2. február – Svetový deň mokradí

Mokrade – biotopy, ktoré majú nezastupiteľnú funkciu v krajine. Pre život človeka sú nenahraditeľné. Dodávajú nám čistú vodu, sú zdrojom potravy, podporujú biodiverzitu, chránia pred povodňami a uskladňujú oxid uhličitý. Minimálne 1/3 ľudstva je priamo závislá na produkcii potravín z mokradí (rybolov, pestovanie ryže). Tieto ekosystémy sú známe svojou bohatou biodiverzitou. Sú domovom mnohých druhov rastlín, živočíchov, mikroorganizmov – patria medzi najbohatšie prírodné prostredia. Niektorým druhom poskytujú podmienky na hniezdenie, pre iných sú zdrojom potravy. Mnohé sú na mokradiach úplne závislé, bez nich neprežijú.

Ich nezastupiteľnú funkciu si pripomína celý svet 2. februára – vo Svetový deň mokradí. Práve v tento deň bol v roku 1971 podpísaný Dohovor o mokradiach, známy ako Ramsarský dohovor (podpísaný v iránskom meste Ramsar). Pripomína dôležitosť ochrany mokradí na medzinárodnej úrovni. Dôvodom podpísania dohovoru bol veľký úbytok a nerozumné využívanie mokradí, čo sa podpísalo pod vážne ohrozenie mokraďových ekosystémov a druhov, ktorých existencia je od nich závislá. Pokles početnosti populácií mnohých druhov vodných vtákov je alarmujúci.

Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam zahŕňa vyše 2400 lokalít zo 172 krajín sveta. Slovenská republika k nemu pristúpila v roku 1990, čím sa zaviazala chrániť mokrade na svojom území. Témou tohtoročného Svetového dňa mokradí sú mokrade a ľudský blahobyt. Kampaň zmluvných strán Ramsarského dohovoru tak upozorňuje na prepojenie ľudského blahobytu so stavom svetových mokradí.

Mokrade na Slovensku

Na Slovensku máme 14 mokradí medzinárodného významu na výmere takmer 41 tisíc hektárov. Sú nimi rieky, ich alúviá, sútoky, priľahlé záplavové územia, rybníky, močiare, rašeliniská, podmáčané lesy a krasové útvary. Všetky tieto územia sú obzvlášť citlivé na zmenu klímy a vodného režimu, na extrémne prejavy počasia, ako sú záplavy a sucho, a preto bez správneho manažmentu, ochrany a obnovy nie je možná ich záchrana.

Súčasťou zoznamu slovenských mokradí sú tiež mokrade nachádzajúce sa na území Národného parku Poloniny:

Mokrade lokálneho významu: Rybník Grófske chyžky (k.ú. Zboj), Rybník Medová baba (k.ú. Nová Sedlica)

Mokrade regionálneho významu: Vodárenská nádrž Starina (k.ú. Stakčín), Prírodná pamiatka Ulička (k.ú. Kolbasov), lokalita Kolbasovské lúky, Prírodná rezervácia Bahno (k.ú. Zboj), Prírodná rezervácia Stinská slatina (k.ú. Zboj), lokalita Udavská slatina (k.ú. Osadné)

Mokrade národného významu: Hostovické lúky (k.ú. Hostovice), Slatiny pod Soliščom (k.ú. Stakčín)

V blízkosti územnej pôsobnosti NP Poloniny, v neďalekých okresoch, sa nachádzajú dve celosvetovo významné územia patriace medzi unikátne Ramsarské lokality:

Ramsarská lokalita Latorica s výmerou 4 404,70 ha (okres Trebišov, Michalovce), ktorá je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Latorica a zahŕňa tiež maloplošné chránené územia: prírodnú rezerváciu Zatinský luh, národné prírodné rezervácie Latorický luh a Latorický luh II.

Ramsarská lokalita Senné – rybníky (okres Michalovce, Sobrance) na výmere 424,6 ha, ktorá bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu Senianske rybníky. Tvorí ju umelá vodná plocha s priľahlými podmáčanými lúkami a močiarnymi krovinami. V ochrannom pásme rezervácie sa nachádza 13 rybníkov patriacich k rybničnej sústave Iňačovce.

Svetový deň mokradí so školákmi

Tento významný environmentálny sviatok sme si pripomenuli spolu so žiakmi Cirkevnej spojenej školy v Snine a ich pedagógmi. Na tému mokrade a ich obyvatelia sme sa s nimi rozprávali, plnili edukačné úlohy. Boli šikovní, boli zvedaví, boli hraví. A nám bolo s nimi veľmi dobre.


Zostavila: Mgr. Iveta Buraľová