Bociany biele v okrese Snina v r. 2003 – 2018 – zrodila sa brožúra

Bociany biele v okrese Snina v r. 2003 – 2018 – zrodila sa brožúra

Keďže sa v zime utlmuje množstvo úloh, ktoré riešime v teréne, viac času trávime prácou  v kancelárii.  Je to ideálny čas na analýzu dát získaných v teréne počas vegetačnej sezóny, tvorbu, napĺňanie, resp. aktualizáciu databáz, spracovávanie rôznych prehľadov, tabuliek, či  grafov, analýzou ktorých potom získavame dôležité dáta o stave rastlinných, živočíšnych druhov, či biotopov a rozhodujeme sa o potrebe opatrení a aktivít na zabezpečenie ich ochrany.

Dáta získané z územia Národného parku Poloniny slúžia ako čiastkové dáta pre rôzne výstupy uvedené v národnej správe o stave životného prostredia, či reporting pre Európsku komisiu, a pod.

Naša kancelárska práca okrem rôznych stanovísk, či posudzovaní, v priebehu celého roka spočíva aj vo vedení, aktualizácii a spracovávaní dokumentácie ochrany prírody a jej odbornom posudzovaní. Ďalej je to vedenie rezervačných kníh chránených území a chránených stromov, tvorba fotoarchívu, tvorba tematických GIS vrstiev a mapového archívu, atď.

Začiatkom roka 2019 sme ako tradične vyhodnocovali aktivity vykonané v rámci plánu hlavných úloh (PHÚ) za predošlý rok 2018. Plán hlavných úloh ŠOP SR sa stanovuje vždy na rok dopredu a je schvaľovaný našim zriaďovateľom – Ministerstvom životného prostredia SR. V pláne hlavných sú stanovené úlohy, ktorým sa venujú v priebehu celého roka všetky organizačné útvary Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. V minulom roku pre predstavu vyzeral takto:

phu_SOPSR_2018

Jednou z mnohých z tohoto zoznamu úloh PHÚ ŠOP SR 2018 bola v rámci úlohy 03.04 Starostlivosť o chránené žívočíchy aj úloha mapovanie, monitoring, prekládky a oprava hniezd bociana čierneho a bociana bieleho.

Ako výsledok spracovania údajov, počas plodných zimných kancelárskych dní strávených za počítačom, sa  z „dielne“ našej odbornej pracovníčky Ing. Martiny Vlasákovej zrodil nový informačný bulletin: „Bociany biele (Ciconia ciconia) v okrese Snina, 2003-2018“. V brožúre sú zhrnuté výsledky monitoringu bociana bieleho v okrese Snina, ktorému sa v r. 2003 – 2017  venovali Pčola Š. a Vlasáková M. zo Správy Národného parku Poloniny v Stakčíne, v r. 2018 už len Vlasákova M. V texte je spomenutá história výskytu druhu v oblasti,  je vyhodnotená populačná dynamika druhu, sú tu spomenuté rôzne zaujímavosti z monitoringu, či prekládok hniezd bociana. Brožúra je doplnená bohatou fotodokumentáciou.

Želáme vám príjemné a obohacujúce čítanie.

admin

 

Informačný bulletin na stahnutie:

Bociany biele v okrese Snina v 2003 – 2018