Svetový deň mokradí – pripomenuli sme si ho aj v NP Poloniny

Svetový deň mokradí – jeden z environmentálnych sviatkov, ktorý si zaslúži našu pozornosť. Slávi sa 2. februára, v deň, kedy bol v roku 1971 podpísaný Dohovor o mokradiach, známy ako Ramsarský dohovor (podpísaný v iránskom meste Ramsar). Pripomína dôležitosť ochrany mokradí na medzinárodnej úrovni. Dôvodom podpísania dohovoru bol veľký úbytok a nerozumné využívanie mokradí, čo sa podpísalo pod vážne ohrozenie mokraďových ekosystémov a druhov, ktorých existencia je od nich závislá. Pokles početnosti populácií mnohých druhov vodných vtákov je alarmujúci. Dohovor vošiel do platnosti v roku 1975, podpísalo ho už 154 krajín. V Zozname mokradí medzinárodného významu je zapísaných 1 636 mokradí, ktoré zaberajú celkovú plochu 145,7 miliónov hektárov.

Slovenská republika pristúpila k Ramsarskému dohovoru v roku 1990, čím sa zaviazala chrániť mokrade na svojom území. Ide o 14 vzácnych lokalít. V neďalekých okresoch sa nachádzajú dve z nich. Ramsarská lokalita Latorica s výmerou 4 404,70 ha (okres Trebišov, Michalovce), ktorá je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Latorica a zahŕňa tiež maloplošné chránené územia: prírodnú rezerváciu Zatinský luh, národné prírodné rezervácie Latorický luh a Latorický luh II. Druhá je známa pod názvom Ramsarská lokalita Senné – rybníky (okres Michalovce, Sobrance) na výmere 424,6 ha, ktorá bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu Senianske rybníky. Tvorí ju umelá vodná plocha s priľahlými podmáčanými lúkami a močiarnymi krovinami. V ochrannom pásme rezervácie sa nachádza 13 rybníkov patriacich k rybničnej sústave Iňačovce.

NPR Senianske rybníky. Zdroj: Správa CHKO Vihorlat.

NPR Senianske rybníky. Zdroj: Správa CHKO Vihorlat.

Tento rok sa niesol v znamení témy Nie sme bezmocní voči zmene klímy. Poslaním environmentálnych aktivít súvisiacich s významným sviatkom bolo poukázať na dôležité a nenahraditeľné funkcie mokradí, ktoré priaznivo ovplyvňujú dopady zmeny klímy. Na stránke Svetového dňa mokradí (http://www.worldwetlandsday.org/map) bolo do 1. februára 2019 zaregistrovaných 1 105 podujatí po celom svete, i v takých krajinách ako je Srí Lanka, Maroko, Uganda, Moldavsko, Filipíny, Čile, či Tunisko.

Nájdi, odfoť a pošli svoj pohľad na zamrznutú mokraď, a tak sa zapoj do fotografickej súťaže vyhlásenej Štátnou ochranou prírody SR pri príležitosti Svetového dňa mokradí nazvanú POTULKY (S) MOKRAĎOU. Vyhlásená bola 2. februára a potrvá do 22. februára 2019. Je určená pre všetky vekové kategórie. Každý súťažiaci sa môže zapojiť max. dvoma fotografiami z 2 lokalít odfotenými fotoaparátom, telefónom či iným mobilným zariadením. Fotky musia byť zaslané do súťaže najneskôr do 22. februára 2019 na e-mail: sutaz@sopsr.sk elektronicky v JPEG formáte v min. rozmere 1920×1080, max 5 MB. K fotografii je potrebné pridať jej názov, ako aj názov lokality a meno autora. Vyhodnotenie fotosúťaže a vyhlásenie výhercu bude 28. februára 2019, prostredníctvom facebooku https://www.facebook.com/sopsr.sk/, web stránky: http://www.sopsr.sk. Odborná porota si bude všímať kvalitu snímky, prezentáciu myšlienky z hľadiska témy súťaže, či celkový dojem fotografie. Ocení, keď autor zaujme originalitou a prekvapí. Výhercu čaká hodnotná cena.

