Zimný monitoring zubra hrivnatého v NP Poloniny

Uplynulý víkend uskutočnila Správa Národného parku Poloniny s pomocou dobrovoľnej stráže prírody monitoring populácie zubra hrivnatého v území NP Poloniny, zameraný na oblasť Ruskej doliny, resp.  vysídlenú oblasť nad VN Starina. Keďže na čerstvo napadnutom snehu vznikli ideálne podmienky na sledovanie výskytu a aktivity zveri, zároveň sa zaznamenávali údaje o pobytových znakoch a stopových dráhach veľkých šaliem a iných chránených živočíchoch. Vďaka víkendovému monitoringu sme Komplexný informačný systém (KIMS) ŠOP SR obohatili o množstvo výskytových údajov druhov vlk dravý, rys ostrovid, mačka divá, jazvec lesný, jariabok hôrny, či myšiak lesný. Za zmienku stojí prelet 8 kŕdľov migrujúcich žeriavov popolavých, veľkosti väčších kŕdľov až 150 jedincov.

Zubor je čriedové zviera. Zmiešané skupiny a skupiny len býkov sú základnými jednotkami. Priemerná veľkosť zmiešaných skupín závisí od prostredia. Obyčajne skupiny pozostávajú v priemere z 8 – 13 zvierat.  Zmiešané skupiny zahŕňajú kravy, mláďatá oboch pohlaví (2 – až 3 – ročné), teliatka a takmer dospelé býky. Vo voľných populáciách dosahujú zubry pohlavnú dospelosť vo veku 4 – 5 rokov. Pohlavne dospelé býky vo veku 6 – 12 rokov sa zdržujú v zmiešaných čriedach iba v čase ruje. Býky staršie ako 12 rokov sú počas ruje vyháňané od kráv mladšími býkmi. Ruja prebieha v mesiacoch august až september, teľatá sa rodia v jari, najviac v máji až júni. Zubrice majú obvykle 2 – ročné prestávky medzi pôrodmi. Mimo ruje sa pohlavne dospelé býky pohybujú v málopočetných čriedach s býkmi alebo samostatne. Skupiny býkov sú malé a pozostávajú v priemere z dvoch jedincov. Viac ako polovica samcov vedie samotársky život.

Skupiny zubrov nie sú rodinné spoločenstvá. Veľkosť a štruktúra zmiešaných skupín sa mení, niektoré zmeny sú sezónneho charakteru (otelenie, pripájanie sa býkov v období ruje). Skupiny sa opakovane stretávajú, spájajú alebo sa rýchlo delia výmenou niektorých jedincov. Putá medzi mladými zubrami sú minimálne trvalé, mladé býky sa často opakovane vymieňajú. Aktivita zubrov je spojená hlavne s potravnou činnosťou a optimálnym využitím aktuálnej potravnej zásoby. Využívanie lokality zubrami závisí od veľkosti a štruktúry skupiny. Ak je na lokalite dostatok potravy a cítia sa na nej bezpečne, tak ju uprednostňujú a zdržujú sa na nej dlhodobejšie, ináč sa presúvajú a striedavo využívajú rôzne lokality. V podmienkach Národného parku Poloniny to znamená, že keď sú v jednom týždni zubry v k. ú.  Zvala, tak o týždeň už môžu byť napr. v k. ú. Smolník.

V zime je základnou potravou zubra ostružina, kôra stromov, krov a suchá tráva, ktorú vyhrabávajú spod snehu, pri mrazivom a vlhkom počasí zubry ohrýzajú prevažne len kôru zo stojacích alebo vetrom zvalených stromov. Denná dávka čerstvej potravy u dospelého zubra je priemerne 30 – 45 kg tráv a 1 – 3 kg kôry a vetiev s lístím. Kôru stromov požierajú najradšej v jarnom období, keď je šťavnatejšia. Zaujímavosťou je, že nebol nikdy pozorovaný ohryz brezy a jelše. V jeseni a začiatkom zimy požierajú aj opadané lístie. V zimnom období sa k tráve dostanú aj pod vrstvu 30 – 40 cm snehu, ktorý rozhŕňajú ňufákom. Vo veľkom množstve požierajú černičie a kostravu, ktoré ostávajú aj pod snehom zelené. Zubry boli pozorované aj pri konzumácii rozkladajúceho sa dreva spadnutých jedlí. Niekedy staršie býky pováľajú stromy osiky a jedle vysoké 6 – 8 metrov. Zubry s obľubou navštevujú soliská, kde lížu soľ a požierajú okolitú pôdu.

Výsledky víkendového monitoringu populácie zubra hrivnatého v území  NP Poloniny:

  • k. ú. Zvala – črieda 15 jedincov, z toho 4 mláďatá + 3 jedince, spolu 18 jedincov,
  • k. ú. Ostružnica – 8 jedincov,
  • k. ú. Smolník – 4 jedince, z toho 2 mláďatá,
  • k. ú. Ruské – črieda 11 jedincov (pozorované v období tesne pred víkendovým sčítaním),
  • k. ú. Veľká Poľana – 2 jedince,
  • k. ú. Hostovice – 5 jedincov, z toho 1 teľa (dlhodobo sa zdržujúce na rovnakej lokalite).

Aktuálna populácia zubra hrivnatého v územnej pôsobnosti Správy NP Poloniny teda predstavuje identifikovaných 48 jedincov. Počas sčítania mohlo dôjsť k štatistickej odchýlke v dôsledku použitej metodiky s využitím limitovaného počtu monitorovateľov v pomere k rozsiahlej výmere monitorovanej plochy areálu výskytu zubra. Tešíme sa na nové prírastky zubrov v máji – júni, kedy sa narodia nové teliatka, ktoré populáciu zubrov znova obohatia.

Na záver, a v prvom rade, sa na tomto mieste chceme poďakovať našim dobrovoľným strážcom, ktorí s monitoringom pomohli a prispeli k tomu, aby bol výsledok sčítania objektívnejší.

Text: Zuzana Bartušová

Fotografie: Tomáš Didirka, Jozef Blaško, Štefan Pčola, Lukáš Pavlačík