Európsky diplom pre Národný park Poloniny

Európsky diplom je prestížne medzinárodné ocenenie udeľované Výborom ministrov Rady Európy od roku 1965. Toto ocenenie vyzdvihuje hodnoty prírodných a poloprírodných oblastí výnimočných v rámci Európy, ktoré sú významné pre ochranu biologickej, geologickej a krajinnej biodiverzity a sú manažované príkladným spôsobom.

Chránené územia môžu získať Európsky diplom za výnimočné vedecké, kultúrne alebo estetické kvality, ale taktiež musia byť predmetom vhodného režimu ochrany. Udelenie Európskeho diplomu predstavuje významný stimul pre efektívnu ochranu a manažment krajiny, rezervácií, prírodných pamiatok a lokalít mimoriadneho európskeho významu. Pre orgány zodpovedné za chránené územia predstavuje Európsky diplom doplnkový medzinárodný nástroj, ktorý pod záštitou Rady Európy podporuje ich ochranárske snaženie.

Od svojho vzniku v roku 1965 získalo zatiaľ Európsky diplom 74 chráneným území v 29 európskych krajinách. Medzi týmito krajinami sú tie, ktoré sú členom Rady Európy, ale aj nečlenské krajiny. Na Slovensku bol Európsky diplom udelený celému územiu Národného parku Poloniny a národnej prírodnej rezervácii (NPR) Dobročský prales v územnej pôsobnosti Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana.

Európsky diplom pre chránené územia – https://www.coe.int/en/web/bern-convention/european-diploma-for-protected-areas