Kurz písania ikon v Stakčíne (29.11. – 1.12.2019) – pozvanie

Kurz písania ikon v Stakčíne (29.11. – 1.12.2019) – pozvanie

Ikona to je krása, viera a tradícia.

Ikona predstavuje teológiu v obraze, okno do nadprirodzena, videnie neviditeľného cez viditeľné, obrazom zachytené Božie Slovo. Je to umenie, ktoré učí o viere, svedčí o prítomnosti Boha, umožňuje stretnutie so vzkrieseným Pánom. Je cestou i prostriedkom k modlitbe. Ba ona sama o sebe je modlitbou. Jej kontemplácia prináša svetlo a povyšuje k Bohu. Obsahuje posolstvo, ktoré nie je vyjadrené perom a atramentom, ale farbami a štetcom. Osoby na ikone nie sú predstavené v jej prirodzených proporciách, ale v ich slávnej a nebeskej dimenzii. Podobne ako pri Svätom Písme, jej hlavným autorom je Svätý Duch, ktorému ikonopisec prepožičiava svoje technické schopnosti. Z oboch nosičov pôsobením Svätého Ducha zaznieva Božie Slovo pre počúvajúceho i nazerajúceho.

Jej cieľom je: premena človeka… (Zdroj: Špidlík, T., Rupnik, I. M., 2004: Viera vo svetle ikon. Bratislava: Vydavateľstvo Oto Németh, 175 s.)

O projekte

V rámci projektu „Oživenie tradičných remesiel na Zemplíne“ organizuje Karpatské drevené cerkvi n. o. Snina kurz písania ikon vaječnou temperou. Kurz sa bude realizovať vďaka finančnej podpore Úradu predsedu vlády pre investície a informatizáciu – Program podpora regionálneho rozvoja. Je potrebné rátať s účastníckym poplatkom, z projektu je hradený len prenájom priestorov. V cene kurzu je taxa pre lektorku a hodnota materiálu, ktorý bude pre účastníkov zabezpečený.

Kto vás bude kurzom sprevádzať?

Kurz bude viesť skúsená lektorka z Poľska Jadwiga Denisiuk, ktorá píše ikony v súlade s duchom starej tradície už od svojich 20 rokov. Vytrvalé úsilie, vernosť starým technikám umenia, a predovšetkým láska k ikonám priniesla plody jej práce v podobe početných výstav a podujatí v Poľsku, i v zahraničí. Obzvlášť možno spomenúť Francúzsko, kde v rámci projektu „Byzancia v Poľsku“, bola usporiadateľkou série výstav, kde prezentovala repliky karpatských ikon . Už roky ju pravidelne pozývajú do Holandska, kde organizuje ikonopisné workshopy a podujatia. Blízke jej srdcu sú najmä akcie organizované s Ukrajincami a Slovákmi, ktoré majú pôvod v našej spoločnej tradícii a dobrých susedských vzťahoch. Všetky tieto stretnutia, ktorých hlavným aktérom je ikona pochádzajúca zo štetca Jadwigi Denysiuk, predstavujú premostenie medzi Východom a Západom, minulosti so súčasnosťou, či tradície s modernosťou.

Jadwiga Denisiuk už dlhé roky vedie remeselnú dielňu „Pracownia ikon Veraikon“ v Cisnehttp://ikony.bieszczady.net.pl/ . Jedná sa o najstaršiu a najväčšiu remeselnú dielňu píšucu ikony v Bieszczadoch. V týchto priestoroch sa nachádza taktiež galéria, kde si možno pozrieť, kúpiť , či objednať na zákazku ikony. Nachádza sa tu stála expozícia ikon z regiónu. V tejto dielni môžete dôkladne preskúmať a študovať prácu a techniku tvorby ikon. Konajú sa tu stretnutia s tvorcami a workshopy. Umelkyňa zoskupuje okolo seba na tomto priestore ľudí, ktorí majú záľubu v ikonách a sú fascinovaní starým sakrálnym umením. Učia sa tu stredovekým maliarskym technikám a neskôr pracujú samostatne a oživujú ducha viery a milosti.

Akou technikou budete pracovať na kurze a čo všetko si vyskúšate?

Remeselná dielňa Veraikon používa tradičnú techniku vaječnej tempery, ktorá sa využíva v ikonopisecve od 5. storočia n. l.. Je to technika vyznačujúca sa trvácnosťou, zaručujúca obrazu dlhodobý nezmenený vzhľad. Technika vaječnej tempery využíva emulziu tvorenú z vody a kuracieho žĺtka, tá tvorí základ, s ktorým sa následne miešajú suché farebné pigmenty. Jedná sa o pigmenty výlučne prírodného minerálneho pôvodu.

Účastníci kurzu budú mať možnosť oboznámiť sa so všetkými etapami tvorby ikony. Práca na ikone má svoju postupnosť, ktorá začína prípravou dosky. Podklad tvorí drevená doska pokrytá plátnom. Na plátno sa ako podklad pre farebnú vrstvu temperovej maľby nanáša glejom spájaná bolonská krieda. Takýto podklad obrazu zodpovedá najviac ikonopisnej tradícii.

Ďalej nadväzuje kresba a zlatenie. Pri tvorbe ikon Jadwiga Denisiuk používa  pravé 23 – karátové zlato, alebo jeho pozlátenú imitáciu, vo forme tenkých plátkov. Pravé zlato nikdy nestráca svoje vlastnosti, tzn. jeho vzhľad sa nemení. Imitácia zlata časom jemne stmavne, čo je výsledkom prirodzeného procesu chemickej reakcie, a nie chybou práce zlatníka.

