Údržba hniezda bociana bieleho v Stakčínskej Roztoke

Údržba hniezda bociana bieleho v Stakčínskej Roztoke

Bocian biely (Ciconia ciconia) je medzinárodnými dohovormi a národnými zákonmi chránený. Spoločenská hodnota za úmyselné usmrtenie je vyčíslená na 2 300 eur. Pre svoju výnimočnosť boli na základe jeho prítomnosti jednotlivé časti krajiny Slovenska vyhlásené za Chránené vtáčie územia (CHVÚ).

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky už desaťročia rieši problematiku ochrany bocianov a ich hniezd. Úlohy ako mapovanie, monitoring, prekládky a oprava hniezd bociana čierneho a bociana bieleho sa každoročne objavujú v ročnom Pláne hlavných úloh, ktorý našej organizácii stanovuje a schvaľuje náš zriaďovateľ Ministerstvo životného prostredia SR.

Počas monitoringu hniezd v r. 2020, Správa Národného parku Poloniny  zaznamenala naliehavú potrebu údržby najmä 4 hniezd, ktorá súvisí s vekom kovovej podložky, preťažením hniezda hniezdnym materiálom, excentricky postavenou stavbou hniezda (je predpoklad zrútenia hniezda) v obciach: Dlhé nad Cirochou, Stakčínska Roztoka a Ulič.

V uplynulých dňoch prebehla údržba hniezda na jednom z nich v Stakčínskej Roztoke.  Jedná sa o 20 rokov staré hniezdo pod cintorínom zaznamenané v internetovom atlase hniezd bociana bieleho na webovej stránke www.bociany.sk s ID č. 1252. Bolo tu inštalované v r. 2001 na samostatnom betónovom stĺpe s umelou hniezdnou podložkou, a hneď v tomto roku na ňom bociany vyviedli 2 mláďatá. Počas svojej dlhoročnej existencie na tomto hniezde bociany nehniezdili 7 – krát. Za jednotlivé roky, kedy bolo hniezdo obsadené, tu bocianí rodičia odchovali dohromady 36 mláďat.

Bociany sú viazané k tomu miestu, na ktorom si sami postavil hniezdo a každý rok sa na neho v jari vracajú. Po prílete sa okamžite púšťajú do opravy a dobudovania hniezda. Hniezda si stavajú z tenkých konárov. Stred hniezda je vystlaný trávou a rôznym jemným rastlinným materiálom. Staršie, niekoľkoročné, generačné hniezda môžu mať hmotnosť niekoľko 100 kg, prípadne aj okolo 1 tony, pretože sa stavebný materiál na nich priebežne, z roka na rok hromadí.

Vysoké a ťažké hniezdo má obmedzenú životnosť. Často je hniezdny materiál nerovnomerne excentricky naložený na jednu stranu.  Hrozí, že takto nestabilné hniezdo môže spadnúť aj s násadou nakladených vajec, resp. s mláďatami. Pre zachovanie hniezdenia je potrebné zabezpečiť periodickú údržbu hniezda. Rozumieme tým odľahčenie hniezda o materiál, ktorý po rokoch hniezdenia nadmerne zaťažuje stanovište, najčastejšie podložku pod hniezdom. Hniezdna podložka sa odľahčuje zhodením časti hniezdneho materiálu. Týmto manažmentovým opatrením predídeme zrúteniu hniezda, prípadne zbytočným usmrteniam bocianov, či iným škodám spôsobeným pádom.

Realizáciu prác v Stakčínskej Roztoke vykonala firma BELNET SNINA, s.r.o., so sídlom v Belej nad Cirochou pod odborným dohľadom Správy NP Poloniny – Ing. Martiny Vlasákovej, ktorá sa venuje problematike bocianov bielych v okrese Snina. Firma poskytla vhodnú techniku, bez ktorej by sa nebolo možné dostať k hniezdu, zabezpečila odobratie prebytočného hniezdneho materiálu, jeho odvoz a likvidáciu. Za ochotu, dobre vykonanú prácu a spoluprácu im týmto ďakujeme.

V blízkej dobe plánujeme rovnakým spôsobom odľahčiť aj zvyšné hniezda v kritickom stave, t. j. dve hniezda v Dlhom nad Cirochou a jedno v Uliči. To všetko preto, aby sa bocianom v územnej pôsobnosti Správy NP Poloniny darilo a bezpečnejšie hniezdilo.

Text: Zuzana Bartušová

Foto: Martina Vlasáková