Problematika geocachingu v Poloninách

Geocaching je outdoorová hra, či určitý druh športu, spočívajúca v hľadaní skrytého objektu (pokladu), o ktorom sú známe len jeho geografické súradnice. Hráči sa navigujú na dané GPS súradnice používaním navigačných GPS zariadení, aby na nich našli kešku (schránku). Zábava je obvykle spojená s úlohami, riešením ktorých je získanie súradníc cieľa, alebo s poznávaním okolitej krajiny, či miestnych pamätihodností.

ŠOP SR – Správa NP Poloniny si uvedomuje rastúcu popularitu a rozšírenie hry geocaching a možnosť propagovať pomocou kešiek (skrýš, tiež geocache) zaujímavé a menej známe miesta v území Národného parku Poloniny. Avšak, už samotná komunita geocachingu sa riadi všeobecnými pravidlami, a taktiež regionálnymi pravidlami, platnými pre jednotlivé krajiny. Podľa nich je možné zakladať geocache len na miestach, kam má prístup široká verejnosť tak, aby nedošlo k poškodeniu vegetácie, ani k vyrušeniu života zvierat. Tieto pravidlá, vychádzajúce z vlastnej dielne geocachingu, zakazujú umiestňovať kešky na miesta, kde je vstup zakázaný, alebo na mieste, ktoré zvádza k porušeniu zákazu vstupu, či prechodu. Zakladateľ geocache, tzv. owner, ktorý kešku umiestňuje v teréne sa zaregistrovaním do hry zaväzuje, že vo všetkých ohľadoch nesie zodpovednosť za svoju kešku a jej umiestnenie. Geocaching HQ, ani komunitní dobrovoľníci nie sú zodpovední za ich umiestnenie v teréne. Prevažná väčšina kešiek je umiestnená v teréne citlivo, a na atraktívnych miestach hodných pozornosti, v súlade s platnou legislatívou.

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) za posledné roky opakovane rieši podnety na porušenie zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon OPaK“) v súvislosti s geocachingom. Problémy vznikajú v spojitosti s umiestňovaním a hľadaním kešiek v chránených územiach na Slovensku. Problematika bola riešená v r. 2017 celoplošne v rámci celého územia Slovenska v spolupráci s príslušnými organizačnými jednotkami Štátnej ochrany prírody SR (správy národných parkov a chránených krajinných oblastí).

Nevhodné umiestňovanie kešiek na území národného parku rieši aj Správa NP Poloniny. Kešky sú umiestňované do územia s 3., 4. a 5 stupňom ochrany mimo vyznačeného turistického chodníka, a tak dochádza k porušeniu platných právnych predpisov. Konkrétne dochádza k porušeniu §14 ods. 1 písm. c) a d), §15 ods. 1 písm. a) a §16 ods. 1 písm. a) zákona OPaK a Návštevného poriadku Národného parku Poloniny, pretože v danom území je zakázané pohybovať sa mimo vyznačených turistických chodníkov a vykonávať akékoľvek športové aktivity za hranicami zastavaného územia obce. V území bolo identifikovaných 11 nevhodne umiestnených kešiek, ktoré boli z terénu odstránené, zaarchivované a odovzdané SIŽP, pracovisko Košice.

Aktuálne možnosti hry, počet a priestorovú distribúciu kešiek na území Národného parku Poloniny (v 3., 4. a 5 stupni ochrany) je možné riešiť legálne, a to získaním povolenia na umiestnenie kešiek, prostredníctvom výnimky zo zákona OPaK, po odbornom posúdení ich umiestnenia v teréne. Rovnako je možné akceptovať kešky v blízkosti vyznačených turistických chodníkov, po konzultácii a ich odsúhlasení Správou NP Poloniny. Pravidlá umiestňovania kešiek v Národnom parku Poloniny plánuje Správa NP Poloniny riešiť v pripravovanej aktualizácii Návštevného poriadku Národného parku Poloniny.

admin