Rozširujeme kolektív o strážcu prírody – voľné pracovné miesto v ponuke

Rozširujeme kolektív o strážcu prírody – voľné pracovné miesto v ponuke

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici
vypisuje výberové konanie na miesto

 

Požiadavky:

· minimálne úplné stredné odborné vzdelanie – ideálne lesníckeho zamerania,

· práca s počítačom na úrovni pokročilý,

· vodičský preukaz typu B,

· bezúhonnosť,

· prax v odbore vítaná (nie je podmienkou),

· zdravotná spôsobilosť na prácu a pohyb v teréne,

 

Pracovná náplň uchádzača:

· Vykonáva komplexnú kontrolu plnenia ochrany prírody v území NP Poloniny.

· Zabezpečuje evidenciu a vykonáva osadzovanie informačných tabúľ a ich údržbu.

· Zabezpečuje starostlivosť o chránené rastliny a živočíchy.

· Zabezpečuje komplexné značenie MCHÚ v NP Poloniny.

· Navrhuje potrebu nákupu tabúľ a materiálu na značenie územia.

· Kontroluje podmienky stanovené pre iné organizácie pri výkone činnosti v území NP Poloniny a okrese Snina.

· Zabezpečuje doprovod výskumných pracovníkov v teréne.

· Zabezpečuje propagáciu OP formou prednášok, besied, exkurzií, doprovod.

· Úzko spolupracuje so všetkými odbornými pracovníkmi Správy NP pri riešení problematiky v ochrane prírody.

· Spolupracuje so zložkami ŠOP SR, štátnou správou, zložkami dobrovoľnej ochrany, samosprávou, horskou záchrannou službou a Hraničným oddelením polície.

 

Ponúkané výhody:

· 5 dní dovolenky navyše,

· mesačne osobný príplatok k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,

· dlhodobo stabilná pozícia,

· pružný pracovný čas,

· poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

 

Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú na 1 rok, po uplynutí doby určitej možnosť jeho predĺženia.

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálny plat na uvedenej pozícii je 727,00 EUR.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis, kópiu dokladu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely výberového konania zašlite do 10.11.2020 na e-mailovú adresu: dana.stepankova@sopsr.sk.

Plánovaný termín nástupu: 01.12.2020

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Dana Štěpánková, vedúca oddelenia personalistiky a miezd

Tel.: +421 48 472 20 20