Sčítanie hniezd a mláďat bociana bieleho v okrese Snina

Sčítanie hniezd a mláďat bociana bieleho v okrese Snina

Bocian biely (Ciconia ciconia) je podľa zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov chránený živočích. V zmysle prílohy č. 32 k vyhláške č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, je spoločenská hodnota bociana bieleho 2300 €. Jednou z úloh Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) je starostlivosť o chránené živočíchy. V prípade druhov bociana bieleho a jeho „bratranca“ bociana čierneho to predstavuje činnosti ako mapovanie, monitoring, prekládky a oprava hniezd.

Populácia bociana bieleho na Slovensku, – ako v jednej z mála krajín -, je sledovaná každoročne. ŠOP SR pomáha  monitorovať hniezda bociana bieleho  na celom území Slovenska. Od roku 1976 vedie prehľad o hniezdení na východnom Slovensku, a od roku 1984 na celom území Slovenska RNDr. Miroslav Fulín, CSc.. Je to dlhoročný odborný pracovník Východoslovenského múzea v Košiciach, ktorý sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti na pracovisku venuje bocianom v rámci úlohy Vývoj populácie bociana bieleho (Ciconia ciconia) na Slovensku. Súčasťou jeho aktivít je koordinácia sčítania hniezd a mláďat bociana bieleho a zároveň poskytuje metodickú pomoc pri prekládkach hniezd. Výsledky hniezdenia z jednotlivých hniezd sú zaznamenané v Internetovom atlase hniezd bociana bieleho na webovej stránke www.bociany.sk. Na tejto stránke sú zhromažďované informácie o hniezdach bociana bieleho z celého Slovenska. V súčasnosti obsahuje stránka všetky hniezda a hniezdne možnosti bociana. Každé hniezdo má svoju samostatnú stránku, tzv. hniezdnu kartu, na ktorej sa zhromažďuje história hniezdenia bocianov. Zadávajú sa jarné prílety bocianov a počet vyvedených mláďat. Hniezdo je lokalizované mapou. Pomocou filtra si môžete vyhľadať napr. všetky hniezda v okrese Snina – http://www.bociany.sk/nestcards?district=709&x=24&y=8.

Odhaduje sa, že na zemeguli žije viac ako 160 000 párov bocianov bielych. Na území Slovenska bolo v roku 2017 zaznamenaných bocianmi obsadených 1307 hniezd. Na www.bociany.sk , v záložke Informačný spravodaj – http://www.bociany.sk/pages/show/72-Informacny-spravodaj.html , sú zverejnené súhrnné správy o migrácii a hniezdení bocianov od r. 2009. Hustotou párov patrí Slovensko k európskym bocianím veľmociam.

V dňoch 27. – 28. júna 2018 bol vykonaný pravidelný monitoring hniezd bociana bieleho (Ciconia ciconia) v okrese Snina. V celom okrese zo 49 evidovaných hniezd bolo 32 hniezd obsadených bocianom bielym, vyliahlo sa 61 mláďat (pulli) bociana bieleho, čo predstavuje 1,91 pulli/hniezdo. Vývoj populácie bociana bieleho v okrese Snina od r. 2003 ilustruje nasledujúca tabuľka, ktorú spracovala Ing. Martina Vlasáková ako hlavný odborný garant monitoringu bociana bieleho na Správe NP Poloniny.

Najviac mláďat (po 4 jedince) bolo v obci Topoľa (1 hniezdo), Uličské Krivé (1 hniezdo) a v obci Pichne (2 hniezda).

V týchto dňoch sa mladé bociany začínajú učiť lietať. Každoročne sa pri rozlietavaní zraní niekoľko mláďat. V prípade nálezu takéhoto bociana, ale aj iných chránených živočíchov, je potrebné túto skutočnosť oznámiť na čísle 0911 011 382 alebo 112.

admin

Foto: Ing. Martina Vlasáková