Výzva Pomôžme svetu skrásnieť – zapojili sme sa vyčistením PP Ulička a vyhodnotili ju

Výzva Pomôžme svetu skrásnieť – zapojili sme sa vyčistením PP Ulička a vyhodnotili ju

Vyčistiť kus okolitej prírody v obľúbenej lokalite, vlastným príkladom meniť myslenie ľudí, inšpirovať k užitočnej aktivite na čerstvom vzduchu – to bolo poslaním II. ročníka jarnej výzvy nazvanej Pomôžme svetu skrásnieť. Trvala od 13. apríla do 14. mája 2021. Potrebné bolo vyzbierať aspoň jedno vrece odpadkov, vyfotiť sa na danej lokalite a fotografiu nám zaslať. Ďakujeme tým, ktorí našu výzvu prijali – našli si čas a chuť zapojiť sa.

Veríme, že v našej krajine žije veľa ľudí, pre ktorých je už samozrejmosťou zodvihnúť fľašu, papier, igelitovú tašku… – teda to, čo v prírode zanechávajú naši ľahostajní a sebeckí spoluobčania. Sme vďační za ľudí, ktorí na takéto výzvy k upratovaniu a čisteniu nečakajú – správajú sa uvedomelo, z vlastného presvedčenia, v snahe prispieť k čistejšej krajine. Do tejto kategórie patrí tiež Silvia Dulinová z Košíc, ktorá nás potešila slovami: „Chodíme na prechádzky s rukavicami a so sáčkom na smeti. Občas sa na nás divne pozerajú.“. Podobný prístup má Erika Hatalová z Košíc: „Zbierame každý deň, bez foto. Keď začnete chodiť von so psíkom, len vtedy vidíte, čo ostáva po ľuďoch ležať na zemi. A tak to zbierame a odhadzujeme tam, kam patrí.“ Týmto správaním – dlhoročným a neúnavným – je známy aj Sninčan Dušan Reiser či rodinka Kačmárovcov zo Sniny. Práve im – ako účastníkom jarnej výzvy Pomôžme svetu skrásnieť -venujeme knižnú publikáciu „Bieščadský národný park a Národný park Poloniny – prírodné a kultúrne zaujímavosti“.

Mini fotogaléria účastníkov výzvy a ich aktivít:

V druhú májovú nedeľu sme sa do jarnej výzvy aktívne zapojili aj my. Našim cieľom bolo vyčistiť Prírodnú pamiatku Ulička, odstrániť odpadky z jej toku, priľahlého brehového porastu i širšieho okolia. Kolektív pracovníkov správy národného parku rozšírili dlhoroční členovia dobrovoľnej stráže prírody – ľudia, ktorí nás vždy milo prekvapia a potešia svojim nadšením a chuťou podieľať sa na našich aktivitách. Vyzbierali sme 20 vriec odpadkov z približne 2-kilometrového úseku rieky Uličky, ktorý je súčasťou rovnomennej prírodnej pamiatky. Išlo predovšetkým o odpadky, ktoré boli zakliesnené v brehovom poraste, na ťažko prístupných miestach. Z dôvodu aktuálnych opatrení v súvislosti s korona situáciou na Slovensku podujatie nebolo určené pre širokú verejnosť, rozhodli sme sa pre „komornejšie podujatie“.

 

Malá ukážka nájdených kuriozít:

 

Prírodná pamiatka Ulička je jedným z 22 maloplošných chránených území v územnej pôsobnosti S-NP Poloniny. Najvyšší, piaty stupeň ochrany na tejto lokalite s plochou 7,25 ha platí od roku 1994 (rok vyhlásenia). Vodný tok lemujú zachovalé brehové porasty tvorené pôvodnými rastlinnými a živočíšnymi druhmi. Vzácne sú iniciálne spoločenstvá na štrkových náplavoch, ktoré predstavujú biotop európskeho významu  Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov (3220). Brehový porast tvoria Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), tiež radené k biotopom európskeho významu. Riečne sedimenty sú charakteristické vzácnymi podhorskými pobrežnými rastlinnými spoločenstvami s jelšou sivou s hojným výskytom chráneného druhu paprade národného významu – perovníka pštrosieho (Metteuccia struthiopteris) – (asociácia Matteuccio – Alnetum incanae Hadač et Terray 1990). V stromovej vrstve prevládajú jelša sivá (Alnus incana) a vŕba krehká (Salix fragilis) s prímesou jaseňa štíhleho, hraba obyčajného, liesky obyčajnej, javora horského, javora poľného, vŕby rakyty i vŕby trojtyčinkovej. V krovitej vrstve sa nachádzajú: bršlen európsky, baza čierna, lieska obyčajná, svíb južný, ostružina ožinová, ostružina malinová. Z lián je hojný chmeľ obyčajný. Pre bylinnú vrstvu sú charakteristické: perovník pštrosí, skopólia kranská, kostihoj srdcovolistý, kostihol hľúznatý, krkoška voňavá, prilbica moldavská, kozonoha hostcova, tužobník brestový, pakost hnedočervený, bažanka trváca, vzácnejšie áron alpský a pižmovka mošusová. Medzi chránené a ohrozené druhy živočíchov, ktoré sú predmetom ochrany PP Ulička patria: mihuľa potiská, hlaváč bieloplutvý, pĺž zlatistý, vydra riečna, ropucha bradavičnatá, kunka žltobruchá.

Koryto rieky poskytuje pekné prírodné scenérie. Zaujímavé sú priľahlé skalné steny s ukážkou flyšových hornín v podobe menilitových vrstiev. Predstavujú fragment prirodzeného riečneho reliéfu.

Všetkým zúčastneným ďakujeme, ostávame s vierou, že spoločne sa nám podarí pomôcť svetu skrásnieť.

Text: Iveta Buraľová

Foto: Zuzana Bartušová, Iveta Buraľová, Štefan Pčola, Rastislav Sentivan