Výsledky monitoringu hniezd bociana bieleho v roku 2021

Výsledky monitoringu hniezd bociana bieleho v roku 2021

V 28. týždni 2021 bol vykonaný ŠOP SR – Správou NP Poloniny (Ing. Martina Vlasáková) pravidelný každoročný monitoring hniezd bociana bieleho (Ciconia ciconia) v okrese Snina. V celom okrese z 57 evidovaných hniezd bolo obsadených 42 hniezd. V okrese pribudlo 7 nových hniezd, z toho 5 hniezd vzniklo z dôvodu prekládky. Vyliahlo sa 110 mláďat, čo predstavuje 3,14 pulli/hniezdiaci pár. Je to najväčší počet mláďat v okrese od r. 2003, kedy sme začali s pravidelným monitoringom týchto hniezd. Výsledky hniezdenia sú zaznamenané v internetovom atlase hniezd bociana bieleho na webovej stránke www.bociany.sk.

V obci Dlhé nad Cirochou bolo v tomto roku najviac vyvedených mláďat – 28 a najviac obsadených hniezd – 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncom roka 2020 bola realizovaná údržba hniezd ID č. 1252 Stakčínska Roztoka, ID č. 290 a 292 v Dlhom nad Cirochou a na jar v r. 2021 bola zrealizovaná výmena hniezdnej podložky ID č. 3459 v Uliči z dôvodu nutnosti odľahčenia hniezda a predídenia jeho spadnutiu, o čom sme informovali aj na našom facebookovom profile. Všetky uvedené hniezda boli v tomto roku obsadené a boli na nich vyvedené mláďatá.

V období, keď sa mladé bociany začínajú učiť lietať, dochádza každoročne pri rozlietavaní k poraneniu niekoľkých mláďat. V prípade nálezu takéhoto bociana, ale aj iných chránených živočíchov, je potrebné túto skutočnosť oznámiť na čísle 0911 011 382 alebo 112. V zmysle prílohy č. 5 k vyhláške č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, je spoločenská hodnota bociana bieleho 3000€/jedinec.

Text a foto: Ing. Martina Vlasáková