Spolupráca s mestom Snina na projekte „Unikátne historické pamiatky – poklady slovensko-poľského pohraničia“

Spolupráca s mestom Snina na projekte „Unikátne historické pamiatky – poklady slovensko-poľského pohraničia“

V rámci cezhraničného projektu mesta Snina a jeho partnerskej organizácie Gmina Boguchvala v Poľsku sme strávili príjemné dvojdnie v spoločnosti detí, mládeže, ich pedagógov i realizátorov projektu. Aktivita bola súčasťou 5-dňového stretnutia slovenských a poľských účastníkov v Snine, realizovaného v rámci projektu „Unikátne historické pamiatky – poklady slovensko-poľského pohraničia“. Program pripravený mestom Snina zahŕňal tvorivé dielne, ktorých výsledkom boli pozoruhodné výtvarné diela. Mladým autorom sa podarilo na maliarskom plátne zachytiť vzácne a zaujímavé miesta nášho mesta: historický park, kaštieľ, zákutia rieky Cirochy a pod. Ich práce sa stali súčasťou putovnej výstavy propagujúcej cestovný ruch. Jej vernisáž sa konala na pôde sninského kaštieľa. Najlepšie práce boli vyhodnotené, ich autori ocenení.

Súčasťou bohatého programu boli tvorivé dielne rozdelené do dvoch častí. V doobedňajších hodinách sme sa zamerali na poznávanie histórie starého sninského parku i jeho drevín. Pri hravých edukačných aktivitách sme využívali prírodniny, pracovali sme s kľúčmi na určovanie drevín. V areáli parku sme spoločne osadili informačné tabule v slovensko-poľsko-latinskej mutácii k 17 drevinám (javor poľný, lipa malolistá, agát biely, pagaštan konský, dub letný, hrab obyčajný, borovica čierna, smrek obyčajný, hruška planá, lipa veľkolistá, dub červený, javor horský, jelša lepkavá, vŕba biela, topoľ čierny, brest hrabolistý, platan javorovolistý).

Druhá časť tvorivých dielní bola venovaná svetu rastlín, predovšetkým vodným rastlinám. Prezentovaná bola ukážka výsadby lekien. Účastníci pracovali vo dvojiciach – mladé rastliny presádzali do košov. Následne boli koše s leknami umiestnené do jazierka, ktoré je súčasťou upravovaného okolia historického kaštieľa a jeho parku. Jedným z výstupov poobedňajších aktivít bolo vytvorenie spoločnej mandaly z prírodného materiálu. Potešila dušu i oko nielen jej tvorcov, ale i okoloidúcich.

Možnosť spoznávať prírodné zaujímavostí regiónu, zástupcov rastlín i živočíchov, jedinečné geologické miesta, mali účastníci na známej turistickej trase Zemplínske Hámre – Sninský kameň. Atraktívny výstup v sopečnom pohorí Vihorlatu bol v programe ďalšieho spoločného dňa.

Text a foto: Iveta Buraľová

Informácie o projekte

Názov projektu:

Unikátne historické parky – poklady slovensko-poľského pohraničia
PLSK.01.01.00-SK-0165/17

Program:
Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

Vedúci partner projektu:
Mesto Snina (www.snina.sk )

Partner projektu:
Gmina Boguchwała (www.boguchwala.pl)

Opis  projektu:
Projekt pozostáva z úloh, ktoré sú v súlade s cieľmi Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PoľskoSlovensko 2014-2020.

Úlohy sú orientované na vytvorenie Trasy unikátnych historických parkov poľsko-slovenského pohraničia  v oblasti Sniny a Boguchwaly. V Snine, ako aj v Zgłobniu sa obnovia unikátne historické parky, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami a predstavujú prírodné bohatstvo pohraničného regiónu.

Počas projektu budú partneri realizovať neinvestičné aktivity, ktoré budú propagovať tieto regióny a vytvárať nové možnosti spolupráce medzi deťmi, mládežou, umelcami, ako aj zdravotne postihnutými, ktoré budú mať multiplikačný efekt. Prostredníctvom realizovaných mäkkých aktivít, ktorými sú stretnutia detí a mládeže v Snine, spoločná výstava, workshopy pre zdravotne postihnutých, maliarsky plenér sa posilní spolupatričnosť  k spoločnej histórii a upevní vzťah k prírode a jej ochrane. Spoločnou aktivitou je aj výsadba stromu priateľstva, ktorá symbolizuje spoločné korene a históriu našich regiónov. Prostredníctvom brožúry, web stánok, informačných tabúľ, reklamou v médiách sa rozšíri ponuky cestovného ruchu, čo vzbudí záujem a priláka  väčšie množstvo turistov do týchto regiónov.

Obdobie realizácie projektu:
Od 12.04.2019 do 11.10.2021

Hodnota projektu: 667 255,03 €
Oprávnené výdavky 100 % : 667 255,03 €
Finančný príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja 85 % : 567 166,75 €

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja