli informovaní o skutočnostiach, že neusmernené kosenie môže na danej lokalite zničiť hostiteľskú rastlinu Gentiana pneumonanthe (horec pľúcny) v čase, kedy sú na nej nakladené vajíčka motýľov, a tým vážne ohroziť miestnu populáciu modráčika horcového. Rovnako je nevhodný termín kosenia pred utvorením semien horca pľúcneho, čo môže znemožniť obnovenie jeho populácie. Aj napriek preventívnemu upozorneniu prostredníctvom orgánu ochrany prírody – Okresného úradu Snina došlo v r. 2017 k pokoseniu lokality v nevhodnom termíne. Zásah  predstavuje vážne ohrozenie populácie Maculinea alcon na lokalite. Polymorfný vývin druhu, kedy časť populácie modráčika vylieta po 11 mesiacoch a časť až po 22 mesiacoch larválneho vývoja v mravenisku čiastočne zabezpečí prežitie druhu. Ak sa lokalita nevhodne pokosí aj v roku 2018, teda dva roky po sebe, dôjde k úplnej likvidácii lokálnej populácie. Pôvodca nevhodného kosenia sa bohužiaľ nenašiel. Komunikácia s vlastníkmi a užívateľmi na takýchto vzácnych lokalitách je pre prežitie druhov kľúčová.  Boli upozornení o vážnosti vzniknutej situácie a plánovaných opatreniach. Po prvotných nedorozumeniach, a nevhodnom pokosení plochy došlo s vlastníkmi a užívateľmi k dohode. Správa NP Poloniny vypracovala Zásady obhospodarovania lokality s výskytom chráneného živočícha modráčik horcový (Maculinea alcon) a chránenej rastliny horec pľúcny (Gentiana pneumonanthe), na základe ktorých Okresný úrad v Snine vydal opätovne upozornenie s prísnejšími podmienkami. V r. 2018 zabezpečí manažment na lokalite vo vlastnej réžii Správa NP Poloniny. V nasledujúcom období ŠOP SR – Správa Národného parku Poloniny vyvinie aktivity na zabezpečenie financovania starostlivosti o danú lokalitu pre vlastníkov, resp. užívateľov danej plochy.

Opäť raz prax ukázala, že pre zabezpečenie efektivity ochrany druhov v podmienkach chránených území na Slovensku je nevyhnutná komunikácia s vlastníkmi a užívateľmi, osveta o biológii a ekológii druhov, finančná motivácia vlastníkov a užívateľov pozemkov, na ktorých sa vyskytujú vzácne chránené druhy živočíchov a rastlín a v neposlednom rade aktívny manažment pod skúseným dohľadom odborníkov.

admin

 

 

 

 

 

 

 

Odborná literatúra (pre podrobnejšie informácie):

Macková, A., 2006: Výskyt modráčikov z rodu Maculinea v územnej pôsobnosti Chránenej krajinnej oblasti Východné  Karpaty. Chránené územie Slovenska 67. In: Elaborát dizertačnej práce. Bratislava: Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied, s. 28 – 29.

Macková, A., 2011: Rozšírenie a biotopová väzba motýľov rodu Maculinea na východnom Slovensku. VI. Lepidopterologické kolokvium. Program a zborník abstraktov. Košice: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach. 1. vydanie. 24 pp.

Macková, A. 2012. Poznatky o rozšírení a biotopovej väzbe motýľov rodu Maculinea na východnom Slovensku,  Seminár Ochrana motýľov na Slovensku II, Program. ŠOP SR, Červený Kláštor, 14.-15.6.2012

Macková, A., 2012: Rozšírenie a biotopová väzba druhov rodu Phengaris (Lepidoptera, Lycaenidae) v Bukovských vrchoch a manažment v lokalitách ich výskytu. Príspevok v zborníku referátov z 9. národnej konferencie o biosférických rezerváciách 11-12.október 2012, Stakčín, s. 77.

Macková, A., 2012 :Druhy rodu Phengaris (Lepidoptera, Lycaenidae) v Bukovských vrchoch – rozšírenie, biotopová väzba a manažment v lokalitách výskytu. Entomofauna carpathica 24 (2): 21 -30.

Deván, P., Olšovský, T., Boďová, M., Havranová, I., 2008: Program záchrany motýľov rodu Maculinea, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 16 pp.

Havranová, I., Olšovský, T., 2010: Zásady manažmentu lokalít s výskytom modráčikov z rodu Maculinea. Spracované v rámci projektu OPŽP-PO5-09-1 Zlepšenie stavu ochrany motýľov rodu Maculinea 2010. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 11 pp.

Panigaj, Ľ.: Motýle Národného Parku Poloniny. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Národný park Poloniny 2000. 111 pp.