Záver predstavuje práca s farbou.  V jednej chvíli sa zameriavate na jednu vec. Práve teraz robím len tento ťah štetcom, zameriavam sa len na jednu farbu, len na konkrétnu jednu plochu, ktorú vyfarbujem. V dnešnej uponáhľanej dobe, je to pre mnohých vzácna príležitosť na spomalenie a utíšenie duše.

Súčasťou kurzu je taktiež oboznámenie s históriou a symbolikou ikony. Na kurze budú zabezpečené všetky výtvarné pomôcky. V cene kurzu je všetok potrebný materiál, ako drevená doska a plátno, či farby a zlaté plátky na pozlátenie.

Vďaka zachovaniu kanónu pri tvorbe ikony, vzniká ikona zhodná s pravzorom nie kópia, ani replika, ale originálna pravá ikona. Svoje dielo – vytvorenú ikonu si účastníci zoberú so sebou.

Aký motív sa bude písať?

Na kurze bude v kurze ikona  Mandylion z Lukova – Venezie. Mandylion je najstarším dielom v zbierke ikon Slovenskej národnej galérie. Autor ikony nie je známy, avšak dielo bolo súčasťou ikonostasu v ortodoxnom kostole sv. Kozmu a Damiána v obci Lukov – Venécia. Ikona je namaľovaná temperou na drevenej doske širokej takmer 1 meter, prislúcha jej datovanie v rozmedzí rokov 1500 – 1550.

Mandylion, zvaný tiež Abgarov obraz alebo svjatyj ubrus, je podobizeň Krista na pozadí štvorcovej šatky. Od desiateho storočia je Mandylion častou témou v byzantskom umení aj v karpatskom stredovekom maliarstve. Najstaršie verzie motívu sú zaznamenané priamo v Kláštore sv. Kataríny na hore Sinaj.
V západnom kresťanstve má Mandylion ikonografickú paralelu v tzv. Veraikone, rušku sv. Veroniky, do ktorého si Kristus utrel tvár počas krížovej cesty. Kým však Veraikon zachytáva Krista s tŕňovou korunou a stopami bičovania, byzantský Mandylion znázorňuje tvár Spasiteľa v majestátnej podobe so svätožiarou a náznakom kríža za hlavou.
Téma Mandylionu pochádza z legendy o kráľovi Abgarovi z Edessy. Abgar vyslal posla za Kristom s žiadosťou, aby ho prišiel vyliečiť z choroby malomocenstva. Kristus odmietol, avšak kráľovi poslal požehnané posolstvo, ktoré ho napokon vyliečilo. Posol menom Ananiáš namaľoval Kristovu podobu na šatku a tá sa stala svätým artefaktom a prvou ikonou v dejinách.

Národný park Poloniny je od r. 1992 súčasťou programu MaB UNESCO (Man and The Biosphere Programme) v rámci trilaterálnej Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty (MBR VK). Cieľom Programu MaB je trvaloudržateľný rozvoj, pričom biosférické rezervácie predstavujú priestor, kde  sa na vedeckom základe realizuje zlepšenie vzťahov medzi ľuďmi a ich prostredím, tak aby netrpelo ľudské živobytie a boli spravodlivo rozdelené prínosy z prírodného bohatstva chráneného územia aj pre mieste komunity. Každá biosférická rezervácia (BR) plní tri základné funkcie – ochranná, logistická a rozvojová v súlade so stanovenou zonáciou (jadrová, nárazníková a prechodná zóna). V slovenskej časti MBR VK tvorí prechodná zóna viac ako polovicu územia MBR (cca 58%) a nachádza sa v nej  10 obcí. V súlade s Programom MaB má práve táto časť územia plniť rozvojovú funkciu, ktorá sa však musí realizovať v stanovených rámcoch. Týmto rámcom je najmä podpora iba takých inovatívnych prístupov k hospodárskemu rozvoju, ktoré sú sociálne a kultúrne vhodné a udržateľné z hľadiska životného prostredia.

V rámci MBR VK bola zriadená spoločná Koordinačná rada, v ktorej sú zástupcovia zo všetkých troch krajín tvoriacich MBR. V r. 2013 vytvorila Koordinačná rada Rámcový akčný plán MBR, v ktorom sú naplánované spoločné iniciatívy na obdobie nastávajúcich 10 rokov.  Medzi nimi sú stanovené aj úlohy na podporu práve rozvojovej funkcie MBR, a to podpora udalostí zameraných na propagovanie regionálnej kultúry na území MBR VK, a taktiež ochrana biodiverzity,  prírodných a kultúrnych hodnôt. Ikonopisectvo symbolizuje spoločnú kultúrnu tradíciu Karpát v trojhraničí. V dávnych rokoch naši predkovia v slovensko-poľsko-ukrajinskom pohraničí pokľakli pred rovnakými ikonami, často s tými istými motívmi a prosili o zdravie, dobrý život a plány.

Propagácia tohto podujatia predstavuje, aspoň takouto skromnou formou, našu podporu regionálnej kultúry a zachovania jej hodnôt. A ktohovie možno si raz návštevníci NP Poloniny od jedného z absolventov tohto kurzu budú z Polonín odnášať suvenír v podobe ikony, ktorá im bude pripomínať návštevu územia národného parku. A pekné staré ikony ožijú a vnesú trochu tradičnej spirituality do našich životov.

Admin