Workshop manipulácia a primárne ošetrenie chránených živočíchov

Workshop manipulácia a primárne ošetrenie chránených živočíchov

Včera sa pracovníci Správy NP Poloniny zúčastnili workshopu, ktorý bol zameraný na manipuláciu a prvotné ošetrenie chránených živočíchov v záchranných zariadeniach. Školenie bolo organizované Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Teóriou i praxou nás sprevádzal charizmatický odborník Molnár Ladislav, MVDr., PhD. z Kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat. Absolvovali sme praktické ukážky fixácie, manipulácie a posúdenie kondičného zdravotného stavu, aplikácie liečiv a prvej pomoci u vtákov, vyšetrenia vtákov pred vypustením. Prešli sme si aj problematiku otrávených návnad, ako identifikovať otrávených jedincov dravých vtákov, kedy je potrebné poslať telo uhynutého jedinca do laboratória na rozbor. To sú následne prípady vtáčej kriminality, ktoré vyšetruje environmentálna polícia. Úskaliami identifikácie príčiny úmrtia nás sprevádzal Major Peter, MVDr., PhD. Súčasťou workshopu bola obhliadka rehabilitačnej stanice v Rozhanovciach, kde sme boli oboznámení s aspektmi odchytu a manipulácie s vtákmi vo voliérach, keďže vtáky sú našimi najčastejšími pacientmi.  S nadobudnutými poznatkami dokážeme poskytnúť prvú pomoc zvieracím „pacientom“, ale profesionálne ošetrenie patrí stále do rúk veterinára. V tomto smere Správa NP Poloniny už dlhodobo spolupracuje s MVDr. Vladislavom Juškom, ktorý zabezpečuje následnú fundovanú starostlivosť o hendikepované živočíchy prijaté do našej chovnej stanice. Hlavným cieľom rehabilitácie živočíchov je ich návrat do voľnej prírody.

Štátna ochrana prírody SR zabezpečuje starostlivosť o choré, zranené alebo poškodené chránené druhy živočíchov na celom Slovensku prostredníctvom prevádzkovania sústavy záchranných zariadení (14 chovných a 4 rehabilitačné stanice – http://www.sopsr.sk/web/?cl=32). V rámci tejto sústavy funguje jedna z nich, ktorou je chovná stanica pri Správe NP Poloniny v Stakčíne – http://nppoloniny.sopsr.sk/sprava-np-2/chovna-stanica/.

Chovná stanica pri Správe NP Poloniny  slúži na umiestnenie chránených druhov živočíchov počas nevyhnutnej doby potrebnej na ošetrenie, ktorá nepresiahne tri mesiace a na zabezpečenie prvotného veterinárneho ošetrenia chorých, poranených alebo inak poškodených živočíchov, ktoré sú neschopné samostatného života v prírodnom prostredí. Chovné stanice sa zriaďujú na účel záchrany druhovej rozmanitosti, genetickej variability, obnovy a posilňovania stability populácií chránených živočíchov.

ŠOP SR zabezpečuje starostlivosť o hendikepované chránené druhy živočíchov aj mimo pracovnej doby a počas dní pracovného pokoja prostredníctvom pracovnej pohotovosti, vrátane operatívnych výjazdov v úzkej súčinnosti s linkou tiesňového volania 112. Avšak, zaoberáme sa iba prípadmi chránených druhov živočíchov, neriešime poľovné druhy zveri (iba tie, ktoré sú zároveň chránené), nechránené druhy živočíchov (napr. neriešime ranené srnky, diviaky, a pod.), ani domáce zvieratá. Jednou z indícií je fakt, že chránenými druhmi živočíchov sú, okrem iných, všetky voľne žijúce druhy vtákov.

Pri náleze chorého, uväzneného alebo inak postihnutého  chráneného živočícha v prvom rade kontaktujte číslo 112. Ešte sa nie tak celkom udomácnilo v povedomí verejnosti, že operačné stredisko linky 112 disponuje pohotovostnými mobilnými číslami pracovísk organizačných útvarov ŠOP SR, takže vás s nami v prípade potreby spoja. Rovnako môžete využiť i priame číslo na pohotovosť pre nálezy hendikepovaných chránených živočíchov v okrese Snina – 0911 011 382. No číslo 112 je ľahšie zapamätateľné a nepotrebujete ho mať uložené v telefóne v prípade náhlej potreby v teréne.

Text: Zuzana Bartušová