Hlavným cieľom fotografickej súťaže je zvýšiť záujem o mokrade ako aj, poukázať na funkcie a hodnoty týchto citlivých ekosystémov pre človeka, trvalo udržateľný rozvoj a upozorniť na to, že bez mokradí nebude voda.

Čo všetko je mokraď? Pod slovom „mokraď“ rozumieme územie, ktoré je trvalo, alebo sezónne zaplavené sladkou, alebo slanou vodou (okrem močiarov medzi mokrade radíme aj rieky, jazerá, pobrežné vody, koralové útesy, ale aj jaskyne). Na Slovensku máme niekoľko typov mokradí – prameniská, tečúce vody a ich alúviá, lužné lesy, rašeliniská, rybníky, štrkoviská, mokré lúky a podzemné vody jaskýň.

Pravidlá súťaže:

  • Každý súťažiaci vyjadruje zaslaním fotografie súhlas na zverejnenie fotografie a svojho mena na internetových portáloch ŠOP SR.
  • Fotografie prihlásené do súťaže môžu byť použité na propagáciu výsledkov súťaže, v informačných materiáloch vyhlasovateľa a prezentované na výstavách fotografií súvisiacich s témou súťaže, ako aj použité pre nekomerčné potreby vyhlasovateľa.
  • Zaslaním údajov súťažiaci súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v rámci fotosúťaže.
  • Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
  • Ak má súťažná fotografia alebo akákoľvek jej časť povahu diela v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len dielo a „autorský zákon“), súťažiaci prihlásením sa do fotosúťaže udeľuje vyhlasovateľovi nevýhradný súhlas (licenciu) na použitie diela spôsobom podľa uváženia vyhlasovateľa, najmä každým a všetkými spôsobmi použitia diela podľa ustanovenia § 18 ods. 2 autorského zákona. V zmysle uvedeného je vyhlasovateľ oprávnený najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela, verejné rozširovanie originálu diela, verejné vystavenie diela, šírenie na web stránke http://www.sopsr.sk/web/?cl=996 a na Facebook stránke: https://www.facebook.com/sopsr.sk/.
  • Súhlas sa udeľuje bezodplatne ako nevýhradný (nevýhradná licencia), bez územného, vecného a časového obmedzenia. Vyhlasovateľ je oprávnený dielo, vrátane jeho zložiek a častí, sprístupňovať verejnosti, najmä prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie, internetu, propagačných materiálov a iným vhodným spôsobom. Vyhlasovateľ nie je povinný túto licenciu využiť. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže fotografie, ktoré budú v rozpore s dobrými mravmi, alebo neprimerané súťaži.

 

V rámci Svetového dňa mokradí Správa Národného parku Poloniny pripravila besedy pre žiakov základných škôl. Na netradičných vyučovacích hodinách dňa 5. februára 2019 sa na ZŠ Budovateľská v Snine vystriedali piataci, šiestaci a ôsmaci. Spolu sme sa rozprávali a súťažili. Pestrý svet mokradí priblížil krátky dokument. Niektorých obyvateľov tohto ekosystému prezradila skladačka – puzzle. V závere hodiny sme hľadali správne dvojice medzi prírodninami (ktoré vždy zaujmú najviac) a obrázkami.

 

 

 

 

 

Ďalšia z besied sa konala na Špeciálnej základnej škole v Snine v piatok, 8. februára 2019. Spolu so žiakmi nižšieho i vyššieho stupňa a ich pedagógmi sme strávili príjemné dopoludnie. Krátke dokumenty pripomenuli dôležitosť ochrany vodných ekosystémov, vrátane mokradí i ich bohatú spleť živočíchov, pre ktoré sú domovom. Rozprávanie nám spestrilo skladanie puzzlí, omaľovánky, či spoznávanie prírodnín. Piatkové vyučovanie malo hravou formou informovať  i vychovávať. Snáď splnilo svoj účel.

 

 

 

 

 

 

Text a foto: ib