Národný park Poloniny obhájil prestížne medzinárodné ocenenie – Európsky diplom Rady Európy

Národný park Poloniny obhájil prestížne medzinárodné ocenenie – Európsky diplom Rady Európy

Národný park Poloniny obhájil prestížne medzinárodné ocenenie – Európsky diplom Rady Európy (ED) pre chránené územie. Prvýkrát bol národnému parku udelený v r. 1998.

Koncom augusta minulého roku  (22.-23.08.2017) sa uskutočnila hodnotiaca misia s cieľom udržať si toto prestížne ocenenie na obdobie ďalších desať rokov. Misiu viedol nezávislý expert Rady Európy prof. Michael Usher, držiteľ radu britského impéria a člen Škótskej kráľovskej vedeckej spoločnosti v Edinburgu. Nezávislý expert predložil hodnotiacu správu z tejto misie v októbri 2017 Sekretariátu Rady Európy. V správe expert odporučil obnovenie Európskeho diplomu a pripravil Výboru ministrov návrh troch podmienok a sedem odporúčaní, ktorými obnovenie podmienil. Hodnotiaca správa bola predmetom diskusie na zasadnutí skupiny expertov pre Európsky diplom v Štrasburgu (21. – 22.02.2018), na ktorom sa rozhodlo o udelení ED pre územie Národného parku Poloniny aj na ďalšie desaťročné obdobie do 18.9.2028. Toto rozhodnutie bude ešte následne formálne prerokované na zasadnutí Stáleho výboru Bernského dohovoru 19. marca.

Správa národného parku Poloniny vyvinula maximálne úsilie, aby sa obhajoba podarila. To sa podarilo aj vďaka konkrétnym opatreniam, a to najmä vďaka vypracovaniu Programu starostlivosti o NP Poloniny na roky 2017 až 2026, ktorý bol schválený dňa 7.7.2016 uznesením vlády SR č. 293/2016.
Udržať Európsky diplom si bude môcť územie aj naďalej za podmienky plnenia manažmentových opatrení, pričom konkrétne úlohy sú navrhnuté v spomínanom programe starostlivosti. Odpočet, vrátane vypracovania podrobnej správy o implementácii všetkých 52 úloh z manažmentového plánu, bude potrebné urobiť do konca roka 2021. Taktiež bude potrebné začať práce na ďalšom programe starostlivosti na nové nadväzujúce obdobie.  Súčasťou rezolúcie o opätovnom udelení ED sú aj odporúčania. Napríklad vypracovať prioritný plán prekategorizovania lesných pozemkov vo vlastníctve štátu z 3. stupňa do 4. (navrhuje sa manažment prostredníctvom výberkového hospodárskeho spôsobu) a 5. stupňa ochrany (navrhuje sa bezzásahový režim). Ďalej vykonávať prírode blízky manažment lúk, vypracovať databázu budov a iných objektov, ktoré majú kultúrny význam, vyvíjať vedecko-výskumné a monitorovacie programy, vypracovať stratégiu rozvoja turizmu a spolupracovať s ďalšími krajinami v rámci lokality UNESCO Staré bukové pralesy a bukové lesy Karpát a iných regiónov Európy. Viaceré úlohy nie sú nové. Veľmi dôležitá bude súčinnosť rezortov, ktoré sú zodpovedné za starostlivosť o lesy a rozvoj turizmu. Kľúčové bude pripraviť a implementovať projekt na realizáciu programu starostlivosti o NP Poloniny za pomoci štrukturálnych fondov EÚ.

admin