Tvorba mapy migračných koridorov a biotopov veľkých cicavcov

Tvorba mapy migračných koridorov a biotopov veľkých cicavcov

Pod migráciou zveri rozumieme presuny živočíchov mimo pôvodné domovské okrsky. Migračný koridor je trasa, ktorá je pravidelne využívaná voľne žijúcimi živočíchmi k migrácii. Existuje bez ohľadu na cestné komunikácie, alebo iné obmedzenia. Migračné koridory prepájajú oblasti významné pre trvalý i prechodný výskyt veľkých cicavcov v nadnárodnom, národnom i regionálnom meradle. Predstavujú miesta  so zvýšenou pravdepodobnosťou pohybu veľkých cicavcov a sú navrhnuté v hustote, ktorá predstavuje nevyhnutné minimum pre zaistenie trvalého migračného prepojenia a teda aj dlhodobej existencie populácií veľkých cicavcov.

Potreba zachovania migračných koridorov živočíchov vychádza aj z požiadaviek smernice o biotopoch, zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny  a ďalších medzinárodných dohovorov. Zachovanie migračnej priepustnosti krajiny je zvlášť aktuálne pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest, pri tvorbe územných plánov, oplocovaní rozsiahlych plôch, atď. ŠOP SR považuje za kľúčové chrániť nielen chránené územia, ale aj úseky dôležité pre migráciu veľkých cicavcov. Vo viacerých prípadoch dochádza k ich zástavbe alebo inému vytvoreniu migračnej bariéry a izolácii populácií chránených živočíchov.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) aktuálne rieši vypracovávanie dokumentácie RÚSES (Regionálny územný systém ekologickej stability), ktorá je strategickým dokumentom dotýkajúcim sa viacerých oblastí ochrany prírody, napr. aj migrácie veľkých šeliem. ŠOP SR bola oslovená zo strany SAŽP ohľadom spolupráce, aby v týchto dokumentoch boli zahrnuté záujmy ochrany prírody. V rámci tejto úlohy  sa celoslovensky rieši identifikácia a vymedzenie migračných koridorov s dôrazom na veľké šelmy, vzhľadom na narastajúce problémy priestorovej izolácie a obmedzenia migrácie ich populácií.

V tejto súvislosti všetky organizačné útvary ŠOP SR, a teda aj Správa Národného parku Poloniny, pracujú na vytvorení mapy hlavných migračných koridorov  a biotopov veľkých cicavcov v troch kategóriách: nadregionálne, regionálne a lokálne migračné trasy. Mapa hlavných migračných koridorov už bola vytvorená aj v iných európskych krajinách, takže na jej vypracovanie na Slovensku je možné použiť známe overené metodické postupy. Jedným z rozhodujúcich podkladov pre jej vytvorenie je poznanie refúgií a hlavných prechodov zveri. Pre vytvorenie takejto mapy u nás už boli, alebo aj sú realizované viaceré aktivity, najmä na regionálnej úrovni (napr. Bojda a kol., 2012; projekt TRANSGREEN; atď.). V tomto prípade sa vytipovanie a overenie v teréne vykonalo pomocou metodiky Bojda a kol. 2012: Vymedzenie a ochrana migračných koridorov pre veľké šelmy v Západných Karpatoch (NP Malá Fatra, CHKO Kysuce, CHKO Beskydy), str. 27-33. Dostupné na: http://olomouc.hnutiduha.cz/data/publications/sbornik-zapadni-karpaty-a4-web-full.pdf.

Za účelom tvorby uvedených mapových podkladov komunikuje ŠOP SR aj so sektorom dopravy a s poľovníkmi. Správa NP Poloniny v tejto súvislosti oslovila všetky poľovnícke organizácie pôsobiace v jej územnej pôsobnosti so žiadosťou o súčinnosť pri zakresľovaní migračných koridorov, pretože poznatky poľovníkov o migračných trasách veľkých cicavcov sú jedným z dôležitých podkladov pre tvorbu tejto mapy.

Mapa skutočných a potenciálnych migračných koridorov bude po vytvorení priebežne doplňovaná. Prvotný celoslovenský mapový výstup bude prezentovaný a zverejnený po finalizácii všetkých vstupných dát a po internej diskusii k jeho interpretácii, využitiu a aktualizácii. Konečnou ambíciou ŠOP SR je poskytovať tieto podklady pre spracovanie územno-plánovacej dokumentácie a strategických dokumentov s požiadavkou ich plného rešpektovania.

admin