Výsledky zimného sčítania vodného vtáctva v Národnom parku Poloniny

Výsledky zimného sčítania vodného vtáctva v Národnom parku Poloniny

Výsledky zimného sčítania vodného vtáctva v Národnom parku Poloniny

Cez víkend 13. a 14. januára sa uskutočnilo v poradí 52. medzinárodné zimné sčítanie vodného vtáctva na Slovensku. V súčasnosti ide takmer o celosvetový program, do ktorého je zapojených vyše 100 krajín. Koordinátorom programu je organizácia Wetlands International so sídlom v Holandsku.

Hlavným cieľom je získavať kvalitatívno-kvantitatívne údaje o výskyte zimujúceho a migrujúceho vodného vtáctva, identifikovať dlhodobé trendy a distribúciu. Systematickým sčítaním sa získavajú aj cenné poznatky na odhadnutie významnosti jednotlivých lokalít zimovania pre populácie sledovaných druhov vtákov.

Aj keď v Európe sa s pravidelným sčítaním vodného vtáctva začalo už v roku 1967, systematické sčítanie vodných vtákov na Slovensku je realizované od roku 1991. Sčítanie je koordinované prostredníctvom regionálnych koordinátorov, pričom celé územie Slovenska je rozdelené na 20 regiónov. Jednotliví mapovatelia sčítavajú presne vymedzené úseky tečúcich vôd a vodné nádrže.

Do sčítavania vodného vtáctva sa zapojila aj Správa Národného parku Poloniny vo svojej územnej pôsobnosti. Realizáciu zabezpečil zoológ Národného parku Poloniny RNDr. Jozef Štofík, PhD., v spolupráci s Ing. Benjamínom Jarčuškom, PhD. z Ústavu ekológie lesa SAV Zvolen. Sčítavanie prebehlo na štyroch lokalitách vymedzených na vodnom toku Cirocha v katastrálnom území Stakčín, Snina a Belá nad Cirochou a na lokalite vodárenskej nádrže Starina.

Na vodnom toku Cirocha bol zaznamenaný výskyt vodnára potočného (Cinclus cinclus) v počte 19 jedincov, kačice divej (Anas plathyrhynchos) v počte 86 jedincov, rybárika riečneho (Alcedo atthis) v počte 1 jedinec a v brehovom poraste bol zaznamenaný výskyt ďatľa bielochrbtého (Dendrocopos leucotos) v počte 2 jedince.

Na vodárenskej nádrži Starina bol zaznamenaný výskyt potápača veľkého (Mergus merganser) v počte 8 jedincov, kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo) v počte 7 jedincov, kačice divej (Anas plathyrhynchos) v počte 54 jedincov a v brehovom poraste bol zaznamenaný výskyt ďatľa veľkého (Dendrocopos major) v počte 2 jedince a kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) v počte 1 jedinec.

Pri poslednom sčítaní v januári 2017 bolo v rámci  celého Slovensku zaznamenaných viac ako 150 tisíc jedincov vodných vtákov patriacich k 56 rôznym druhom. Vzhľadom na dlhodobosť fungovania predmetného programu za veľmi cenné treba považovať údaje o trendoch početnosti a areálových trendoch vodných a na vodu viazaných druhov vtákov. Tieto údaje je možné ďalej využiť napríklad aj pri analýzach vplyvu klimatických zmien alebo niektorých disturbančných faktorov na vybrané druhy vodných vtákov. Z hľadiska ochrany prírody sú získané informácie o distribúcii a početnosti vodných vtákov veľmi dôležité, kľúčový je ich význam pri posudzovaní antropických vplyvov na vodné ekosystémy, návrhu manažmentu území ako aj vytváraní sústavy chránených území (najmä chránených vtáčích území patriacich do sústavy NATURA 2000) na ochranu diverzity vodných a na vodu viazaných druhov vtákov.

Viac informácií na: http://vtaky.sk/stranka/95-Zimne-scitanie.html.

Autor: admin