Retrospektíva Správy NP Poloniny – 43. a 44. týždeň

Retrospektíva – tak sme nazvali „ohliadnutie sa“ za niektorými našimi aktivitami na Správe NP Poloniny. Krátky report v 2-týždňových intervaloch prinášame s cieľom zvýšiť informovanosť širokej verejnosti o našej činnosti, tiež ponúknuť informácie médiám.
Týždeň 43 a 44:
?V oblasti starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny bola na genofondovej ploche Starina (k. ú. Starina) realizovaná druhá, neskorá kosba (plánovaná vždy v 2. polovici októbra) s odstránením biomasy vyhrabaním.
?V oblasti starostlivosti o lesné ekosystémy a poľovníctvo pokračujú lesnícke práce súvisiace so zabezpečením riadenej starostlivosti o prirodzené druhové zloženie lesných ekosystémov (v k.ú. Stakčín, Stakčínska Roztoka a Nová Sedlica).
?Začali sme s predajom palivového dreva pre obyvateľov obcí NP Poloniny na základe Smernice na predaj palivového dreva na odvoznom mieste č. IS-007-2022.
?V oblasti starostlivosti o lesné ekosystémy a poľovníctvo pokračujú práce vo vyznačovaní obvodových hraníc prírodnej rezervácie Veľký Bukovec. Ide o časovo i fyzicky náročnú aktivity, ktorej sa S-NP Poloniny bude venovať dlhodobejšie.
?V súvislosti s obnovou Programu starostlivosti o les s platnosťou na roky 2024-2033 sa realizuje vyznačenie hraníc lesných porastov v lesných celkoch Topoľa, Zboj a Ulič.
?S-NP Poloniny v zmysle § 16 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch podala žiadosť Návrh na vyhlásenia lesov osobitného určenia, čím sa rozbieha konanie na prekategorizovanie pôvodných hospodárskych lesov na lesy osobitného určenia u dotknutých obhospodarovateľov lesa (Správa NP, Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Ulič, Pozemkové spoločenstvo Rožok Uličské Krivé BESTRY, s.r.o.)
?Pokračujú práce súvisiace s preberaním stromov na dožitie (k.ú. Uličské Krivé JPRL 131 a 132).
?Uskutočnený bol sprievod s odborným výkladom na trase NCH Havešová pre fotografa zo Slovakia Travel za účelom propagácie svetového prírodného dedičstva doma, i v zahraničí.
?V súvislosti s tvorbou a výrobou dokumentárnej série Pralesy Slovenska boli pripomienkované časti prezentujúce územie NP Poloniny – Prales Havešová a Prales Stužica. Autorom dokumentárneho cyklu je RTVS – Rozhlas a televízia Slovenska a Zdeno Vlach – FOTO a KAMERA KARPATIA.
?Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska pripravuje ďalší ročník projektu Zimná výzva. Navrhnutou lokalitou v území NP Poloniny je vrch Gazdoráň na trase najnovšieho turistického chodníka.
?V súvislosti s pripravovaným projektom MŽP SR „Zelený balíček pre školy“ bol spracovaný návrh výchovno-vzdelávacích programov pre II. stupeň základných škôl a stredné školy.
?Pri príležitosti 25. výročia vyhlásenia NP Poloniny prebehlo dňa 3. novembra 2022 živé vysielanie v Magazíne Rádia Regina Východ.
?Odstránené boli odpadky v lokalitách: odstavná plocha pri vyhliadke nad VN Starina, Ruské sedlo a Barankovec sedlo na trase TCH Gazdoráň.
?Vypracované boli stanoviská v zmysle § 65b ods. 3 zákona o OPaK: k projektu „Vyhliadková turistická veža Magurica v Snine pri Poloninách“, k predĺženiu súhlasu a výnimky na vykonávanie výcviku ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov, k návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Topoľa, k správe o hodnotení „Prvá poľská jadrová elektráreň – Zámer výstavby a prevádzky prvej jadrovej elektrárne v Poľsku s elektrickým výkonom do 3 750 MWe v katastri obcí Choczewo alebo Gniewino a Krokowa“;
?Spracovávali sa podklady a informácie k pozemkovým úpravám v katastrálnom území Klenová v zmysle § 5 ods. 9 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
?Spracované boli podklady k návrhu vyznačenia cyklotrasy Veľká Poľana – Smolník nad Cirochou – Ruské, umiestneniu smerovníkov a vyhradeniu miest pre pohyb mimo turistického chodníka alebo náučného chodníka a vchádzanie a jazdu na bicykli, trojkolke alebo kolobežke v k. ú. Veľká Poľana, Smolník nad Cirochou a Ruské.
Spracovala: Iveta Buraľová