Ramsarský dohovor + 2. február = Svetový deň mokradí

Slovo „mokraď“ označuje územie, ktoré je trvalo, alebo sezónne, zaplavené sladkou alebo slanou vodou. Radia sa tu: močiare, rieky, jazerá, pláže, plytké pobrežia, tiež jaskyne. Na Slovensku rozlišujeme niekoľko typov mokradí – rieky, lužné lesy, rašeliniská, rybníky a podzemné vody jaskýň. Mokrade majú nezastupiteľnú  funkciu, pre krajinu sú to mimoriadne dôležité prvky. Pre život človeka sú nenahraditeľné. Dodávajú nám čistú vodu, sú zdrojom potravy, podporujú biodiverzitu, chránia pred povodňami a uskladňujú oxid uhličitý. Minimálne 1/3 ľudstva je priamo závislá na produkcii potravín z mokradí (rybolov, pestovanie ryže). Tieto ekosystémy sú známe svojou bohatou biodiverzitou. Sú domovom mnohých druhov rastlín, živočíchov, mikroorganizmov – patria medzi najbohatšie prírodné prostredia. Niektorým druhom poskytujú podmienky na hniezdenie, pre iných sú zdrojom potravy. Mnohé sú na mokradiach úplne závislé, bez nich neprežijú. Bohaté informácie o mokradiach pripravila naša kolegyňa zo Školy ochrany prírody vo Varíne  Ing. Miriam Balciarová na stránke Štátnej ochrany prírody SR: http://www.sopsr.sk/web/?cl=20742

Pandemická situácia na Slovensku nám nedovoľuje realizovať aktivity pre verejnosť či školské zariadenia. Sme radi, že sa môžeme stretávať aspoň takto, vo virtuálnom svete. Pri príležitosti Svetového dňa mokradí Vám ponúkame vedomostný kvíz – preverí Vaše vedomosti a možno aj hravou formou doplní nové informácie. Kvíz je určený širokej verejnosti. Veríme, že pedagógom a ich žiakom spestrí vyučovanie. Na 7 otázok je potrebné zodpovedať do 22. februára 2021. Traja výhercovia budú vylosovaní z tých účastníkov, ktorí získajú maximálny počet bodov. Víťazných riešiteľov čakajú zaujímavé vecné ceny. Otvorte priložený link, odpovedajte na pripravené otázky, pri odosielaní (Submit) majte šťastnú ruku.

Link na vedomostný kvíz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb8FFh0mPgpk9K1NnyjUwP9TudNzX-rrQWwCFSgdVDADP5TQ/viewform?embedded=true

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici zabezpečeniu starostlivosti o mokrade a plneniu Ramsarského dohovoru venuje veľkú pozornosť. V tejto súvislosti bol Štátnou ochranou prírody SR v rokoch 2009 – 2016 realizovaný projekt z Operačného programu Životné prostredie s názvom Zabezpečenie starostlivosti o mokrade Slovenska, zvyšovanie environmentálneho povedomia o mokradiach a budovanie kapacít (http://www.sopsr.sk/web/?cl=10615). V rámci projektu bola vytvorená bohatá ponuka environmentálnych materiálov s cieľom zlepšiť informovanosť a zatraktívniť výchovno-vzdelávací proces na školách. Veríme, že nájdete ich využitie.

Materiály na stiahnutie:

Natura 2000 a Ramsarské lokality na Slovensku_príručka

Pexeso_Mokrade a Ramsarské lokality Slovenska

Metodické listy_Mokrade na Slovensku

Vzdelávací program_Mokrade a Ramsarské lokality

Slovenské mokrade podľa ich významu delíme do troch skupín: mokrade národného významu, mokrade regionálneho významu, mokrade lokálneho významu. Súčasťou týchto zoznamov slovenských mokradí sú tiež mokrade nachádzajúce sa na území Národného parku Poloniny.

Mokrade lokálneho významu: Rybník Grófske chyžky (k.ú. Zboj), Rybník Medová baba (k.ú. Nová Sedlica)

Mokrade regionálneho významu: Vodárenská nádrž Starina (k.ú. Stakčín), Prírodná pamiatka Ulička (k.ú. Kolbasov), lokalita Kolbasovské lúky, Prírodná rezervácia Bahno (k.ú. Zboj), Prírodná rezervácia Stinská slatina (k.ú. Zboj), lokalita Udavská slatina (k.ú. Osadné)

Mokrade národného významu: Hostovické lúky (k.ú. Hostovice), Slatiny pod Soliščom (k.ú. Stakčín)

Spracovala: Iveta Buraľová

 

Fotogaléria – zo života poloninských mokradí